1656 ügy érkezett tavaly az Európai Unió Bíróságára - 1 594 ügyet le is zártak - 2017-es rekordok és igazságügyi statisztikák

2018.03.23. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bíróságához és Törvényszékéhez benyújtott ügyek száma már a második egymást követő évben lépte át az 1 600-as küszöböt. 2017-ben összesen 1 656 ügyet terjesztettek a két igazságszolgáltatási fórum elé. A 2017-ben befejezett ügyek száma – szintén a két igazságszolgáltatási fórumon együttvéve – megközelítette az érkezett ügyek számát: 1 594 ügy került befejezésre.

A Bíróság

A 2017. év statisztikáival kapcsolatos első szembetűnő körülmény a Bírósághoz benyújtott ügyek számával függ össze: így az elmúlt év során 739 ügyet vettek nyilvántartásba, ami az intézmény történetében újabb rekordnak számít, megdöntve a 2015. évi rekordot (713 ügy). E rekord számadat különösen az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek számában (533, vagyis a 2016. évi előző rekordnál 13%-kal magasabb) tapasztalt emelkedésnek köszönhető, amely nagymértékben azzal magyarázható, hogy egy sor (43) hasonló ügyet nyújtottak be a légi utasoknak nyújtandó kártalanításról szóló rendelet1 értelmezésére vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg erősödik a tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek számában (2017-ben 41, szemben a 2016. évi 31-gyel) tapasztalható növekvő tendencia. A Bírósághoz 2017-ben benyújtott fellebbezések száma (141) viszont az előző két évhez képest csökken (2015-ben 206, 2016-ban pedig 168).

Az elmúlt év másik jellemző statisztikai adata a Bíróság által befejezett ügyek teljes számához kapcsolódik: 699 befejezett üggyel a Bíróság 2017-ben olyan eredményességről tett tanúbizonyságot, amely gyakorlatilag megegyezik az ezt megelőző év eredményességével (704 ügy). Ha elvonatkoztatunk a légi utasok jogaival kapcsolatos, fent említett több mint negyven ügytől, amelyek lényegében ugyanarra a problémakörre vonatkoznak, a 2017. év mérlege így egyensúlyba kerül.

Ami a Bíróság előtti eljárások átlagos időtartamát illeti, az előzetes döntéshozatali ügyek elbírálásának időtartama – jóllehet a 2016. évi, minden korábbinál alacsonyabb, 15 hónapos időtartamhoz képest enyhén emelkedett – 16 hónap alatt marad (15,7 hónap), ami továbbra is nagyon örvendetes, tekintettel bizonyos olyan szabályozások bonyolultságára, amelyek tárgyában újonnan kértek értelmezést a Bíróságtól. Jelentősebb az emelkedés a fellebbezések elbírálását illetően (17,1 hónap, szemben a 2016. évi 12,9 hónappal), ami nagyrészt annak tudható be, hogy az elmúlt év során bonyolult ügyek kerültek lezárásra a versenyjog területén, köztük 14 fellebbezési eljárás a fürdőszobai szerelvények és felszerelések gyártói közötti kartellekkel kapcsolatos, terjedelmes ügycsoportban.

 

A Törvényszék

A 2017. év tekinthető az első olyan teljes munkaévnek, amelynek során a Törvényszék próbára tehette az új szervezeti felépítését, amely azt hivatott lehetővé tenni számára, hogy egyszerre több nagyratörő célkitűzést követve, így gyorsaságra, minőségre, koherenciára, végső soron pedig az ítélkezési gyakorlatának tekintélyére törekedve teljesíthesse a feladatait. A jelentős számú új bíró integrációja által támasztott kihívást figyelembe véve megállapítható, hogy a reform tényleges végrehajtása ezen első évének mérlege nagy megelégedésre szolgál.

Az érkezett ügyek számát és a befejezett ügyek számát majdhogynem sikerült egyensúlyba hozni (917 érkezett ügy, 895 befejezett ügy2), mindezt pedig annak ellenére, hogy banki és pénzügyi területen kivételesen nagyszámú, egymással összefüggő ügyből álló ügycsoport érkezett (százas nagyságrendű ügyről van szó). Közelebbről, az eredményesség jelentős lendületet vett (a 2016. évhez képest 140-nel, vagyis 18,5%-kal több befejezett ügy), azon elkerülhetetlen megtorpanást követően, amelyet a Törvényszék a bírói karának háromévenkénti megújításával, valamint a reformhoz kapcsolódó belső átszervezésével összefüggésben tapasztalt. Ez az eredményesség várhatóan még jobb lesz 2018-ban, vagyis abban az évben, amelynek során a Törvényszéknek igazodnia kell az új, rendes munkatempójához.

Főként az eljárások időtartama – amely a teljesítmény legfontosabb mutatója – ismét különösképp érzékelhető módon csökkent, az ítélettel vagy végzéssel befejezett ügyeket illetően átlagosan 16,3 hónapra (vagyis a 2016. évhez képest 13%-kal kevesebbre). Az öt éve megfigyelhető tendencia (2013 óta 40%-os csökkenés) tehát jelentősen megerősödött, méghozzá a peres ügyek valamennyi tárgykörében.

Végül hangsúlyozni kell, hogy az öt bíróval eljáró kibővített ítélkező testület elé utalt ügyek száma nagyon határozottan emelkedett (84 ilyen ítélkező testület elé utalt ügy, szemben a 2016. évi 29-cel), ami az egyik megnyilvánulását képezi a Törvényszék által annak érdekében választott munkaszervezésnek és működési módnak, hogy kövesse azt a minőségfenntartási célt, amelyet a reform végrehajtása keretében tűzött maga elé. Így az érkezett ügyeken belül a kibővített (öt bíróval eljáró) ítélkező testület elé utalt ügyek aránya 2017-ben megközelítette a 10%-ot. E mérték élesen szemben áll az Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerének reformját megelőző időszakban (2010-től 2015-ig) elrendelt utalások átlagával, amely nagyjából 1% volt.

_________________________________________________________________________________

1A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10.o.).

2 Ezen összesített értékek nem veszik figyelembe az ideiglenes intézkedésekről határozó bírák elé érkezett 47 ügyet és az általuk befejezett 53 ügyet.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA