Új korszak kezdődött a csalások elleni küzdelemben - Az Európai Ügyészség kulcsfontosságú partnere a OLAF - Új szabályok jönnek!

2018.05.28. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Ügyészség létrehozása az uniós költségvetést érintő csalások elleni küzdelem egy új szakaszának kezdetét jelenti. Az Európai Ügyészség kulcsfontosságú partnere a OLAF. A Bizottság most új szabályokat javasol az OLAF-ra vonatkozóan.

Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítására. A módosítás célja annak biztosítása, hogy az OLAF megfelelő eszközökkel rendelkezzék az Európai Ügyészséggel való szoros együttműködéshez a csalások Unió-szerte történő feltárása és kivizsgálása érdekében. A javasolt módosítások pontosítják továbbá az OLAF rendelkezésére álló azon eszközöket is, amelyek a közigazgatási vizsgálatok lefolytatására szolgálnak, azok hatékonyságának biztosítása érdekében. Ez különösen az ellenőrzésekre és vizsgálatokra, a bankszámla-információkhoz való hozzáférésre, valamint a héa-csalás elleni küzdelmet szolgáló eszközökre terjed ki.

„A költségvetés valóban az uniós hozzáadott értékről szól. Biztosítanunk kell, hogy minden egyes eurócentet a polgáraink javára költünk el. Ez azt jelenti, hogy a csalás és a korrupció elleni küzdelmet minden eddiginél erőteljesebbé kell tennünk. Biztosítanunk kell, hogy az OLAF megfelel a céljának, és zökkenőmentesen és hatékonyan dolgozik együtt az Európai Ügyészséggel. Meg kell őriznünk az erős OLAF-ot, amely az Európai Ügyészség büntetőjogi megközelítését szilárd közigazgatási vizsgálatokkal egészíti ki.” – jelentette ki Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásért felelős európai biztos.

Az Európai Ügyészséget hatáskörrel látják el az uniós költségvetést érintő büntetőügyek – például az uniós költségvetéssel kapcsolatos korrupció vagy csalás, illetve a határokon átnyúló héa-csalás – kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló javaslat célja annak biztosítása, hogy az OLAF az Európai Ügyészség szoros és megbízható partnerévé váljék, és ezután is elvégezze a közigazgatási vizsgálatokat az Európai Ügyészség munkáját kiegészítve. Az OLAF ezáltal rendkívül fontos szerepet tölt majd be az uniós pénzügyi érdekek védelme terén. Az Európai ügyészség és az OLAF szoros partnerségben fog együttműködni – egymástól elkülönülő, de egymást kiegészítő megbízatásaik révén – annak biztosítása céljából, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszközt igénybe vesznek a csalás elleni küzdelem és az adófizetők pénzének védelme érdekében.

Az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamokban az OLAF vizsgálatai az adminisztratív behajtás megkönnyítésére, valamint az uniós pénzügyek további károsításának közigazgatási intézkedések útján történő megelőzésére irányulnak majd. Ez kiegészíti az Európai Ügyészség büntetőjogi megközelítését, szükség esetén szoros konzultációt folytatva az Európai Ügyészséggel. Amikor az OLAF lehetséges bűncselekményt tár fel, erről haladéktalanul jelentést tesz az Európai Ügyészség felé, és az Európai Ügyészség kérésére támogatást biztosít számára a nyomozás során.

Az OLAF ezen túlmenően valamennyi tagállamban folytatja a nem csalárd szabálytalanságok kivizsgálását (amelyek tekintetében az Európai Ügyészség nem rendelkezik majd hatáskörrel). 2016-ban ezek tették ki a bejelentett szabálytalanságok 93%-át; pénzügyi hatásuk megközelítőleg 2,8 milliárd euró1 volt. Emellett az OLAF folytatja a csalással és korrupcióval kapcsolatos vizsgálatait az Európai Ügyészségben részt nem vevő tagállamokban.

Ennek céljából a javaslat bevezeti a szükséges rendelkezéseket az OLAF jogi keretébe, az Európai Ügyészséggel való információcsere szabályozása, az Európai Ügyészség vizsgálataihoz való támogatás nyújtása, a fellépések egymást kiegészítő jellegének biztosítása és a vizsgálati munka megduplázás elkerülése érdekében. Ezenfelül a módosítás számos korlátozott, de fontos pontosítást is tartalmaz, amelyek erősítik az OLAF közigazgatási vizsgálatainak eredményességét, a Bizottság közelmúltbeli értékelése alapján. A középpontban olyan konkrét területek állnak, amelyeken a jelenlegi rendelet nem biztosítja a kellő egyértelműséget és az OLAF vizsgálatainak eredményességét veszélyeztető akadályokat állít. A módosítás szabályokat foglal magában a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok hatékonyabbá tétele érdekében, amelyek az OLAF hatáskörének központi elemét adják, és életbevágóan fontosak a feltételezett jogellenes magatartást alátámasztó vagy megcáfoló bizonyítékok feltárásához. A módosítás értelmében az OLAF hozzáférést kap majd a bankszámla-információkhoz, hogy ezáltal azonosítani tudja az egyre kifinomultabb csalási formákban történő pénzmozgásokat, és hogy minden szükséges eszközzel fel legyen vértezve, amelyek segítségével elláthatja feladatait a héa területén.

Háttér

A bizottsági javaslat egy újabb lépés a Bizottság azon erőfeszítései sorában, hogy erősítse az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, két fontos jogi aktus – az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló rendelet2 és az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv3 – 2017-es elfogadását követően.

_________________________________________________________________________________

1A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem, 2016. évi éves jelentés, COM(2017) 383., 2017.7.20.

2A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

3Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29–41. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
BŰNMEGELŐZÉS
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI UNIÓ
KORRUPCIÓ
EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
OLAF - EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL