Elállási jog online vásárlásnál árú csomagolásának felbontását követően - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2019.03.27. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A fogyasztókat az online vásárlás esetében megillető elállási jog azon matracra is vonatkozik, amelynek védőfóliáját a szállítás után eltávolították. Feltételezhető, miként egy ruhanemű esetében is, hogy a kereskedő a matracot tisztítást vagy fertőtlenítést követően újra értékesíthetővé tudja tenni, az egészség vagy a higiénia követelményeinek megsértése nélkül - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-681/17. sz. ügyben hozott ítélet - slewo // schlafen leben wohnen GmbH kontra Sascha Ledowski

Sascha Ledowski a slewo német online kereskedő honlapján vásárolt egy matracot. Az áru átvételekor eltávolította a matracot védő fóliát. Ezt követően visszaküldte a matracot a slewonak, az 1094,52 euró vételárnak és a visszaszállítás költségeinek megtérítését kérve.
A slewo szerint S. Ledowski nem gyakorolhatja az elállási jogát, amely a fogyasztót rendes körülmények között online vásárlás esetén tizennégy napig megilleti. Szerinte ugyanis a fogyasztók jogairól szóló irányelv1 kizárja az elállási jogot az „olyan lezárt csomagolású áruk […] esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás kiszállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza”.

A jogvitában eljáró Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) az irányelv értelmezését kéri a Bíróságtól. Különösen arra vár választ, hogy egy olyan áru, mint a matrac, amelynek a védőfóliáját a fogyasztó a kiszállítást követően eltávolította, az irányelvben rögzített kivétel hatálya alá tartozik-e.

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság e kérdésre nemlegesen válaszol. Következésképpen egy interneten vásárolt matrac védőfóliájának fogyasztó általi eltávolítása nem akadályozza őt az elállási jogának gyakorlásában.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy az elállási jog célja a fogyasztó védelme a távollevők közötti adásvétel sajátos esetében, amikor a szerződés megkötése előtt a fogyasztónak nincs lehetősége arra, hogy ténylegesen megtekintse az árut. E jog tehát a távollevők között kötött szerződésből eredő, a fogyasztóra nézve hátrányos helyzetet egyenlíti ki, megfelelő gondolkodási időt biztosítva számára, mialatt lehetősége van a megvásárolt áru megvizsgálására és kipróbálására az áru jellege, tulajdonságai és működése megállapítása céljából.

A szóban forgó kivételt illetően az árunak a jellege indokolhatja a csomagolásának egészségvédelmi vagy higiéniai okokból történő lezárását. Egy ilyen áru csomagolásának felbontása tehát megfosztja az árut az egészségvédelmi és higiéniai garanciáitól. Miután a fogyasztó felbontja a csomagolást, és az nem nyújt a továbbiakban egészségvédelmi és higiéniai garanciát, fennáll a kockázata, hogy ezen áru nem képezheti már harmadik fél általi használat tárgyát, és így nem tehető újból értékesíthetővé.

A Bíróság szerint az alapügyben szóban forgóhoz hasonló matrac, amelynek védőfóliáját a fogyasztó a kiszállítást követően eltávolította, nem tartozik az említett, elállási jog alóli kivételek közé.

Egyfelől ugyanis az ilyen matrac, az esetleges használat ellenére, nem válik csupán ezen okból véglegesen alkalmatlanná arra, hogy harmadik fél általi új használat vagy újbóli értékesítés tárgyát képezze. E tekintetben elegendő különösen arra emlékeztetni, hogy egy és ugyanazon matracot használnak a szállodák egymást követő vendégei, hogy létezik használtmatrac-piac, valamint hogy a használt matracok képezhetik mélytisztítás tárgyát.

Másfelől az elállási jogot illetően a matrac egy ruházati termékhez hasonlítható, amely kategória tekintetében az irányelv kifejezetten előírja a próbát követő visszaküldés lehetőségét. Egy ilyen összehasonlítás annyiban lehetséges, amennyiben ezen áruknak még a testtel való közvetlen érintkezése esetén is feltételezhető, hogy a kereskedő ezeket a fogyasztó általi visszaküldést követően – valamiféle kezelés, például tisztítás vagy fertőtlenítés után – egy harmadik fél általi újbóli használatra, és ebből következő újbóli értékesítésre alkalmassá képes tenni, az egészség vagy a higiénia követelményeinek megsértése nélkül.

A Bíróság kiemeli ugyanakkor, hogy az irányelv értelmében a fogyasztó felelősséggel tartozik az áru minden olyan értékcsökkenéséért, amely az árunak a jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be, anélkül azonban, hogy emiatt elvesztené az elállási jogát.

_________________________________________________________________________________

1A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
E-KERESKEDELEM
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA