Tilos-e a keresőmotorok működtetőinek kezelni különleges adatokat? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2019.09.24. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A különleges adatok bizonyos kategóriáinak kezelésére vonatkozó tilalom a keresőmotorok működtetőire is alkalmazandó. A linkek közüli törlés iránti kérelem keretében mérlegelni kell egymással szemben a törlést kérő személy alapvető jogait és az ezen információk iránt esetlegesen érdeklődő internethasználók alapvető jogait - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-136/17. sz. ügyben hozott ítélet - GC és társai kontra Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

G. C., A. F., B. H. és E. D. a Conseil d’État (államtanács, Franciaország) előtt keresetet indítottak a Commission nationale de l’informatique et des libertés-vel (adatvédelmi hatóság, Franciaország, CNIL) szemben azon négy határozat kapcsán, amelyekkel a CNIL megtagadta a Google Inc. arra való kötelezését, hogy intézkedjen az említett személyek neve alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találati listán feltüntetett különböző linkek törlése érdekében. Ezek a linkek harmadik felek által közzétett internetes oldalakra mutatnak, amelyek többek között egy álnév alatt feltöltött, egy politikusnőt ábrázoló szatirikus fotómontázst, az egyik érintett személyt a szcientológiai egyház PR-felelőseként említő cikkeket, egy politikussal szemben indított eljárást és egy másik érintettnek a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatti elítélését tartalmazzák.

A Conseil d’État (államtanács) a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogszabályok (A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) értelmezésére irányuló több kérdést terjesztett a Bíróság elé. A Conseil d’État (államtanács) különösen arra kíván választ kapni, hogy az adatok bizonyos különleges kategóriái (például a politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre és a szexuális életre vonatkozó adatok) alá tartozó adatok kezelésére vonatkozó, más adatkezelőkkel szemben előírt tilalom a keresőmotor működtetőjére is alkalmazandó-e, tekintettel annak felelősségi körére, hatásköreire és különleges lehetőségeire.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy mivel a keresőmotorok tevékenysége alkalmas arra, hogy a honlapszerkesztők által végzett tevékenységhez hozzáadódva jelentősen érintse a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogot, e keresőmotor működtetőjének – úgy is mint az e tevékenység céljait és módját meghatározó személynek – felelősségi körén, hatáskörein és lehetőségein belül biztosítania kell, hogy tevékenysége megfeleljen az uniós jogban foglalt követelményeknek, hogy az e jog szerinti garanciák valamennyi joghatásukat kifejthessék, és hogy az érintettek – illetve nevezetesen a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk – hatékony és teljes védelme ténylegesen megvalósulhasson.

A Bíróság ezt követően hangsúlyozza, hogy bizonyos kivételekkel és eltérésekkel tilos az olyan személyes adatok kezelése, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak. Ezenfelül a bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok kezelése kizárólag a hatóság ellenőrzése mellett – vagy külön eltérés szerint – történhet, és a büntetőítéletekről teljes körű nyilvántartást csak a hatóság ellenőrzésével lehet vezetni.

A Bíróság szerint e tilalom és e korlátozások – az uniós jogban előírt kivételekkel – az ilyen adatkezelést végző valamennyi adatkezelőre alkalmazandók.

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a keresőmotor működtetőjének felelőssége nem az említett rendelkezések szerinti személyes adatoknak valamely harmadik fél által közzétett weboldalon való fellelhetőségén, hanem e weboldal találati listán való feltüntetésén, és konkrétabban az ilyen weboldalra mutató linknek valamely keresés eredményeként az internethasználók számára megjelenített találati listán való feltüntetésén alapul. A tilalom vagy a korlátozások tehát a találati listán való feltüntetés alapján alkalmazandók e működtetőre, és következésképpen azáltal, hogy az érintett által előterjesztett kérelem nyomán és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok ellenőrzése mellett e működtető vizsgálatot folytat.

A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy jóllehet főszabály szerint az érintettet megillető jogok megelőzik az internethasználók tájékozódási szabadságát, ez az egyensúly a kérdéses információ jellegétől, illetve attól is függhet, hogy az információ mennyire érzékeny az érintett személy magánélete szempontjából, illetve hogy a nyilvánosságnak milyen érdeke fűződik ezen információ megszerzéséhez, ami többek között attól függően változhat, hogy e személy játszik-e valamilyen közéleti szerepet.

A Bíróság így megállapítja, hogy a különleges adatokat közzétevő weboldalra mutató link törlése iránti kérelem elbírálásakor a keresőmotor működtetőjének – az adott ügy valamennyi releváns körülménye alapján, és figyelembe véve az érintett személy magánéletének tiszteletben tartásához és személyes adatainak védelméhez való alapvető jogaiba való beavatkozás súlyosságát – meg kell vizsgálnia, hogy e linknek az érintett személy neve alapján végzett keresés nyomán megjelenített találati listán való feltüntetése feltétlenül szükséges-e azon internethasználók tájékozódás szabadságához való jogának gyakorlása céljából, akiknek esetleg érdekük fűződik ahhoz, hogy az ilyen keresés alapján hozzáférjenek e weboldalhoz.

Ráadásul ha az adatkezelés az érintett személy által egyértelműen nyilvánosságra hozott adatokra vonatkozik, a keresőmotor működtetője jogosult visszautasítani a link törlése iránti kérelem teljesítését, amennyiben az adatkezelés egyúttal a jogszerű adatkezelés többi feltételének is eleget tesz, és feltéve, hogy az érintett személy nem jogosult arra, hogy a sajátos helyzetével kapcsolatos lényeges jogos érdekből tiltakozzon ezen adatkezeléssel szemben.

Végül, egy konkrét személy elleni büntetőeljárásra vonatkozó olyan információkat közzétevő weboldalakkal összefüggésben, amelyek ezen eljárás korábbi szakaszára vonatkoznak, és már nem tükrözik az aktuális helyzetet, a keresőmotor működtetőjének feladata annak megvizsgálása, hogy e személy jogosult-e arra, hogy a szóban forgó információt a neve alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találati lista segítségével aktuálisan már ne lehessen a nevével összekapcsolni. E jogosultság megvizsgálásakor a keresőmotor működtetőjének tekintettel kell lennie az ügy összes körülményére, így különösen a szóban forgó jogsértés jellegére és súlyára, az említett eljárás lefolyására és kimenetelére, az eltelt időre, e személy közéleti szerepére és a múltban tanúsított magatartására, a nyilvánosságnak a kérelem időpontjában fennálló érdekére, a közzététel tartalmára és formájára, valamint az említett személyre gyakorolt hatásokra.

A keresőmotor működtetője tehát köteles teljesíteni a valamely természetes személy elleni bírósági eljárásra, valamint – adott esetben – az annak során hozott büntetőítéletre vonatkozó információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkek törlése iránti kérelmeket, ha ezek az információk a szóban forgó bírósági eljárás korábbi szakaszára vonatkoznak, és ezen eljárás kimenetelére tekintettel már nem tükrözik az aktuális helyzetet, amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügy összes körülményére tekintettel az érintett személy alapvető jogai elsőbbséget élveznek az esetlegesen érdekelt internethasználók alapvető jogaival szemben.

A Bíróság emellett kifejti, hogy még ha a keresőmotor működtetője meg is állapítja, hogy az érintett személy nem jogosult az ilyen linkek törlésére, mivel a szóban forgó link megjelenítése feltétlenül szükségesnek bizonyul az e személy magánélet tiszteletben tartásához és személyes adatok védelméhez való jogának az esetlegesen érdekelt internethasználók tájékozódási szabadságával való összeegyeztetéséhez, e működtető mindenképpen köteles legkésőbb a link törlése iránti kérelem alkalmával oly módon megváltoztatni a találati listát, hogy az internethasználó számára abból eredő átfogó kép a bírósági eljárás aktuális állását tükrözze, amihez többek között az szükséges, hogy az e tárgyra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkek e listán legfelül jelenjenek meg.

_________________________________________________________________________________

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ JOGA
INTERNET
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA