Sérelemdíj és kártérítés gyorsított per útján - Az új, különleges polgári peres eljárások sajátosságai

2020.09.22. Jogi Fórum / Ferencz Adrienn

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvényt július 8-án hirdették ki, mely a kihirdetést követő napon lépett hatályba.

A jogszabály kimondja, hogy a gyorsított perben az a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránti igény érvényesíthető, amely esetében a bíróság jogerősen megállapította a bűncselekmény elkövetését, és nem került sor polgári jogi igény megítélésére, továbbá polgári per megindítására.

A gyorsított perben a jogi képviselet nem kötelező, a perorvoslati szakaszban - az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést, továbbá a Kúria előtti eljárásban a fellebbezést és a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő személy számára - azonban már igen. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A különleges eljárás sajátossága, hogy az eljárás során nem érvényesül az osztott perszerkezet, tehát az nem különül el (i.) perfelvételi és (ii.) érdemi tárgyalási szakra. A bíróság a gyorsított perben soron kívül jár el - általános intézkedési kötelezettségének határideje pedig legfeljebb nyolc munkanap. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben az okirati bizonyításon kívül egyéb bizonyítást nem kell lefolytatni, ha pedig a tárgyalás megtartása mellett dönt, akkor a tárgyalást elsősorban elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján megtartott eljárással kerülhető el a felperes és alperes újbóli fizikai találkozása. A további bizonyításra irányuló eljárás – szakértők, tanúk meghallgatása – is elsősorban a személyes jelenlétet nélkülöző formában kell, hogy történjen.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet elleni fellebbezést tárgyaláson kívül, negyvenöt napon belül, a végzések elleni fellebbezést harminc napon belül bírálja el. A perorvoslati eljárásban – a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban - a felek tárgyalás tartását nem kérhetik.

A gyorsított perre tartozó igény fizetési meghagyásos eljárásban nem érvényesíthető.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
KÁRTÉRÍTÉS
SZEMÉLYISÉGI JOGOK