Szakkönyv katalógus


Dr. Nagy Csongor István: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga

Határon átnyúló polgári jogviták az EU-ban

A közösségi jog szabályozza ma már az EU-n belüli, határon átnyúló polgári jogi jogvitákban a joghatóság, a bírósági határozatok elismerése, illetve végrehajtása, a bíróságok közötti együttműködés stb. kérdéseit. Ezzel a magyar nemzetközi magánjog szabályainak jelentősége másodlagos lett, a nemzeti szabályok csak Magyarország nem-EU relációjában érvényesülnek. Ha a jogvita átnyúlik a határokon és EU-s vonatkozása van, akkor már a formálódó európai nemzetközi magánjog szabályait kell alkalmazni.

A kézikönyv a vonatkozó közösségi jogi szabályozás értelmező ismertetésére vállalkozik. Erre nemcsak a vonatkozó jogszabályok gyakran pontatlan magyar fordítása miatt van kiemelt szükség, hanem azért is, mert egyes részterületeken az Európai Bíróság már több évtizedes gyakorlattal rendelkezik.

A mű feldolgozza az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát, a jogszabályok magyarázó jelentéseit, Zöld Könyveit, valamint a tárgykör szakirodalmát. A mű egyik erénye, hogy azt a szerző a vonatkozó angol, a francia és a német szakirodalom alapos feldolgozásával készítette el. A nemzetközi jelleg mellett a mű másik nagy erénye, hogy azt a magyar jog, a magyar jogalkalmazás releváns szempontjainak szem előtt tartásával írta a szerző. Így kiemelt figyelmet szentel annak, hogy az egyes magyar jogintézmények, megoldások hogyan minősülnek, értelmezhetőek a vonatkozó közösségi jogi rezsimben. Szükség van erre, hiszen a csatlakozás óta még nem telt el elég idő ahhoz, hogy közösségi és a magyar jog szimbiózisának problémáira és kérdéseire az Európai Bíróság választ adjon. A kötet, módszerét tekintve, szándékoltan probléma felvető és megoldó. Azokban a kérdésekben, amelyekben nincs kiforrott közösségi joggyakorlat, a szerző arra törekedett, hogy meghatározza a nagy intenzitással felmerülő jogalkalmazási kérdéseket és azokra, a szakirodalom alapján, megoldási alternatívákat vázoljon fel, illetve ismertesse az azokkal kapcsolatos tudományos álláspontját.

adatlap