Szakkönyv katalógus


Dr. Csűri Éva: Vagyoni értékű jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági vagyonjogban

A Csjt., a Gt., a Tpt., az Szvt., és a privatizációval kapcsolatos jogszabályok együttes alkalmazásával összefüggő jogirodalmi álláspontok egy része, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elmúlt tíz évben kialakított házassági vagyonjogi ítélkezési gyakorlata a 2006-os új Gt.-be már beépült, a jövőben pedig – annak Javaslata szerint – előreláthatóan az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvébe (a továbbiakban: Csjk.) is beépül majd.

Mindezek miatt a jelen kiadványunk tartalmazza:

  • a személyes, családi és háztartási célokat szolgáló vagyoni értékű jogokkal (haszonélvezeti, használati és bérleti jog, lízing stb.),
  • a Tpt. hatálya alá tartozó és a Tpt. hatálya alá nem tartozó értékpapírokkal (többek között a kárpótlási jegy alvagyoni jellegének megállapításával),
  • az aktív és passzív egyéni vállalkozói vagyon (tárgyi eszközök, tagi kölcsön, adó-és tb. tartozás stb.) alvagyoni jellegének és értékének megállapításával, az egyéni vállalkozó házastárs közös vagyonnal való egyoldalú rendelkezésének (a vállalkozásba „bevitt” vagyontárgyak egyoldalú értékesítésének vagy apportálásának) jogkövetkezményeivel, és a nem egyéni vállalkozó (másik) házastársnak a vállalkozó házastárs által kötött ügyletért az ügyletkötő harmadik személlyel szemben fennálló felelősségével,
  • a régi Szvt., az Szvt., az Úszt. és a 2006. évi X. törvénnyel (új Szvt.) szabályozott szövetkezetbeli részesedésekkel (szövetkezeti üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektető szövetkezeti részjegy és átalakított befektető szövetkezeti részjegy), továbbá
  • a polgári jogi társaságbeli részesedés alvagyoni jellegének meghatározásával, valamint
  • a fentebb részletezett vagyontárgyak házastársak közötti megosztásának a lehetséges módozataival kapcsolatos jogirodalmi álláspontok ismertetését, és a Legfelsőbb Bíróság valamennyi ilyen tárgyú házassági vagyonjogi ügyben hozott határozatának a feldolgozását.

A kiadvány lehetővé teszi és megkönnyítheti a fentebb részletezett vagyontárgyakkal összefüggő jogalkalmazási problémák minkénti megítélését és elősegítheti az új társasági jogi és házassági vagyonjogi jogszabályokra való zökkenőmentes áttérés lehetőségét is.

adatlap