A tulajdonjog talán a polgári jog egyik legnehezebben definiálható jogintézménye, mivel egy átfogó, általánosan elfogadott meghatározás hiányában minden nemzet jogrendszere a társadalmi viszonyokhoz és az adott jogrendszer többi jogintézményéhez igazodóan alakítja ki absztrakt fogalmát. Ugyanakkor pont a tulajdonjog az a jogintézmény, amely szinte garantáltan megjelenik minden jogképes egyén életében. Az ingatlanforgalom egyre nagyobb mértéket ölt napjainkban.

Hudák Zsuzsanna dolgozata leíró, elemző és összehasonlító módszeren keresztül a tulajdonjogi jogintézmény és annak átruházására vonatkozó szabályait, különösen az ingatlanokra vonatkozó jellemzőit ismerteti a polgári jogi szabályok rendelkezései és az ingatlan-nyilvántartás rendszerén keresztül. A dolgozat két nagyobb szerkezeti egységre bontható: az első részét az ingatlanok tulajdonjog átruházáson keresztül történő megszerzésére vonatkozó szabályok adják, míg a második részét az elővásárlási, a visszavásárlási és a vételi jog ismertetése képezi. A kötelmi és dologi hatállyal létesített elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog közötti különbségtétel adja meg és foglalja egységes gondolati keretbe az írást.

A Szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatója.