Energetikai tanúsítvány, avagy ingatlan zöldkártya

2012. szeptember 10. Garancsy István

Az energetikai tanúsítást kötelezően el kell végezni az új épület építése esetén, továbbá meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor vagy bérbeadásakor

Az energetikai tanúsítvány (hétköznapi nevén: ingatlan zöldkártya) egy olyan igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a 176/2008. Korm. rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, mely a továbbiakban: R.) szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Célja, hogy a tanúsított egységek üzemeltetése során kevesebb energia és/vagy más energia kerüljön felhasználásra.

Milyen esetekben kötelező az energetikai tanúsítás elkészítése?
Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt, de a R. előírásai szerint energetikai tanúsítást kötelezően el kell végezni az új épület építése esetén, továbbá meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor vagy bérbeadásakor, ezen felül az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű (a hasznos alapterület a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összegét jelenti) hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
A kötelező eseteken felül a R. taxatíve felsorolja azon lehetőségeket is, amikor nem kellenergetikai tanúsítást elkészíttetni. Ezek többek közt a következőek: az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület, az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épület esetében, továbbá a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, a hitéleti rendeltetésű épület, a jogszabállyal védetté nyilvánított épület esetében; a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén sem, valamint abban az esetben sem, amennyiben ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

Fontos tudni még, hogy a különböző állami támogatások (pl. fűtéskorszerűsítés) esetében pályázati feltétel a tanúsítvány elkészíttetése.

Milyen dokumentumok alapján adják ki az energetikai tanúsítványt?
A tanúsítás több különböző elvre épül. Új építés esetén a felelős műszaki vezetői valamint kivitelezői nyilatkozat alapján azzal, hogy a kivitelezés a jogerős-építési engedélyben foglaltak szerint készült. Régebbi építés esetén vagy ha az előbb felsorolt dokumentum nem áll rendelkezésre, úgy a tanúsítandó részt alaprajzilag és műszaki jellemzőikkel együtt fel kell mérni. Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület vonatkozásában a tanúsítvány kiállítását megelőző három év energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján kell elvégezni a tanúsítást. Ilyen épületek esetében kiemelendő, hogy a tanúsítás összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében jól látható helyen kell kifüggeszteni.

A meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadásakor, a tanúsítást a R. szerinti számítási - szemrevételezési, becslési - módszerrel kell elvégezni. Ebben az esetben a tulajdonos döntésének függvényében a tanúsítvány kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére is.

Abban az esetben lehet a tanúsítványt az épület egészére kiállítani, amennyiben az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot; valamint, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről készült részletes felmérés vagy tanúsítvány rendelkezésre áll.
Önálló rendeltetési egység tanúsítványa kiállítható az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levő helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak figyelembe vételével, valamint az ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésű, elrendezésű és azonos méretű és energetikai jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján. Esetleg másik azonos rendeltetésű, elrendezésű és azonos méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel rendelkező épület vagy önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött.

Meddig hatályos a tanúsítvány?
A tanúsítvány 10 évig hatályos, azonban amennyiben a jogszabályban meghatározott tanúsítványérték megváltozik, úgy új tanúsítást kell elvégezni.

Kinek a kötelezettsége a tanúsítvány elkészíttetése?
Új épület építésekor az építtető kötelezettsége és felelőssége elkészíttetni a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

Ki végezhet tanúsítást?
Olyan névjegyzékben szereplő természetes személy, aki energetikai tanúsítvány kiállítására érvényes jogosultsággal rendelkezik.

Milyen kötelező tartalmi elemei vannak az olyan szerződéseknek, melyeknek a tárgya a R. hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása?
Rögzíteni kell, hogy e R. rendelkezései alapján kell-e tanúsítványt készíteni, továbbá vevői vagy bérlői nyilatkozat arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Amennyiben további kérdésük merülne fel, úgy azokat az arhitekton@t-online.hu e-mail címen tehetik fel.

Forrás:
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet