Alkotmányreform Romániában - közjog és politika

2002. március 8. Veress Emõd
letöltés

Az alkotmánymódosítási eljárás

Az alkotmánymódosítási eljárás alapján az írott alkotmányok két típusba sorolhatóak: léteznek hajlékony (flexibilis) alkotmányok és merev (rigid) alkotmányok. A hajlékony alkotmányoknak egyszerû törvényi jogi erejük van, azaz a rendes törvényhozási eljárás szerint módosíthatóak. Alkotmánnyá a szabályozási területük teszi õket (a hatalomgyakorlás módozatait és az állampolgári alapjogokat szabályozzák). Ilyen alkotmányok esetén fel sem merül például az alkotmánybíráskodás kérdése, hiszen a törvények nincsenek alárendelve az alkotmánynak, és így nem kell azzal összhangban lenniük. Ha egy törvény ellentmond a hajlékony alkotmánynak, akkor nem tekinthetõ alkotmányellenesnek, hanem egyszerûen módosította az alaptörvényt, hiszen azzal egyenlõ jogi erõvel bír. A hajlékony alaptörvények ma ritkaságnak számítanak (például Új-Zéland alaptörvénye hajlékony alkotmány).
A merev típusú alkotmányokat jogi erejük a törvények fölé emeli, a törvényeknek összhangban kell lenniük az alkotmánnyal, így joggal merül fel az alkotmánybíráskodás igénye. A merev alkotmányoknak az elfogadási eljárásuk is különbözik a rendes törvényhozási eljárástól. Románia alkotmánya merev típusú, módosítása különleges eljárást igényel.
Nem könnyû az ideális alkotmánymódosítási eljárás szabályozása. Kettõs követelmény létezik minden alkotmánnyal szemben: egyrészt a politikai intézmények és általában az alkotmányos szabályok stabilitása, másrészt ezek hajlékonysága, hogy a társadalom, a gazdaság stb. érdekei szerint ezek az intézmények alakíthatóak, megváltoztathatóak legyenek. E két, ellentétes irányba ható elv szerint kell középutat találni. Ez a román alkotmány esetében nem igazán sikerül. Túlzásba vitték a stabilitást biztosító tényezõket, így az alkotmányt megváltoztatni túlságosan nehézkes folyamattá vált. Románia jelenleg nagy átalakulási folyamaton megy át. Fontos lett volna ebben az idõszakban, hogy az alaptörvényt a változó társadalmi igények szerint módosítani lehessen.
Alkotmánymódosítás esetén Romániában a következõ jogalanyoknak van kezdeményezési joga (1991-es alkotmány, 146. szakasz):
Románia Elnökének, a Kormány javaslatára.
A képviselõk vagy szenátorok legalább egynegyedének.
Legalább 500.000 szavazati joggal rendelkezõ állampolgárnak. Az alkotmánymódosítást kezdeményezõ állampolgároknak az ország megyéinek legalább felébõl kell származniuk, s e megyék mindegyikében vagy Bukarest municípiumban legalább húszezer aláírást kell gyûjteni a kezdeményezés támogatására.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
TANULMÁNY