Drogfogyasztás Magyarországon és Erdélyben

2003. március 13. Gál Csilla Emese

A tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereirõl szerzett és az ezzel kapcsolatos egyéb ismereteirõl úgyszintén értesítik egymást valamint kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó krimininalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket.

Végül pedig a Felek abban egyeznek meg, hogy országaik jogrendje által megengedett, összehangolt rendõri intézkedéseket foganatosítanak a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott elõállításának megakadályozása végett.

A fent említett információcserék a két ország belügyminisztériumai, illetve az általuk megnevezett szervezeti egységek között történik angol nyelven.

Az Egyezmény szól az együttmûködés során átadott, személyre vonatkozó adatok védelmérõl is. Eszerint a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel. Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és abban a konkrét esetben elért eredményekrõl.

A személyekre vonatkozó adatok csak a bûnüldözõ hatóságoknak, valamint a szervezett bûnõzés, a terrorizmus és a kábítószer-bûnõzés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóságok elõzetes engedélyével lehetséges.

Az átadó Fél minden esetben köteles meggyõzõdni az átadandó adatok helyességérõl valamint a szükségszerûségérõl. Ezen kívûl pedig mindig meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó törvényi elõírásokat. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatokat adtak át, úgy errõl a fogadó Felet is értesíteni kell, amely ebben az esetben köteles a helyesbítés átvezetésére vagy át nem adható adat esetén, annak megsemmisítésére.

A jogosult személy felvilágosítást kérhet a saját személyérõl meglévõ adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ha az illetékes hatósághoz valaki ilyen jellegû kéréssel fordul, akkor a hatóságnak kötelessége ezt a felvilágosítást megtenni, de erre vonatkozó kérelem nélkül nincs tájékoztatási kotelezettsége.

A személyre szóló adatok átadásáról, átvételérõl és törlésérõl minkét Fél nyilvántartást köteles vezetni. Úgyszintén védniük kell ezen adatokat az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

A Magyarország és Románia közötti Egyezményben foglaltakat egy Vegyesbizottság értékeli, amely kétévente ülésézik felváltva a Magyar Köztársaságban és Romániában. Szükség esetén bármelyik fél kezdeményezheti egy rendkívûli ülés összehívását.

A másik Fél nemzeti hatóságaival a kapcsolattartó személyt az országok belügyminiszterei jelölik ki. Bármelyik fél részben vagy egészben megtagadhatja vagy feltételektõl függõvé teheti a megkeresés teljesítését vagy támogatását, ha az a szuverenitását, biztonságát vagy más, alapvetõ érdekeit veszélyezteti, illetõleg sérti nemzeti jogrendjét.

Ezen Egyezményt bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A szerzõdés attól az idõponttól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondás a másik Félhez megérkezett.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS
DROGPOLITIKA
OTDK DOLGOZAT