Címke: földtörvény

A Kúria túllépte a jogértelmezési tartomány alkotmányos kereteit – Az Alkotmányíróság bírósági ítéleteket semmisített meg

Amikor egy bíróság ítéletében figyelmen kívül hagy valamely, az Alkotmánybíróság által kimondott alkotmányos követelményt, túllépi az alkalmazott jogszabályi rendelkezésre vonatkozó értelmezési tartomány alkotmányos kereteit, ezért döntése alaptörvény-ellenes – szögezi le a Testület IV/1577/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Haszonélvezet megszüntetésével korlátozott szabadságok – Nem teljesítette uniós kötelezettségeit hazánk – Az Európai Bíróság ítélete

Magyarország a területén fekvő mezőgazdasági földterületeken közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli állampolgárok javára fennálló haszonélvezeti jogok megszüntetésével nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a Chartában biztosított tulajdonhoz való jogból eredő kötelezettségeit. Az EUM-Szerződésben előírt alapvető szabadság korlátozásának igazolására törekvő tagállamnak ügyelnie kell a Chartában biztosított alapvető jogok tiszteletben tartására is – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Mikor tagadhatja meg a földhivatal adásvételi szerződés jóváhagyását? – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjával kapcsolatban az Alaptörvényből fakadó alkotmányos követelmény, hogy e rendelkezés hatálybalépését – 2014. május 1-jét – követően jogerősen kiszabott földvédelmi bírság esetén kell az adás-vételi szerződés jóváhagyását az adott rendelkezés értelmében megtagadni. – Az Alkotmánybíróság bírói döntés megsemmisítéséről és alkotmányos követelmény megállapításáról határozott.

Több évtizedes folyamatok lezárásakor fokozott a jogalkotói felelősség – Alaptörvény-ellenes kárpótlási szabályok – Ab-döntés

Az Alkotmánybíróság kimondta: alkotmány-ellenes volt az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016-os törvény néhány rendelkezése. Az Alkotmánybíróság emellett az Országgyűlés mulasztását állapította meg a termőföldekre vonatkozó kárpótlási szabályok módosítása kapcsán, mivel a törvényalkotó egyes esetekben lehetetlenné tette, hogy a kárpótlásra jogosultak vételi jogukat megfelelően gyakorolhassák.

Módosított földhaszonbérleti díjak – Bírói indítványokat utasított el az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a már megkötött földhaszonbérleti szerződések esetében a haszonbérleti díj bizonyos időközönkénti felülvizsgálatát lehetővé tevő részletszabályok az Alaptörvény rendelkezései alapján nem minősülnek sarkalatos törvényi szabályozásra tartozó kérdéseknek. A vizsgált szabályozás alapján – legalább tíz éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében – a szerződéskötést követő öt év elteltével a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti díjnak a mindenkori, helyben szokásos piaci haszonbérleti díj mértékéhez történő igazítását. Mindez nem ütközik a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába.

Végrendeleti örökös földszerzése – Az Ab jogalkotói mulasztást állapított meg a szabályozással kapcsolatban

A végrendeleti örökös jelenleg nem kap megváltást az államtól, ha a neki szánt földet azért nem szerzi meg, mert a hatóság – a földszerzési korlátok alapján – ennek jóváhagyását megtagadta. Az Alkotmánybíróság ezt a jogalkotói mulasztást alaptörvény-ellenesnek ítélte és megállapította: közérdekből korlátozható az örökléshez való jog, azonban a földtulajdont emiatt meg nem szerző végrendeleti örökös kompenzálásáról gondoskodnia kell a jogalkotónak.

  • 1
  • 2
  • 5