Címke: kábítószer

Alaptörvényt sért a kábítószer büntetőjogi fogalma – Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést jogalkotói feladatának teljesítésére

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdés 18. pont a)–b) alpontjaiban nem az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó követelményeknek megfelelően szabályozta a kábítószer fogalmát, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. szeptember hó 30. napjáig tegyen eleget.

A szakértői közreműködés jelentősége a pszichoaktív szerek büntetőjogi megítélése és bizonyíthatósága során

A tanulmány a szakértői munka jelentőségével foglalkozik a pszichoaktív szerekkel való visszaélést szabályozó törvényi tényállásokat érintő bizonyítási eljárás során. A főbb fogalmak ismertetésének szándékán túl bemutatja a pszichoaktív szerek vizsgálatával foglalkozó, szakértői intézetekben dolgozó személyek tevékenységét, valamint az alkalmazott módszereket. A tanulmány a témával kapcsolatban ismerteti a szakértők által szolgáltatott bizonyíték, a szakértői vélemény jellegzetességeit is. Vizsgálja a szakértői munka szerepének jelentőségét, eredményességét, felhasználhatóságát, bizonyító erejét. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények szabályozásának változása az 1978. évi IV. tv. és a Btk. összevetésében, valamint a kapcsolódó joggyakorlat

A kábítószerrel való visszaélés nem új keletű, már a korai időkben, az ókorban, illetve a törzsi nemzetek, civilizálatlan törzsek is használtak kábító hatású szereket, ezek a szokások továbbra is a mindennapjaink részének tekinthetőek. Éppen ezért tartom fontosnak e témát kiemelt módon kezelni. A tanulmányomban az 1978. évi IV. törvény és a jelenleg hatályos rendelkezéseket foglaltam össze, illetve a joggyakorlatban előforduló fontosabb jogszabályokat. A Szerző ügyészségi fogalmazó. Letöltés