Címke: polgári eljárásjog

Az európai polgári eljárásjog a magyar jog tükrében

„Az egységesülés egyik eleme egy összehangolt jogrendszer létrehozása, az egyes államok különbözõ jogrendjének egymáshoz való közelítése, valamennyi jogág tekintetében, mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben. A következõkben azokat a polgári eljárásjog területén, illetve ezzel összefüggésben létrejött, olyan jogforrásokat tekinteném át — az elsõdleges, illetve a másodlagos jog területén egyaránt —, melyek ezt a jogharmonizációt, akár csak részben is szolgálják. Majd ezek után szeretném levonni a konklúziót, hogy ezen szabályok beépülése nemzeti jogrendszerünkbe milyen hatásokkal is jár, milyen elõnyöket jelent, továbbá milyen problémákat vet fel. ” A tanulmány a 2007. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián 3. helyezést ért el polgári eljárásjogi szekcióban....

Szigorítva gyorsít az igazságügyi tárca

Gyorsabbak lehetnek a perek a bíróságokon, s ha a 100 millió forintot meghaladja a pertárgy értéke, akkor nem lesz elegendő az eddigi szokásos eljárás alkalmazása.

Újabb probléma a polgári ügyben hozott határozatok felülvizsgálatának szabályozásában

Van-e jogorvoslati lehetõség a felülvizsgálati kérelem elõzetes megvizsgálása tárgyában hozott határozat ellen A polgári eljárás során a jogerõs ítélettel vagy az ügy érdemében hozott jogerõs végzéssel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet a Pp. 273. § alapján a Legfelsõbb Bíróság hivatásos bírája egyes bíróként megvizsgálja, hogy az megfelel-e a felülvizsgálati kérelemre vonatkozó törvényes követelményeknek. Amennyiben nem felel meg e követelményeknek, elutasítja a felülvizsgálati kérelmet, amennyiben megfelel, elrendeli a felülvizsgálati eljárást, amely során az érdemi döntést bírói tanács hozza majd meg. Az egyes bíró ezen elõzetes döntése során elsõsorban formai követelményeket vizsgál meg, vagyis pl. az arra jogosultak terjesztették-e elõ a kérelmet, nem...

Az új felülvizsgálati szabályok a Legfelsõbb Bíróság eljárásában

Valóban rendkívül nehéz egy kielégítõ perorvoslati rendszert létrehozni, s megtalálni a középutat. Érdemes azon elgondolkodni, hogy MAGYARY GÉZA bevezetõ gondolatként szereplõ szavai pont száz évvel elõzték meg a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény (a továbbiakban: 2001. évi CV. tv.) meghozatalát, s e mondat megõrizte aktualitását. A problémák változatlanok, hiszen száz éve is az alapos elbírálás és az idõ kérdése vágyott megoldásra.A kutatás fõ iránya a hatályos jog problémáinak felvetése. Dolgozatomban a 2001. évi CV. tv. által bevezetett reformokkal foglalkoztam, érintve a jogintézmény fõbb történeti állomásait.A koncepcionális változás érintette a felülvizsgálat tárgyát, esetkörét,...

Két kérdés a sajtó-helyreigazítás bírói gyakorlatából

Gyakorlatias szemléletû rövid írás a sajtó-helyreigazítás szabályozásáról, mely az intézmény jogszabályi rendezésében elsõsorban a határidõkre összpontosít. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2005.12.20. – a 4/2003. Polgári jogegységi határozatban foglaltak feldolgozása. Letöltés