Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről * 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) működő egészségügyi szolgáltatókra,

b) folytatott egészségügyi tevékenységre,

c) *  egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell * 

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac) *  a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését;

f) *  a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását;

g) *  telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(2a) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a házirendjében meghatározott egyéb módon biztosítja.

(2b) *  Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4) *  A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

(5) *  Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell

a) *  a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b) *  az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d) *  a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,

e) *  a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,

f) *  a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,

g) * 

h) *  a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,

i) * 

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást – ideértve a nappali kórházi ellátást is – nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3) *  Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:

a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,

b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c) *  diétás étkeztetés:

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4) * 

5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató

a) *  az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult,

ac) *  a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat,

b) *  a járóbeteg-szakellátás körében

ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,

bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,

bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,

bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,

be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,

bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,

bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,

bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,

bi) *  a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,

bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés

elnevezés használatára jogosult;

c) *  a fekvőbeteg-szakellátás körében

ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,

cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,

cc) *  a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,

cd) *  ha az egészségügyi szolgáltató a cc) alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az adott szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,

ce) *  ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika

elnevezés használatára jogosult;

d) *  amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult;

e) *  amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.

(2a) *  A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet

a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad

aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,

ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,

ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,

ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,

ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos eljárások során,

b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,

c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,

d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,

e) szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját,

f) véleményezi a feladatkörét érintő, részére megküldött jogszabálytervezeteket,

g) tevékenységéről, egészségügyi-szakmai fejlesztési javaslatairól évente jelentést készít a miniszter részére,

h) szakterületén jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a határon túli magyar betegek ellátásában.

(2b) *  Az országos társ-gyógyintézet országos gyógyintézeti feladatait az illetékes 5. mellékletben meghatározott országos gyógyintézettel szakmai együttműködésben teljesíti oly módon, hogy az együttműködés tartalmáról megállapodást kötnek.

(2c) *  A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet transzlációs gyógyászati tevékenységet is folytatnak, ennek során más tudományágak és technológiák eredményeinek, valamint az alapkutatási eredmények átültetését felhasználva előmozdítják az egészségügyi tevékenység végzése során a prevenciót, a diagnosztikai vizsgálatokat, a betegek ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást.

(3) *  Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) *  Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes – az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott – kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.

5/A. § *  (1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák közül legalább kettőben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt.

(2) Az Eütv. 92/A. § (2) bekezdése szerinti vármegyei kórház az alábbi szakmák közül legalább ötben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt:

1. belgyógyászat

2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

3. gasztroenterológia

4. nefrológia

5. sebészet

6. szülészet-nőgyógyászat

7. csecsemő- és gyermekgyógyászat

8. fül-orr-gégegyógyászat

9. szemészet

10. bőr- és nemibeteg-ellátás

11. neurológia

12. stroke ellátás

13. ortopédia

14. traumatológia

15. urológia

16. klinikai onkológia

17. aneszteziológia

18. intenzív ellátás

19. pszichiátria

20. kardiológia

21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

6. § (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt – ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is – szállítása és tárolása – az Eütv. XI. fejezete értelmében – az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2) * 

(3) *  Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely a szállító tevékenységét – szakfelügyelő főorvos bevonásával – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

7. § (1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.

(3) *  Amennyiben az (1)–(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.

8. § (1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.

(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5–7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5–7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.

(5) Az egészségügyi szolgáltató – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – nem használhat olyan elnevezést, amely az 5–8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.

(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9. § *  (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek

a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,

b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.

(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(4) A fekvőbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján – a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.

(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.

(7) *  A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a felsőfokú egészségügyi szakirányú szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

10. § *  (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.

(5) A diagnosztikus háttér – amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.

(7) A közfinanszírozás körében

a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,

b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.

(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.

11. § (1) * 

(2) *  Az egészségügyi hatóság – külön jogszabályban foglaltak szerint – ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások – ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is – ellenőrzésére.

(3) *  Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító

a) 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,

b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1–4. §-a és 5. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,

c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,

d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1–6. §-a, 10. §-ának (3)–(5) bekezdése és 1–7. számú melléklete,

e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,

f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. §-a,

g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,

h) 6/2002. (IX. 26.) ESzCsM rendelet

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – alkalmazni kell. * 

(4)–(5) * 

13. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig

kell bejelenteniük.

(2) * 

(3) *  A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.

(5) * 

13/A. § *  (1) *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.

(2) *  A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni.

13/B. § *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.

13/C. § *  A közép-magyarországi térség szakellátásának e rendeletben foglalt feltételek szerinti fejlesztése érdekében, az annak előkészítését végző Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság állományába tartozó személyekkel és szolgáltatásvásárlással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, fejlesztések előkészítése, kivitelezés lebonyolítása, intézményi létesítéssel és működéssel összefüggő szabályozó eszközök előkészítése szükséges.

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez * 

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmától független – általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül

1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál

1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,

1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,

1.2. *  az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet esetében 70,

1.3. a klinika esetében – amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel – 30

fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.

2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai

2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: d), m), n), r), s) pont] biztosítja * 

a) az ápolás-gondozást,

b) a fizioterápiás szolgáltatást,

c) a gyógyszerellátást,

d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

e) a betegek számára – az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel – a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) a rovar- és rágcsáló irtást,

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,

j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

k) az intézményi takarítást, tisztaságot,

l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,

m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

n) a dezinfekció tevékenységet,

o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,

p) a biológiai minta szállítását és tárolását,

q) az intézményen belüli betegszállítást,

r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),

s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).

2.2. *  A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja

a) az asszisztenciát/ápolást,

b) a gyógyszerellátást,

c) a fizioterápiát,

d) a diagnosztikai szolgáltatást,

e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) az intézményi takarítást, tisztaságot,

j) a rovar- és rágcsáló irtást,

k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

l) a dezinfekció tevékenységet,

m) a biológiai minta szállítását,

n) a biológiai minta tárolását,

o) az intézményen belüli betegszállítást,

p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),

q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).

3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei

3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.

3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.

4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei

4.1. Általános feltételek

a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.

b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.

c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.

4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:

a) motoros szívóval,

b) hordozható defibrillátorral,

c) kézi lélegeztetővel,

d) laryngoscoppal, tubusokkal,

e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,

f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.

4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.

4.4. *  A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.

5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái

5.1. Mátrix osztály

5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.

5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.

5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.

5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.

5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.

5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.

5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet

5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.

5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.

5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.

5.3. *  Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely

A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,

b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:
Hordozható EKG képernyővel
Defibrillátor (hordozható)
Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai
Ambu ballon (felnőtt, gyerek)
Szabad légutak biztosításának eszközei
Szívó (motoros vagy központi)
Oxigén (palack vagy központi)
Telefon

5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.

5.4. Központi gyógytorna – fizioterápia egység

5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.

5.4.2. A központi gyógytorna – fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.

5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.

6. *  A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

Kiemelt kezelő Osztályos műtő egység Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)
Személyi feltételek:
Vezető műtős szakasszisztens 1 fő 1 fő
Műtős szakasszisztens 2/műtőasztal 2/műtőasztal
Műtőssegéd 2/műtőasztal 2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:
Személyzeti zsilip 1 1
Betegzsilip/betegtartózkodó 1 1
Betegelőkészítő2 1/műtőterem 1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1 1
Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló

2

2
Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1
Bemosakodó2 1 db legalább
2 műtőteremhez
1 db legalább
2 műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 2 2 2
Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló

4

4

4
Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1 1
Műtőterem1 1 2
Kiemelt kezelő 1
Ébredő/megfigyelő helyiség 1 1 központi
Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1 1
Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1 1
Gyógyszerraktár elkülönített szekrény elkülönített szekrény 1
Előkészítő-munkaszoba 1 1
Szennyes anyag-eszköz előkészítő 1 1 1
Szennyes- és szemét tároló 1 1 1
Személyi tartózkodó 1 1
Mosdók 1 1
Adminisztrációs helyiség 1
Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített szekrény 1 1
1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1. *  A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges X
Műtőasztal X
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer X
Mobil műtőlámpa X
Központi vagy egyedi gázellátó X*
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral X*
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor X*
Infúziós pumpa + állvány X*
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer EL*
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék X*
Műszerasztal gördíthető (fékezhető) X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető) X
Operatőri szék (karos, állítható) X*
Műszerasztal fix X
Műtőzsámoly, kétlépcsős X
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható X
Sterildoboz tároló és állvány X
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor X*
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő X*
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő X
Vérkészítmény melegítő készülék X*
Sugárvédő ólomgumi-kötények, egyéb védőeszközök X*
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként X*
Központi szívó X*
Izoláló állvány X*
Ledobó állvány X*
Tolókocsi X*
Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges

6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ágyak:
Műtőben 0,5 –1,5 ágy
/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)
Osztályon 2 ágy
Személyi feltételek:
Aneszteziológus orvos EL
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1
Betegkísérő EL
Tárgyi feltételek:
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1
Központi gázellátó ágyanként
Szívórendszer (központi) ágyanként
EKG monitor 2 ágyanként
EKG EL
Pulzoximéter ágyanként
Vérnyomásmérő ágyanként
Hőmérő ágyanként
Defibrillátor (mobil) 1
Lélegeztető ballon 2 ágyanként
Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1
Respirométer 1
Respirátor 1
Infúziós pumpa 1
Infúziós állvány ágyanként
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök X
Vérgáz analizátor EL
Vizsgálólámpa 1
Tolókocsi (ülő-fekvő) 1
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1
Hűtőszekrény (gyógyszer) 1
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa) ágyanként

6.3. * 

7. *  Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei
rendelő osztály
Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények
X X
Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1) X X
Betegkísérő EL* X
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Vizsgáló helyiség X X
Orvosi szoba X
Nővérszoba/nővérpult X
Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen X
Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal X*/** X
Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő) X
Konyha/tálaló X
Betegétkező/étkező asztal, szék X
Váróhelyiség X X
Baba-mama szoba X* X*
Betegöltöző nemenként X*
Kegyeleti szoba EL épületen belül
Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített X* X
Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) EL* épületen belül EL épületen belül
Személyzeti WC X X
Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X
Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X
Takarítószer és takarítóeszköz tároló X** X
Tisztaruha tároló X** X
Szennyesruha tároló X** X
Veszélyes hulladék gyűjtő X X
Kommunális hulladék gyűjtő X X
Elkülönítő helyiség EL X*
Felszerelés
Vizsgáló asztal/ágy/szék X* X
Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez X* X
Bútorzat X X
Számítógép, nyomtató X X
Fax (telephelyenként) X* X
Telefon X X
Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben X* X
Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben X
Mozgatható vizsgáló lámpa X* X
Zárható gyógyszerszekrény X* X
Zárható kábítószer szekrény X* X
Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény X* X
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény X*
Dokumentáció és irattároló X X
Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor X* X*
Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható) X
Prevenciós antidecubitor matrac X
Terápiás antidecubitor matrac X*
Háttámasz, lábtámasz X
Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként) X
Etető asztal EL
Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény X
Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként) X
Őrzőfény X
Járókeret X*
Betegemelő X*
Fürdetőszék X
Tolókocsi X
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca X* X
Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca X
Ágyazó kocsi X
Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó X
Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség X
Gép-műszer, eszköz
Infúziós állvány X* X
Infúziós pumpa és/vagy perfusor X
Oxigénellátás (központi vagy egyedi) X
Vérnyomásmérő X X
Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) EL X
Motoros szívó X*/** X
Defibrillátor X*/** X
Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként X* X
Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként X* X
EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható) X* X
Fonendoscop X* X
Kötszervágó olló X* X
Nyelvlapocok X* X
Reflexkalapács X* X*
Pupillavizsgáló lámpa X* X*
Visustábla X* X*
Hőmérő X* X
Sebészeti ollók X* X*
Sebészeti csipeszek X* X*
Érfogók különböző méretben X* X*
Idegentest fogó, gombos szonda X* X*
Szájterpesztő X* X*
Nyelvfogó X* X*
Ujjvédő (fém) X* X*
Gyomormosó készülék és szondák X* X*
Beöntő készlet X* X*
Vesetál X* X
Leszorító gumi X* X
Mérőszalag X* X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek X* X*
Kémcsőállvány X* X
Vizeletgyűjtő edény X* X
Vizelet faj súlymérő X*
Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg X* X
Testmagasságmérő X* X*
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X* X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X* X
Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben X* X*
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X* X
Vércukor meghatározásához eszköz X* X*
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X
Zárt vérvételi rendszer X* X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika – leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL
Radiológia (rtg., UH) – leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL
Patológia – leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK
Orvosi mikrobiológiai laboratórium – leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK
Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma EK
Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus) EK* EL
Betegjogi képviselő EK EL
* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje

a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.

b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.

c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei

Általános feltételek

1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.

2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.

3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.

4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.

5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.

6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.

Tárgyi feltételek

1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.

2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10. *  Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.

A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus – a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig – végbemegy.

Kategóriák
Alapellátás, járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás
Rendelő* Önálló Rendelőintézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi
Sterilizáló Egység
(KSE)
Személyi feltételek: (fő) (fő) (fő/400 ágy) fő/400 ágy)
1. Egészségügyi szakképesítéssel 1 1 1 2
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel 1 1
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel 1 2 2
4. Betanított munkás21 2 4
5. Takarító 114
Tárgyi feltételek:
1. Szakmai helyiségek19 rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő 1 1
1.2. Előkészítő helyiségek
1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő EL 11 1 1
1.2.2. Zsilipelő-öltöző4 1* 1
1.2.3. Csomagoló EL 11 1 1
1.3. Sterilizáló20 EL 1* 13 13
1.4. Sterilanyag raktár 1 1 1
1.5. Sterilanyag-kiadó 1 1
1.6. Egyéb raktárak
1.6.1. Csomagolóanyag raktár EL 15 1
1.6.2. Vegyszer-raktár EL 15 1
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár 16 16
2. Általános helyiségek rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
2.1. Ügyviteli helyiségek
2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba 1 1
2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség 17 17
2.1.3. Ügyeletes szoba l8 l8
2.2. Kiegészítő helyiségek
2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint] EL EL 1+1 1+1
2.2.2. Étkező EL EL 1 1
2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló EL EL 1 + 115 1+115
2.2.4. Hulladéktároló EL EL 1 1
2.2.5. Konténermosó 1 1
2.2.6. Konténertároló 1 1
3. Gépek, műszerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban) rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
3.1. Anyagátvevő
Átvevő pult 1 1
Asztal/számítógépes munkahely 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 1 1
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő
Mosogató medence 1 1 1 1
Mosogatógép9 1 2 2
Ultrahangos tisztító berendezés 1 1
Sűrített levegős pisztoly 1 1
Vízpisztoly 1 1 1
Lerakó asztal 1 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 117 117 1 1
3.3. Csomagoló
Csomagoló/tálca összerakó asztal 1 118 2 4
Tároló-rendszer 118 1 2
Asztal/számítógépes munkahely 1 1
Műszerszekrény 1 2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 118 1 1
3.4. *  Sterilizáló
Autokláv2, 10/hőlégsterilizátor EL 111 1 2
Hőérzékeny anyagok sterilizálására
engedélyezett berendezés
(ETO
12 , Formalingáz13, Plazma13, Hidrogénperoxid13)
EL EL 1 2
Berakodó kocsi 2/sterilizáló berendezés 2/sterilizáló berendezés
Asztal/számítógépes munkahely 1 1
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 118 1 1
Tároló-polcrendszer 118 1 2
3.5. Sterilanyag-raktár
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 1 1 1
Tároló-polcrendszer 1 1 2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 118 1 1
Kiadópult 1 1
* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16 Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertőtlenítése.
18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19 Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21 Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez * 

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:

EL: elérhető intézményen belül

EK: elérhető intézményen kívül

RM: részmunkaidő

TM: teljes munkaidő

X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)

A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.

FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)

sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia Szakmakód: 1501
Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos vezető – aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1
Vezető aneszteziológiai szakasszisztens 1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel 1/aneszt. munkahely
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1/aneszt. munkahely
Tárgyi feltételek:
1. Altatógép: 1/műtőasztal
Tartozékai:
Légzőrendszerek 3/gép
Lélegeztetőkészülék 1/gép
Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép
Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép
Palackos oxigén 1
Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet) 1
A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet) 1
Aneszteziológiai betegőrző monitor 1
Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:
EKG 1
Vérnyomásmérő (vértelen) 1
Pulzoximéter 1
Kapnográf 1
2. Laringoszkóp 2/altatógép
3. Az újraélesztés eszközei:
Defibrillátor 1/műtőegység
Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz 1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Pulzoximéter 1
Hőmérő (tympanikus hőmérséklet) 1
Vérnyomásmérő (noninvazív) 1
Respirométer EK
Kézi lélegeztetőballon 2
Mobil reszuszcitációs egység EL
Váladékszívó készülék EL
Laringoszkóp 1
EKG készülék 12 csatornás 1
Testsúly és testmagasságmérő 1
Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos 1
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus EK
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus EK
Pszichoterapeuta EK
Radiológia szakorvosa EL
Dietetikus EL
Gyógytornász EL
Diplomás ápoló EL
Szakápoló 1
Gyógyszerész EL
Informatikus EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Hitelesített mérleg 1
Ágymérleg EL
Felkar bőrredő mérő 1
Testmagasságmérő 1
Infúziós pumpa 2
Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő 1
Képerősítő 1
Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás 2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EL
UH diagnosztika EL
Endoszkópos labor EL
CT EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás Szakmakód: 1502

Intenzív ellátás

Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.

Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).

2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).

3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint Intenzív II. Intenzív III.
1 X X
2 X X
3 X

Intenzív II.:

Feladatai:

1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás

2. Vitális funkciók stabilizálása

3. Tartós lélegeztetés

4. Keringéstámogatás

5. Szervpótló kezelések végzése

6. Anyagcsere felügyelet

7. Mesterséges táplálás.

Ezek az intenzív osztályok az 1–3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:

Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.

Feladataik:

1. Folyamatos emelt szintű monitorozás

2. Keringéstámogatás/fenntartás

3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés

4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása

5. Szervpótló kezelések

6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció

7. Mesterséges táplálás

8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása

Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú vármegyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei Progresszivitási szint
ITO II. ITO III.
Személyi feltételek:
Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos 1 1
Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány 1:4 1:3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
1. Ágyszám A kórházi össz. ágyszám
3%-a, de minimum
5 8
2. Szakmailag speciális helyiségek
Gép-műszer tisztító 1 1
Technikai szoba/gép raktár 1 1
3. Műszer-géppark
Központi betegőrző monitor 1 1
Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként 1 1
Kapnográf (pco2 mérési lehetőség) respirátoron-
ként
1 1
Pulzoximéter ágyanként 1 1
Aritmia monitorozás ágyanként 1 1
ST-T analízis ágyanként 1 1
Folyamatos testhőmérséklet monitorozás 2 6
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 4–6 8
Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség 2 4
Lélegeztető készülék ágyanként 1 1
Fiberoptikás brochoscop 1 1
Kézi lélegeztető ballon 3 3
Mobil újraélesztési egység 1 2
Defibrillátor, hordozható 1 2
Pacemaker, külső 2 2
Váladékszívó készülék, fali ágyanként 2 2
Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1 1
Motoros fecskendő (perfúzor) ágyanként 3 3
Infuziós pumpa (infúzor) ágyanként 2 2
Vér-infúzió melegítő egyszerű 3 4
Laringoszkóp 3 3
Mobil röntgen készülék 1 1
Vérgáz analizátor 1 1
Haemoglobinométer 1 1
K-Na koncentráció mérő 1 1
Vércukor meghatározó készülék 1 1
Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú) 2 2
Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas 1 1
Fájdalomterápia Szakmakód: 1503
Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1
Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Aneszteziológiához szükséges eszközök X
Aneszteziológiai osztályos háttérrel EL
Tartós lélegeztetés Szakmakód: 1504

Tartós lélegeztetési osztály/központ

Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.

Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,

1. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.

2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben – amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség – a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6–8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4–6 ágyas osztályok.

Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei
Minimum ágyszám 6
Személyi feltételek:
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális személyzeti helyiségek X
Teakonyha 1
Szakmailag speciális helyiségek X
Gép-műszer tisztító 1
Technikai szoba/gép raktár 1
Műszer-géppark
Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége ágyanként 1
Kapnográf (etco2 mérési lehetőség) respirátoronként
Pulzoximéter ágyanként 1
Folyamatos testhőmérséklet monitorozás X
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 4 ágyanként 1
EKG regisztráló készülék, 3 csatornás 1
Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas) ágyanként 1
Kézi lélegeztető ballon 2
Mobil újraélesztési egység 1
Defibrillátor, hordozható 1
Váladékszívó készülék, fali ágyanként 1
Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1
Motoros fecskendő (perfúzor) 3 ágyanként 1
Infúziós pumpa (infúzor) 3 ágyanként 1
Vér-infúzió melegítő egyszerű 1
Laringoszkóp 2
Mobil röntgen készülék EL
Vérgázanalizátor 1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet Szakmakód: 1700

Egynapos sebészet

Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.

Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.

Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.

Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

Minimum ágyszám: 7

III. szint:

Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.

Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:

– orthognat műtétek (minimum évi 10),

– mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),

– hasadék műtétek (minimum évi 10),

– pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).

A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.

Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Egynapos
sebészet
II. III.
Személyi feltételek:
Szakorvos osztályvezető 1
[DA, vagy
Szs(D)]
1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]
1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]
Orvos létszám 15 ágyra
15–20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos
Orvosi teljesidő egyenérték: 1,7 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva)
4,2 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva)
6,0 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva)
Szakorvos 1 2* 3*
Orvos 2 3
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Klinikai és mentálhigiéniai EL EL
szakpszichológus/pszichológus
Tárgyi feltételek:
A sebészeti osztály általános feltételei X X

*A II–III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.

A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.

A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.

Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.

Megjegyzés:

DA: dentoalveoláris sebész szakorvos

AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos

Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával

Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával

Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Egynapos
sebészet
II. III.
Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint
Műtéti szakasszisztens 2 2
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1 1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Fejlámpa hidegfénnyel X X
Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész X X X
Sebészeti mikromotor X X X
Laryngoscop készlet X X
Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz X X
Intraoperatív Dopplerkészülék EL EL
Altatógép X X
Speciális eszközök:
Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K. X X
Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca X X
Csontsebészeti műszertálca X X
Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok EL X
Hasadéksebészeti műszertálca EL X
Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz EL X
Tracheotomiás műszertálca X X X
Vértelenítő mandzsetta sorozat EL X
Betegmelegítő EL EL
Elektrodermatom, mucotom EL EL
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű EL X
Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez X X X
Sebészeti lézerkészülék X
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával X X
Flexibilis intubáló fiberoscop X
Endoszkóp sterilizáló X X
Endoszkóp tisztítóapparátus X X
Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel X* X*
U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer X* X*
Szájterpesz sorozat X X
Szutúrás műszertálca X X X
Lágyrész kéziműszertálca X X X
Mellkassebészeti műszertálca X* X*
Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Radiológia (OP, teleradiológia) EK EL EL
Nukleáris medicina EK EK
UH vezérelt citologiai vizsgálat EK EK EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén EK EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
CT EK EK* EK*
MRI EK EK EL
PET-CT EK EK EK
Angiográfia EK EL
Nukleáris medicina EK EK EL
Intenzív osztály EK EK EL

Megjegyzés:

* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 2
Fogszabályozó szakorvos EL
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos EL
Plasztikai (égés) sebészet szakorvos EL
Logopédus EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp X X
Fogászati/fogszabályozási kezelőegység X X
Gépi depurátor (UH, szonikus) X X
Fogorvosi dolgozószék X X
Asszisztensi dolgozószék X X
Fotopolimerizációs lámpa X X
Doppler készülék X
Sebészeti fúrógép/mikromotor X X
Szájsebészeti fúrókészlet X X
Fogászati csipesz X X
Fogászati szonda X X
Fogászati tükör X X
Gyökéremelő különféle X X
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér) X X
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő) X X
Sebkampó, különféle X X
Szájzugkampó X X
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással X X
Központi, vagy motoros szívó X X
Elektrocauter monopoláris, bipoláris X X
Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop X
Orrtükör sorozatok X X
Gége- és orrgarati tükör sorozatok X X
Srófszonda X X
Nyálszonda X X
Szívóvég X X
Varratszedő olló X X
Anatomiás csipesz X X
Horgas (sebészi) csipesz X X
Farkasfecskendő X X
Szikenyél X X
Szájzugkampó X X
Anatómiai csipesz X X
Érfogó X X
Tűfogó különböző méret X X
Raspatórium X X
Gracey kürett szett 1–14 X X
Parodontális sebészeti küretek X X
Iriszolló X X
Csontcsípő X X
Gingiva olló X X
Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő) X X
Cementkeverő üveglap X X
Lenyomatkanál sorozat X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: X
Radiológia (OP, teleradiológia, UH) EK EK
CT, MRI EK EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

BELGYÓGYÁSZAT * 

Belgyógyászat Szakmakód: 0100

Progresszivitási szint:

I. szint:

A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig
a további ágyakra
2
1/15 ágy
Orvos 15 ágyig
a további ágyakra
2
1/15 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Ápolás eszközei:
Betegemelő X
Járókeret X
Szoba-WC X
Tolókocsi (ülő, fekvő) X
EKG X
Pulzus, vérnyomásmonitor EL
Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:
Operatív endoszkópos laboratórium EK
CT EK
Ultrahang EL
EEG EK
Nukleáris medicina EK
Osteodensitometria EK
Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig
a további ágyakra
1
1/60 ágy
Orvos 40 ágyig
a további ágyakra
1
1/60 ágy
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb X
Prevenciós antidecubitor matrac 6 ágyanként 1 db
Terápiás antidecubitor matrac 15 ágyanként 1 db
Járókeret X
Szoba-WC X
Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként) 1
Betegszállító kocsi 1
Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gasztroenterológiai endoszkópia EK
Általános orvosi laboratórium EK
Radiológia EK
EKG X
EEG EK
Ergometria EK
Holter EK
Mikrobiológiai laboratórium EK
Angiológia, phlebológia, lymphológia Szakmakód: 0101

Szakambulancia

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.

III. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Személyi feltételek:
Orvoslétszám:
15 ágy
16–24 ágyig
24 ágy felett a további ágyakra
ebből:

2
1/6 ágy
1/8 ágy

3
1/6 ágy
1/8 ágy
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvos 2 3
Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva) belgyógyászati angiológia minősített orvosa 1 1,5
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Fizioterápiás/torna helyiség X X
Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló X X
Kapaszkodó X X
Járókeret X X
Szoba WC X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi diagnosztikai laboratórium EK EK
Nukleáris medicina EK
CT angiographia EK EL
MRI angiographia EK EK
Angiographia (DSA) EK EL
Lymphoscintigraphia EK
Color duplex UH linearis és convex fejjel EL X
CW doppler (folyamatos hullámú) X X
Pletizmographia EK X
Kapillár mikroszkópia EK EL
Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2) EK X
Járópadló EL X
ABPM EL EL
EMG/ENG EK EL
Bőrhőmérő EL X
Hangvilla X X
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer EL
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök X
Thrombolysis feltételei EL EL
Prosztanoid terápia X X
Intenzív terápia EL EL
Anaeszteziológiai munkahely EL EL
Fiziotherápia EL EL
Érsebészet II. szintű EL EL
Intervenciós radiológia II. szintű EL EL

Megjegyzés:

Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Angiológiai,
phlebológiai
Lymphológiai
Személyi feltételek:
Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal 1
Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal) 1
Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens EL EL
Gyógytornász EL
Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornász EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kalibrált hangvilla X
CW Doppler X X
Tornaterem EK X
Kezelőpadok EK X
Bordásfal, szobabicikli EK X
Tornaszőnyegek, labdák EK X
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat) X
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök X
Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás) X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, angiographia EK
Echocardiographia EK
Pletizmographia EK
Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel) EL
Kapillármikroszkópia EK
Holter ABPM EL
Color duplex UH linearis és convex fejjel EL
Lymphoscintigraphia EK EK
MRI EK EK
CT EK EK
Hematológia Szakmakód: 0102

Szakrendelés/szakambulancia

Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:

Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

Minimium ágyszám: 10

III. szint:

A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.

A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a II.b III.
Személyi feltételek:
Hematológia szakorvos
(FTE egységben)
5–10 ágyra
11–20 ágyra
21–30 ágyra


2

12
2
30 ágy felett további 10 ágyanként
Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia
szakorvos/hematológia szakorvos jelölt

1

1
orvos 15 ágyra
ebből hematológia szakorvos
4
3
orvos további 15 ágyanként
ebből hematológia szakorvos
2
1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Általános asszisztens 0 1 1
Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens 1 1 1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek
Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez X X X
Citosztatikum előkészítéshez X X X
Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip) 0 1 2
Portábilis röntgen 0 EL EL
Crista biopsziás tű X X X
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények) X X X
Hűtőszekrények (gyógyszer) X X X
Infúziós pumpa (perfúzor) X X X
Vérmelegítő X X X
Mikroszkóp X X X
EKG, pulzus és vérnyomás monitor X X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztály X EL EL
Intenzív terápia EL EL EL
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK EK EK
Terápiás aferezis EK EK EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL
Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok EK EL EL
Flow-cytometria EK EL EL
Hemosztázis labor EL EL EL
Terápiás irradiáció EK EK EK
CT, MRI EK EK EK
20 új apláziás eset/év X
30 új apláziás eset/év X
Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyászat és hematológia szakorvos 1
Általános asszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Crista biopsziás tű X
Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények) X
Hűtőszekrények (gyógyszer) X
Mikroszkóp X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztály EK
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal 1
Hematológia szakorvos 1
Egyéb orvos 1
Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens 1
Betegkísérő 1
Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +
Speciális helyiségek
Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény 1
Ápolási eszközök
Kezelőszék vagy megfelelő ágy 6
Tolókocsi ülő/fekvő 1
Speciális felszerelések
EKG készülék (6 csatornás, mobil) 1
EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor 1
Mikroszkóp 1
Mikrohullámú sütő 1
Rtg-filmnéző szekrény 1
Vérmelegítő 1
Motoros fecskendő (perfúzor) 6
Infúziós pumpa (infúzor) 6
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Újraélesztés 3 percen belül EL
Infektológia szakorvosi konzílium EL
Infekciókontrollban jártas szakember EL
Transzfuziológia háttér
Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK

Hemophilia ellátás

A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet – a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett – maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.

A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a II.b III. Szak-
ambulancia
Személyi feltételek:
Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges) 1
Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés szükséges) 1 2 2 1
Szakasszisztens 1 1 2 1
Adatmenedzser 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei
Orvosi vizsgáló 1
Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására 1 1
Hűtőszekrény (vérkészítmények) 2 2 2 2
Hűtőszekrény (gyógyszerek) 1 1 1 1
Infusomat X X X X
Perfuzor X X X X
Vérmelegítő 1 2 X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely EL EL EL EK
Szakambulancia EL EL EL EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázis labordiagnosztika) EK EK EL EK
Transzfuziológia háttér:
Vérkészítmények folyamatos biztosítása EK EK EK EK
Hemopoetikus őssejt transzplantáció Szakmakód: 0112

Csontvelő transzplantáció

Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 2

a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Személyi feltételek:
Orvos összesen 5
Vezető orvos* 1
Szakorvos* 2
Egyéb orvos 2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász) X
Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek:
Adminisztrációs helyiség 1
Anyagraktár 1
Izolált csíraszegény egység X
Bejárati zsilipszoba X
Előkészítő helyiség 1
Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához) 1
Tisztaruha raktár 1
Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha 1
Mikrohullámú sütő 1
Mosogató rendszer 1
Fóliahegesztő 1
Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó) 2
A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:
Alapterület 12 m2
Intenzív ágy 1
Központi oxygén és vákuum X
Külső fényvédő berendezés X
Munkaasztal X
Kórtermi ülőke X
Világítás: mennyezeti és ágymelletti X
Telefon X
TV készülék X
Nővérhívó rendszer X
Gép-műszer felszereltség:
Portábilis röntgen készülék 1
UH-készülék 1
Infúziós pumpa 2/ágy
Perfúzor 2/ágy
Defibrillátor 1
EKG 1
Betegőrző monitor 1/ágy
Transzplantációs szakambulancia X
Szakmai háttér:
Kórházi vagy klinikai háttér EL
Aszeptikus műtő EL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer EL
Hemopoetikus őssejt bank EL
Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása X
Infektológus szakorvosi konzílium EL
Mikrobiológiai laboratórium*** EL
Transzfúziológiai háttér**** EK
Standard belső műveleti leírások X
EBMT regisztráció X
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat X
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának
biztosítása
X

Megjegyzés:

A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez
Progresszivitási
szint
III.
Minimum ágyszám: 2
Személyi feltételek:
Orvos összesen 5
Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)* 1
Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)* 2
Egyéb orvos 2
Adatmenedzser 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász) X
Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek:
Adminisztrációs helyiség 1
Anyagraktár 1
Izolált csíraszegény egység 1
Bejárati zsilipszoba X
Előkészítő helyiség 1
Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)***** 1
Steril anyagraktár 1
Nem steril anyagraktár 1
Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha 1
Sterilizáló 1
Mikrohullámú sütő 1
Mosogató rendszer 1
Fóliahegesztő 1
Mosdó orvosi csapteleppel 1
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem 2
Zsilip X
Steril klíma X
Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége
Alapterület 12 m2
Intenzív ágy 1
Központi oxygén és vákuum X
Külső fényvédő berendezés X
Éjjeliszekrény etetőasztallal X
Munkaasztal 1
Kórtermi ülőke 1
Világítás: mennyezeti és ágymelletti X
Telefon 1
TV készülék 1
Nővérhívó rendszer X
Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel X
Gép-műszer felszereltség
Portábilis röntgen készülék 1
UH-készülék 1
Infúziós pumpa 2/ágy
Perfúzor 3/ágy
Betegőrző monitor 1/ágy
EKG 1
Elkülönítő szoba 1
Betegágy infúziós kezeléshez 1
Szakmai környezet:
Transzplantációs szakambulancia EL
Kórházi vagy klinikai háttér EL
Aszeptikus műtő EL
Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer EL
Hemopoetikus őssejt bank EL
Infektológus szakorvosi konzílium EL
Mikrobiológiai laboratórium*** EL
Transzfúziológiai háttér**** EK
Standard belső műveleti leírások X
EBMT regisztráció X
Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat X
Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása X

Megjegyzés:

* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).

**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Endokrinológia
Diabetológia
Szakmakód: 0103
0113
0123

Fekvőbeteg szakellásás

Progresszivitási szintek

I. szint

Belgyógyászat

II. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.

Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 10 15
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra
1
1/15 ágy
2
1/15 ágy
Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra
1
1/15 ágy
2
1/15 ágy
Orvos 30 ágyig
a további ágyakra
2
1/15 ágy
2
1/15 ágy
Klinikai onkológia szakorvos EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Tárgyi feltételek:
Belgyógyászati osztály feltételei + X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztály EL EL
Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin EL EL
Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c
EL EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin EL EL
Vizelet és szérum ozmolalitás EL EL
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF–1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás
EL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia) EL EL
Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A) EL
Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban EK
Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban EK
Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat EL EL
Alhasi ultrahangvizsgálat EL EL
Oszteodenzitometria EK EL
MRI EL EL
PET EK
Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése) EL
Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése) EK
In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J–131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív) EK
Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis EL
Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina EK EL
Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia EL
Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 1 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok EL EL
Általános orvosi laboratórium EL EL
Konvencionális radiológia vizsgálatok EL EL
Ultrahang EL EL
EKG EL EL
Oszteodenzitometria EK EL
Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika EK EL
Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok EK EK
Nukleáris medicina – In vivo izotóp diagnosztika EK EK
Angiográfiás vizsgálatok EK EL
CT, MRI EK EL
Társszakmák szakorvosi rendelései EL EL
Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal 1 1
Diabetológiai szakápoló 1 2
Dietetikus 0,5 0,5
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek) X X
Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat X X
Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése) X X
Gyors vércukor-meghatározó készülékek X X
Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére X X
Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG) EK EK
Vénás vérvételi eszközök X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.) EK EK
Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér biztosítása EK EK
Gasztroenterológia Szakmakód: 0104

Szakrendelés

Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása

− Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:

− felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,

− vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászat

II.a szint:

5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 1 endoscopos laboratórium

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

− 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

− minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.a II.b III.
Személyi feltételek:
Összes orvos 2 4 4
Ebből: gasztroenterológia szakorvos 5 ágyra
2
15 ágyra
3
15 ágyra
3
Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia szakorvos jelölt 1 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Endoszkópos vizsgálóegységenként:
Endoszkópos szakasszisztens 1 1 1
Általános asszisztens 1 1 1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység
Vegyes használatú endoszkópos helyiség 1
Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1
Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1
Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1
UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei + 1 1
Speciális gasztroenterológiai eszközök:
Sebészeti képerősítő 1 1
Röntgen ólomköpeny és kesztyű 4 4
UH-os tisztító 1 1 1
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra 1 1 1
Mobil szívó 1 1 1
Endoszkóp mosótál 1 1 1
Félautomata eszközmosó 1 1 1
Automata eszközmosó 1 1
UH készülék 1 1
Halogén fényforrás/videoprocesszor 1 2 3
Leakege tester 1 1 1
Gastrofiberoscop/videogastroscop 1 2 3
Colonoscop/videocolonoscop 1 2 2
Duodenoscop/videoeszköz 2 2
Oesophagus varix ligator 1 1 1
Koaguláló 1 1 1
Monitor 2 2
Videomagnó vagy DVD felvevő 1 2 3
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék 1 2 2
Endoszkópos UH 1
Endoszkópos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophoz 2 5 5
Biopsziás fogó colonoscophoz 2 3 3
Hurok 2 2 3
ERCP feltöltő katéter 2 3
Papillotom 3 3
Dormia 2 2
Kőzúzó 1 1
Vezetődrót 2 2
Pusher katéter 2 2
Sclerotizáló tű 2 2 2
Varix ligator 1 1 1
Haemo-clip rögzítő 1 1 1
Idegentestfogó 2 2 2
Citológiás kefe 1 2 2
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon 1 2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT EK EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK
Nukleáris medicina EK EK EK
Intenzív osztály EK EL EL
Aneszteziológiai munkahely EK EL EL
Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre) 1 1
Orvos 1
Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens 1 1
Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei + 1 EL
Betegkísérő 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vegyes használatú endoszkópos helyiség 1 1
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására 1 1
Endoszkóp mosótál 1 1
Félautomata eszközmosó 1 1
Halogén fényforrás/videoprocesszor 1 1
Leakege tester 1 1
Colonoscop/videocolonoscop 1 1
Biopsziás fogó gastroscophoz 2 2
Biopsziás fogó colonoscophoz 2 2
Hurok 2 2
Vezetődrót 1
Sclerotizáló tű 1 2
Varix ligator 1
Haemo-clip rögzítő 1
Idegentestfogó 1 2
Citológiás kefe 1
Gastrofiberoscop/videogastroscop 1 1
Oesophagus varix ligator 1
Koaguláló 1
Monitor 1 1
Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer 1 1
UH-os tisztító 1 1
Mobil szívó 1 1
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék 1 1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
Nukleáris medicina EK EK
Intenzív osztály EL
Aneszteziológiai munkahely EL

Megjegyzés:

A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.

Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.

Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.

További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt

Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció Szakmakód: 2203

A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt.

Vastagbélszűrés Szakmakód: 9603
A népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés minimumfeltételei a szűrő kolonoszkópos vizsgálathoz
A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek Kötelező szakterületi kompetenciák
SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
gasztroenterológus szakorvos* 2 fő
endoszkópos szakasszisztens + egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
asszisztens (2020. 01. 01. előtt 1 fő szakasszisztens + 1 fő asszisztens)
2 fő
adminisztrátor X
betegkísérő EL
HELYISÉG FUNKCIÓK:
beteg megfigyelő 1 db
kolonoszkópos helyiség 1 db
eszközmosó helyiség 1 db
TÁRGYI FELTÉTELEK:
Álló eszközök
HD felbontású videokolonoszkóp 2 db
CO2-insufflator (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális) 1 db
nagyfrekvenciás vágókészülék 1 db
HD felbontású videoprocesszor + fényforrás 1 db
HD felbontású monitor 1 db
képarchiváló rendszer (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális) 1 db
monitor 1 db
mobil szívó 1 db
hűtőszekrény 1 db
automata eszközmosó 1 db
UH-os tisztító (2020. 01. 01. után kötelező, előtte opcionális) 1 db
leakage teszter 1 db
endoszkóp mosótál 1 db
pulzoxyméter 1 db
Fogyó eszközök, amelyeknek a biztonságos működéshez folyamatosan nagyobb tételszámban az endoszkópos laborokban ott kell lenniük
injektor 4 db
haemoklipp rögzítő 1 db
haemospray és/vagy endoclot 1 db
Coagrasper 1 db
biopsziás fogók (kolonoszkóphoz) 4 db
polypectomiás hurkok 2 db
polypcsapda 1 db
OTSC klipp 1 db
idegentestfogó 2 db
endoszkópos marker (tattoo) 1 db
bódításhoz szükséges gyógyszerek, illetve antidotumaik X
AZ ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES DIAGNOSZTIKAI ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
CT diagnosztika EK
Intenzív osztály EK
Aneszteziológiai munkahely EK
Radiológia EK
Patológia EK
Sebészet EK
Laboratórium EK
Mikrobiológiai laboratórium EK
Nukleáris medicina EK
elektronikus dokumentációhoz szükséges eszközök X
betegtájékoztatók a vizsgálatról X
elfogadott elektronikus leletarchiváló rendszer, amely alkalmas a leletek visszakeresésére, szelektálására és szűrésére, statisztikai adatok kinyerésére X

*Gasztroenterológus szakorvos: 3 év gasztroenterológiai gyakorlat és évi 150 kolonoszkópia végzése a csatlakozást megelőző utolsó 3 évben

Az egészségügyi szolgáltató vállalja az alábbiak biztosítását:

– folyamatosan adatot szolgáltat az Országos Szűréstámogató Rendszerbe (OSZR),

– a vizsgálati leleteket az előzetesen megajánlott sablonba vezeti, amely követi a minimum standard nomenklatúrát,

– 2020. év után minden vizsgálat során képi dokumentálást készít, amely a minőségi kolonoszkópia feltételrendszerének megfelel,

– biztosítja a rendelkezésére álló eszközök szükséges karbantartását, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges fogyóeszközöket, a minden vizsgálat után kötelező endoszkópos mosóautomata használatához a szükséges vegyszereket,

– biztosítja a munkavégzéshez szükséges további feltételeket mindaddig, amíg a szűrésből kiszűrt személyek megjelenése a szakrendelésen várható, és amíg az elvégzett kolonoszkópos vizsgálatról a szükséges jelentéseket tovább nem küldte.

Nefrológia Szakmakód: 0105

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:

Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése.

Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.

A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Személyi feltételek:
Orvoslétszám összesen: 1 fő főorvos (nefrológus)
1 fő szakorvos (nefrológus)/
10 ágyanként
1 fő orvos
1 fő főorvos
(nefrológus)
2 fő szakorvos (nefrológus)/
15 ágyanként
1 fő orvos
Graduális és posztgraduális képzést végző ellátóhely esetén
3 fő szakorvos (nefrológus)/
15 ágyanként
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Informatikus EL EL
Gyógypedagógus EL EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
ABPM X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége EK X
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia) EK EK
Immunterápia elérhetősége EK EK
Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia) EK EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
CT EK EK
Ultrahang, RTG EK EK
Duplex UH EK EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Nukleáris medicina EK EK
MRI EK EK
Angiographia EK EK
Endoszkópos laboratóriumi háttér EK EK
Osteodensiometria EK EK
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo) EK EK
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI) EK EK
Intenzív terápiás háttér EK EK
Aneszteziológiai munkahely EK EK
Fizioterápia EK EK
Központi vákuum vagy egyedi szívás EK EK

Járóbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Heti minimum óraszám: 20
Személyi feltételek:
Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően) 1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK
Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia) EK
ABPM 1
Geriátria Szakmakód: 0106

Geriátriai beteg definíciója:

Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.

Geriátriai ellátás formái:

1. Geriátriai járóbeteg szakellátás

Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.

2. Geriátriai mobil intervenció

Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.

3. Geriátriai osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.

Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Személyi feltételek:
Geriátria szakorvos 1 2
Orvos 2 2
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Szociális munkás EL EL
Betegkísérő 2 1
Lelki gondozó EK EK
Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +
Kórterem mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával
mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával
Ambulancia, vizsgálóhelyiség 1–1 1–1
Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy 1 1
Változtatható fejtámla magasságú ágy minden beteg
számára
minden beteg
számára
Antidecubitus matrac 1 1
Szilikonos antidecubitus matrac 5 5
Szilikonos antidecubitus párna X X
Járókeret 7 5
Kerekesszék 5 5
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei X X
Támbot, háromlábú bot 3 5
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal EL EL
Pszichiátria szakorvos EL EL
Urológia szakorvos EL EL
Kardiológia szakorvos EL EL
Neurológia szakorvos EL EL
Fizioterápia EL EL
Diagnosztikai háttér (mobil)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL
Röntgen diagnosztika EL EL
Ultrahang diagnosztika EL EL
Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Geriátria szakorvos 1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Speciális eszközigény
Változtatható magasságú vizsgáló ágy 1
Karosszék 3
Kerekesszék 1
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei X
Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:
Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal EL
Pszichiátria szakorvos EL
Urológia szakorvos EL
Kardiológia szakorvos EL
Neurológia szakorvos EL
Fizioterápia EL
Diagnosztikai háttér (mobil)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Röntgen diagnosztika EL
Ultrahang diagnosztika EL
Allergológia és klinikai immunológia Szakmakód: 0109

Progresszivitási szintek

I. szint:

Belgyógyászati osztály

Feladata:

– Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

– Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

– Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:

– Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.

– A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

– Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

– Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

– Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

– Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

– Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.

– A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.

– In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

– Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.

– A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

– Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:

– A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.

– A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.

– Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.

– A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.

– Speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.

4. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO – EL).

5. A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető) 1 1
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1 2
Szakorvos (egyéb szakvizsgával) 1 1
Orvos 1 2
Orvos: további 15 ágyanként 1 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt) X X
Mikroszkóp X
Kapillármikroszkópia EK EK
Lamináris air flow box EK EK
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratórium: EK EL
Colonoscopia
Gastroscopia
Bronchoscopia EL
Nukleáris medicina EK EK
Röntgen diagnosztika EL
Ultrahang diagnosztika EL
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EL
Angiographia EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EL
Patológia EL
CT EK EK
MRI EK EK
EEG EK EK
EMG EK EK
Légzésfunkció EL EL
Intenzív osztály EL EL
Plazma-citoferezis-fotoferezis EL
Fizioterápia EL EL
Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1
Szakorvos (egyéb szakvizsgával) EL
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens 1
Gyógytornász EK
Dietetikus EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK
Fizioterápiás szakasszisztens EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Citosztatikus laminar air flow EK
Kapillármikroszkópia EK
Allergénsorozat epicutan tesztekhez EL
Allergénsorozat intracutan tesztekhez EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EK
Endoszkópos laboratórium EK
Röntgen diagnosztika EK
Ultrahang diagnosztika EK
Angiographia EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK
Patológia (cytológia) EK
Nukleáris medicina EK
CT EK
MRI EK
EEG EK
EMG EK
Intenzív osztály EK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok* EK
Fizioterápia EL

Megjegyzés:

*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai – allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis Szakmakód: 0110

Progresszivitási szintek

I. szint

Szatellit dialízis ellátó hely:

1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint

Dialízis központ:

2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint

Kiemelt dialízis központ:

3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei
Progresszivitási szint
Szatellit
dialízis ellátó hely
Dialízis
központ
Kiemelt
dialízis központ
Személyi feltételek:
Orvoslétszám* (műszakonként): 1 1 1
Nefrológia szakorvosok száma: 1 2 3
Ápoló létszám:
– műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló
– műszakonként 1 nefrológiai szakápoló

X
X

X
X

X
X
– HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló
– HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként

– akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló

X
X
X

X
X
X

X
Dietetikus EK EL EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK EK
Gyógyszerész EK EK EK
Segédmunkás EL X X
Technikus EL EL EL
Tárgyi feltételek:
Általános helyiségek
Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)** X X
Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely) X X X
Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m2/kezelőhely) X X
Klímaberendezés (komfort klíma) X X X
Szakmailag speciális helyiségek:
Vízelőkészítő helyiség X X X
Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása) X X X
Technikusi szoba (műhely) X X X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EK
Exitált beteg részére külön helyiség EK EK EK
Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez) EK EK EK
HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség X X
Kezelési eszközök:
Művese készülékek száma:
akut kezelésre min. 1 gép X X
gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép X
fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép X
krónikus ellátásra min. 4 gép X X X
PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép X X X
HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gép X X
HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez X X X
HDF kezelésre alkalmas készülék X X X
Mozgatható vizsgáló lámpa X X X
Infúziós állvány – kezelőhelyenként/gépenként X X X
Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db X X X
Kerekes szék 1 db X X X
Mozgatható paraván 1 db X X X
Laringoszkóp X X X
Intratracheális tubusok X X X
Fonendoszkóp kezelőszemélyenként X X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Jelmagyarázat:

* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.

** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei
Oktató
központ
CAPD
központ
CAPD
ambulancia
Személyi feltételek:
Vezető nefrológia szakorvos 1 1 1
Nefrológia szakorvos 2 1 1
Szakápoló (20 betegre 1) X X X
Nefrológiai szakápoló 1 1 1
Dietetikus EL EL EK
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK EK
Tárgyi feltételek:
CAPD kezelő X X X
CAPD gyakorló helyiség X X
Asztali mérleg X X X
Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő) X X X
Fonendoszkóp személyenként 1 db X X X
ABPM X X X
Speciális PD-bemutató és oktató eszközök X X X
APD automata X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium EK EK EK
Orvosi laboratórium EK EK EK
Képalkotó diagnosztika EK EK EK
Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér EK EK EK
Hemodialízis háttér X X X
Szervezett betegszállítás EK EK EK
Szervezett anyagszállítás EK EK EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás Szakmakód: 0800

Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):

− Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),

− HIV – STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),

− II–III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.

Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.

Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű vármegyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.

Minimum ágyszám: 15

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos 2 3
Bőrgyógyászat szakorvos jelölt 1 2
Sebészet szakorvos EK EL
Klinikai onkológia szakorvos EL EL
Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Műtő – általános feltételei EK EL
Dermatoszkóp X X
UVA vagy 311 NB-UVB készülék EL EL
Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez) EL EL
Lézer készülék EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Onko-team EL
Minimális erythéma dózis meghatározása EL
Epicutan allergológiai teszt rutin sorral X X
Epicután allergia teszt speciális allergénekkel X
Photopatch test X
Atopy patch test X
Gyógyszer in vivo provokáció X X
Sentinel node biopsia EK EL
Digitális dermatoszkópos képrögzítés X
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
Nukleáris medicina EK EK
Radiológia (MRTG, UH) EK EK
CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler EK EK
EMG EK EK
Intenzív osztály EK EK
Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász, urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus, neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, infektológus EK EK
Rehabilitációs osztály EK EK

Szakambulancia:

II–III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:

Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.

Allergológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász

Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Onkodermatológia szakambulancia:

Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:

Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia

Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:

1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:

Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:

1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:

1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei
Szakrendelés Szakrendelés +
Nemibeteg gondozás
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos 1 1
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó) 1* 2*
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Dermatoscop X X
Mikroszkóp X X
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál) X X
Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter X X
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló) X X
Krioterápia EK
Speciális eszközök:
Sötétlátóteres mikroszkóp X
Nőgyógyászati vizsgálószék X** X
Nőgyógyászati hüvelytükör X** X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei X** X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp) X** X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium EK*** EK

Megjegyzés:

*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.

**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat Szakmakód: 0500

A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.

Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett – tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat –, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.

A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyermek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.

Progresszivitási szintek

I. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul. Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint

A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I. II. III.
Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve) 15 15 15
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos
Ebből:
4 7 14
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3
Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3 5
Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3
Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal) 2
Szakorvos összesen: 4 10 20
Szakorvos jelölt 1 2
Orvos – rezidens 2 3 4
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Védőnő EK EK EK
Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus) EL EL EL
Szociális munkás EL EL EL
Betegkísérő EL EL 1
Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően
Pulzoximéter X X X
Elemes otoscop X X X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék X X X
Tejkonyha X X X
Szülők elhelyezésére alkalmas szoba X X X
Játszószoba X X
Speciális ágyak X X X
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres) X X X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen) X X X
Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1) X X X
Apnoe alarm X X X
Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1) X X X
24 órás vérnyomásmérő X X
Vérmelegítő X X
Vérgáz analizátor X X
Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT EK EK EK
MRI EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EL EL
EEG EK EK EK
Légzésfunkciós laboratórium EL EL
Endoszkópos laboratórium EL EL
Intenzív osztály EL EL
Nukleáris medicina EK
Gyermeksebészet EL
Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Feladatai:

A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 2
Orvos 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus) X
Betegkísérő EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pulzoximéter X
Elemes otoscop X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék X
Speciális ágyak X
Tejkonyha X
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres) X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen) X
Pelenkázó asztal X
Apnoe alarm X
Fürdető kád (csecsemő/kórterem) X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen és UH diagnosztika EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló 1
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei X
Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások
Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám 5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos ráépített nefrológia szakvizsgával 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: III. szintű csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége EL
Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia) EK
Immunterápia elérhetősége EL
Kombinált immunterápia EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Angiographia EL
Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis) EL
Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér EL
Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér EK
Intenzív terápiás háttér EL
Gyermeknefrológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nefrológia szakvizsgával 1
Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK
Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia) EK
ABPM X
Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel

Gyermekhemato-onkológia Szakmakód: 0516
Gyermek hematológia-onkológia

Progresszivitási szintek

I. szint

Csecsemő- és gyermekosztály

Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.

II. szint:

Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő/járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

III. szint

A legmagasabb szintű, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes körét, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátást nyújtó központok. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül őssejt-transzplantáció (0112 szakmakód) végzése önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával és gyermekonkológiai gyakorlattal rendelkezik 1 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos vagy orvos-gyakornok Évente 20 új betegként 1 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Gyógyszerész (osztályos cytosztatikumos infúzió készítés felügyeletéhez) Központon-
ként
EL EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus Központon-
ként
EL EL
Pedagógus Központon-
ként
EL EL
Szociális munkás Központon-
ként
EL EL
Számítógép-üzemeltető Központon-
ként
EL EL
Adat kezelő EL EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei + X X
Speciális helyiségek
Kórtermek (egy része izolációs, másik részében a szülővel közös elhelyezés is biztosított) X X
Játszószoba X X
Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció) X X
Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító, intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai központ városában laknak) X X
Infúzió-előkészítő helyiség X X
Osztályos felszerelés
EKG-készülék EL EL
Infúziós pumpa (betegágyanként 1 db), állványok, vérmelegítő X X
Monitorok és betegőrzők X X
Nyákszívók X X
Lamináris air-flow box X X
Mikroszkóp X X
Fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshez EL EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen, Ultrahang-diagnosztika EL EL
CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével) EL EL
Angiografia EL EL
Invazív radiológia EL EL
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL
Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria, cytogenetika, molekuláris biológia) EL EL
Nukleáris medicina EL EL
Gyermek intenzív osztály EL EL
Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos, gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével) EL EL
Gyermeksebész szakorvos (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező) EL EL
Ortopédia szakorvosa (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL
Idegsebész szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL
Szemész szakorvos, fül-orr-gégegyógyász szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL
Vérellátó szolgálat [Megfelelő mennyiségű és minőségű (szűrt, sugarazott) készítmények] EL EL
Gyermek hematológiai-onkológiai szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával rendelkezik 1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
Gyógyszerész EL
Általános asszisztens/szakasszisztens 1
Dietetikus EL
Gyógytornász EL
Szociális munkás EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Szakmai háttér:
Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliáriusi tevékenység
A gyermek hemato-onkologiai gondozás csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.
Gyermek endokrinológia – diabetológia

Alapelvek:

− Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia/szakrendelés kórházi osztályhoz van integrálva.

− Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.

− Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.

II. szint

− Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukormérő, vérgáz analízis, ionogram).

III. szint

− inzulin pumpa kezelésben jártasság,

− diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nefrológus, szemész, kardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek,

− jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,

− a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,

− terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,

− antitest titerek maghatározhatósága,

− krízis állapotok (M. Basedow, Addison, anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,

− társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek endokrinológiai – diabetológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakorvos 1
MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos diabetológiában 5 éves szakmai
gyakorlattal
1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1
Dietetikus 1 1
Diabetológiai szakápoló 1
Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal 2
Endokrinológiai szakasszisztens 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász) X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Diabeteses betegek oktatásához szükséges eszközök (tápanyag táblázat/kivonat,
nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat, számológép)
X X
EKG EL EL
Hangvilla EL EL
Inzulin pumpa X
Testösszetételt meghatározó eszközök X X
Auxológiai standardok X X
Laboratóriumi feltételek:
HbA1c meghatározás EL EL
Vérzsírok meghatározása EL EL
Mikroalbumin mérés EL EL
Vércukormérő automata 2 2
Vérgáz analízis EL EL
Ionogram automata EL EL
Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest) EL
Inzulin, C-peptid meghatározás EL
Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatok EL EL
Ca-anyagcsere vizsgálatok EL EL
Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetősége EL
Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH) X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szemészeti ellátás EK EK
Gyermekdiagnosztikában jártas radiológia szakorvos EL
Gyermekradiológia szakorvos EL
Gyermek gasztroenterológia szakorvos EL
Kardiológia szakorvos/gyermekkardiológia szakorvos EK
Nefrológia szakorvos EK
Gyermekpszichiátria szakorvos EK
Gyermeksebészet szakorvos EK
Gyermekneurológia szakorvos EL
Gyermek intenzív osztály EK EL
Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei
Gyermek immunológia és allergológia

Progresszivitási szintek

I. szint:

I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.

Feladata:

– Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

– Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.

– A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

– Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

A betegellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/reumatológus szakorvoshoz kötődik.

Feladata:

– Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.

– A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

– Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

– Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

– Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

– Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

– Az immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.

III. szint:

A betegellátás felső szintje, ahol a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

Feladata:

– A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,

– a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,

– lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,

– speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai Centrum

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (dehypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (intenzív osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.

4. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II–III. szint.

5. A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus – immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szintek
I. II. III.
Minimum ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1 1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1 1
Orvos 1 1 2
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Szociális munkás EL EL EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei X X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval X X
Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóval X X
Diffúziós kapacitásmérő X X
Rhinomanométer X X
Oesophagus ph-mérő műszer X X
Pulsoxymeter X X
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz X X
Motoros szívókészülék X X
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához X X
Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatához X X
Központi oxigénellátás (v. O + reduktor) X X
Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használható lapocokkal X X
Allergénsorozat epicutan tesztekhez X X
Endoszkópos laboratórium:
Colonoscopia EK EK
Gastroscopia EK EK
Bronchoscopia EK EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EL
Nukleáris medicina EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
UH diagnosztika X X
RTG diagnosztika EL EL
CT EK EL
MRI EK EL
EEG EL EL
EMG EL EL
Légzésfunkció EL EL EL
Intenzív osztály X EL
Fizioterápia EL EL
Transzplantáció EL
Histopatológia EL
Infektológia szakorvos konzílium EL EL
Vér transzfúziós központ EL EL
Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász specialista konzultációs lehetőség megléte EL EL
Gyermek immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos 1
Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens 1
Gyógytornász EL
Dietetikus EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
Szociális munkás EL
Fizioterápiás szakasszisztens EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Spirometer EL
Nasalis csúcs áramlásmérő EL
Kilégzési csúcs áramlásmérő EL
Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhez EL
Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshez EL
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X
Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában) X
Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerek X
Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) bőrpróbák elvégzéséhez X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK
Endoszkópos laboratórium EK
Nukleáris medicina EK
CT EK
MRI EK
EEG EK
EMG EK
Légzésfunkciós laboratórium EK
Intenzív osztály EK
Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok EK
Fizioterápia EL
Gyógytorna EL
Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat

I. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

II. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

III. szint

A legmagasabb szintű csecsemő és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám 5
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos 1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1
Klinikai onkológia szakorvos EL
Gyermeksebészet szakorvos EL
Gyermek radiológia szakorvos EL
Allergológia és klinikai immunológus szakorvos EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek:
III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei EL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztály EK
Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei
Szakrendelés Szakrendelés +
Nemibeteg gondozás
Személyi feltételek:
Bőrgyógyászat szakorvos 1 1
Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó) 1 2
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Dermatoscop X X
Mikroszkóp X X
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál) X X
Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter X X
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló) X X
Krioterápia X
Speciális eszközök:
Sötétlátóteres mikroszkóp X
Nőgyógyászati vizsgálószék X* X
Nőgyógyászati hüvelytükör X* X
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei X* X
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp) X* X
Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium** EK EK

Megjegyzés:

*::Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

**: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia

II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.

A laboratórium minimumfeltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek a progresszivitása III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő- és
gyermekgyógyászatban
III.
Minimum ágyszám 1
Személyi feltételek:
Orvos létszám összesen 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező (minimum 3 hónap) 1
Ápoló létszám:
Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló/neurofiziológiai szakasszisztens 1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
Gyógyszerész EL
Technikus EL
Tárgyi feltételek:
Kezelőhely szám: 1
Általános helyiségek:
Teakonyha 1
Kezelési eszközök:
Polysomnograph készülék 1
Polygraph készülék 1
Elektromos mérleg X
RR mérők száma kezelőhelyenként 1
Mozgatható vizsgáló lámpa 1
EKG, 3 csatornás 1
Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként) 1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL
Képalkotó diagnosztika EL
Gyermekintenzív ellátás EL
Gyermek tüdőgyógyászat ellátás EL
Gyermekneurológiai ellátás EL
Csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás EL
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátás EL
Alvásdiagnosztikai járóbeteg szakrendelés EL
Gyermekurológia

A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe.

III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív osztály.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei
Gyermekurológiai osztály és
III. szintű Gyermeksebészeti osztály
Minimum ágyszám: 5
Személyi feltételek:
Gyermeksebészet szakorvos vagy urológia szakorvos gyermekurológiai gyakorlattal 2
Orvos 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételei X
Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop) X

Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Végezhető

– urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és

– a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése

keretében.

Gyermekszemészet Szakmakód: 0508

A gyermek szemészeti osztály minimumfeltételei: lásd a 0700 szakmakód alatt.

Gyermekszemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.
Szakrendelés
II.
Szakambulancia
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos 1 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1
Tárgyi feltételek: a szakorvosi látásvizsgálat
szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei +
Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek
szemüvegkeret
X X
Takarólapát X X
Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal X X
Skiaszkop vizsgálókészlet X X
Fixációs képek X X
Vörös-zöld szemüveg X X
Worth-féle 4 pont teszt X X
Hess-függöny és -lámpák X
Maddox-kereszt és Maddox-cylinder X
Szinoptofor színes képekkel X
Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat X
Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat X
Speciális gyermekszemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizsgálóasztal X
Panretinális lencsék X
Ophthalmoscop X
Indirekt binoculáris ophthalmoscop X
Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű) X
Szemhéj terpesztő X
Hordozható lézer készülék X
LIO fej X
Neonatológia Szakmakód: 0501
PIC 0502

Progresszivitási szintek

I. szint: Neonatológiai osztály és „Rooming-in” típusú újszülött osztály

Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.

Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roaming-in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztálynak, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., „III. speciális tevékenységgel” fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.

Feladatai:

1. Egészséges újszülöttek ellátása

2. Szűrővizsgálatok elvégzése

3. Vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés

4. Az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre)

Neonatológiai osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek: I. szint
Neonatológia szakorvos* 1
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Védőnő X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pelenkázó asztal kórtermenként 1
Megfigyelő helyiség* 1
Oxigén adagoló és szívó 1
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként 1
Inkubátor 3/1000 szülés
Kékfény lámpa 3/1000 szülés
Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön) 1
Csecsemőmérleg kórtermenként 1
Pulzoxyméter* 1
Infúziós pumpa* 1
Vérnyomásmérő* 1
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék* 1
Ophtalmoszkóp* 1
Tejkonyha X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor EL
Orvosi laboratórium EL
Radiológia EL

Megjegyzés:

* Kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik.

II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum, PIC II.)

Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működik. A 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.

Minimum ágyszám: 5

Feladatai:

1. 34–36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük

2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig

3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása

4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)

III. szint: Perinatális Intenzív Centrum (PIC III.)

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Minimum ágyszám: 12

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzését követő ellátás

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

III. szint PIC speciális tevékenységgel

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülött ellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV és NO)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

PIC minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III. III.
speciális
tevékenység
Minimum ágyszám 5 12
Személyi feltételek:
Neonatológia szakorvos 2 3 3
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 2 2
Szakorvos jelölt/rezidens 2 2
24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team 1 1 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Védőnő EL EL EL
Műszaki személyzet EL EL EL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Pelenkázó asztal kórtermenként 1
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető kórtermenként 1 1 1
Hordozható inkubátor 1 1 1
Inkubátor (intenzív, vagy klinikai, vagy nyitott) 0,5 x ágyszám 1,2 x ágyszám 1,2 x ágyszám
Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön) 1 1 1
Pulzoximéter 1/inkubátor 0,5 x ágyszám 2/resuszcitá-
ciós
egység
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet) 2 0,5 x ágyszám 1 x ágyszám
Respirátor 2
Respirátor légzésfunkciós monitorral 0,3 x ágyszám 0,3 x ágyszám
Nonivazív respirátor 0,3 x ágyszám 0,5 x ágyszám
HFO respirátor 2 2
NO adagoló berendezés 1
Központi betegőrző monitor egység 1 1
Transcutan pCO2-pO2 2 2
Kékfény lámpa 2 3/12 ágy 3/12 ágy
Csecsemőmérleg 1 1 1
Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős) 0,5/ágyszám 2 x ágyszám 2 x ágyszám
Vérmelegítő szimpla 1 1
Laryngoszkóp 0,3/ágyszám 0,3/ágyszám
Laminar air flow berendezés gyógyszer előkészítéshez 1 1
Defibrillátor 1 1
Tejkonyha X X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor 1 1 1
Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor, mikrobiológiai vizsg.) 24 órás szolgálat 24 órás szolgálat 24 órás szolgálat
Mobil röntgen készülék 1 1 1
Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya-, hasi UH) EL 1 1
CT–MRI EK EL
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék 1 1 1
Ophtalmoscop 1
Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a ROP szűrés telemedicina útján) EL EL EL
ROP lézer koaguláció EL
Gyermekkardiológus konzílium vagy telemedicina útján EL EL EL
Gyermek neurológus szakorvos, újszülött sebészet EL EL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:

1. Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással

2. 2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás

3. T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel

4. Pulzoximéter

5. Az újszülött újraélesztés hazai szakmai irányelvben meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek

Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia Szakmakód: 0503
Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos 1 5
10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt X X
Szívsebészet szakorvos EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
A II.a szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt) X
A II.b-III.a-b. szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt) X
Gyermek intenzív osztály EL EL
Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (1 orvos 2 betegre) 1
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben a szakmaspecifikus őrzőkre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek:
A csecsemő és gyermek intenzív osztály feltételei + a kardiológiai szakmaspecifikus őrző speciális feltételei X
Csecsemő és gyermek hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Műszakonként és asztalonként
Invazív vizsgálatokban gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy kardiovascularis radiológia szakorvos vagy intervenciós kardiológia szakorvos a vezető kardiológus nélkül
2
2 műszak + készenléti ügyelet X
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns 1
Szívsebészet szakorvos EL
Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/műtéti szakasszisztens

1,5
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1
Intervenciós szakasszisztens 1
Általános asszisztens 1
Műtőssegéd 1
Betegkísérő EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei +
Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel X
Speciális nagyfelbontású képerősítő X
Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino/CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata) X
Nagynyomású fecskendő kontrasztanyag X
DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.) X
On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés X
Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel X
Infúziós állvány X
Műszerasztal X
Sugárvédő ólom gumikötények 3
Oxymetria/vérgáz analizátor EL
Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt X
Betegszállító kocsi X
Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
EKG vizsgálatok (Holter) Ambuláns EKG monitorozás (Holter) Terheléses kardiológiai vizsgáló
módszerek
Echocardiographiás vizsgálatok
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos 1 1 1
Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (licensz vizsgával rendelkező) 1
Asszisztens/szakasszisztens 1 1
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Pulzoxymeter X X X X
12 elvezetéses EKG X X X X
Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő X
Kerékpár ergométer EK
Futószalag ergométer EK
Hordozható defibrillátor EL
Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve) X
Video vagy digitális dokumentáció X
3612E: transzoesophageális transzducer EK
3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor X
Csecsemő- és gyermekszívsebészet Szakmakód: 0215

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat Szakmakód: 0504

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással/gyermek-tüdőgyógyászati osztály, speciális feladatokkal

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimális ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos 1 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység
Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel) 1
Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség 1
Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező) 2 2
Speciális pulmonológiai eszközök:
Bronchoscop merev csöves készlet 1 2
Flexibilis bronchoscop 2
Fényforrás bronchoscophoz (halogén) 2
Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz) 1
Videomagnó (képrögzítés) 1
Betegőrző (pulzoxy) monitor 1 1
Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika 1 2
Optikás idegentest fogó (merev csőhöz) 1 2
Különböző vastagságú fémszívók 6
Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz 1
Oldalirányú 70–90°-os optika bronchoscophoz 1
Idegentest fogó 1 2
Laringoszkóp készlet (3–5 lapocos) 2 2
Leakage tester 1
Endoszkópos tartozékok:
Biopsiás excisor merev csőhöz 2
Dormia fogó 1
Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos) 2
Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos) 2
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz 1 1
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához 1 1
Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához 1 1
Allergénsorozat intracutan, epicutan tesztekhez 1 1
Speciális diagnosztikai ésszakmai háttér:
Radiológia (MRI, CT) EK EK
Patológia EK EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Mellkassebészet EK EK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika EK EK
Nukleáris medicina EK
Intenzív osztály EL
Szakmaspecifikus őrző X
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK
Gyermeksebészeti osztály EK
Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos 1
Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Spirometer X
Kilégzési csúcsáramlás mérő X
Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez X
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X
Szívó készülék X
Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) X
Gyermek-gasztroenterológia Szakmakód: 0505

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással, speciális feladatokkal, endoszkópiában legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakorvossal.

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos 1
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos (endoszkópiában legalább két éves gyakorlattal rendelkező szakorvos) 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL EL
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X
Endoszkópos szakasszisztens 1 2
Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológus EL EL
Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység
Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel) X X
H2 kilégzés mérő X X
13C UBT lehetőség X X
24 órás in vivo pH mérő készülék X X
Verejték elektrolit mérő X X
UH vizsgáló EL EL
Speciális eszközök:
Műtőlámpa X X
Sebészeti képerősítő X X
Röntgen ólomköpeny és kesztyű 2 2
Röntgen vizsgáló asztal X X
Sebészeti LASER X
Védőszemüveg LASER-hez X
UH-os tisztító X X
Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra) X X
Központi szívó X X
Mobil szívó X X
Endoszkóp mosótál X X
Félautomata eszközmosó X X
Automata eszközmosó X X
UH készülék X X
Halogén fényforrás/videoprocesszor 2 3
Leakege tester X X
Lecturoscop/társnéző X X
Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz X X
Gastrofiberoscop/video gastroscop 2 3
Colonoscop és vagy videocolonoscop X
Duodenoscop/videoeszköz 2
Oesophagus varix ligator X
Koaguláló X X
Monitor X X
Videomagnó X X
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék X X
Endoszkópos UH X
Endoszkópos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophoz 5 5
Biopsziás fogó colonoscophoz 3
Hurok 2 3
ERCP feltöltő katéter 3
Papillotom 3
Dormia 2
Kőzúzó 1
Vezetődrót 2
Pusher katéter 2
Sclerotizáló tű 2
Varix ligator 1
Hemo-clip rögzítő 1
Idegentestfogó 2
Citológiás kefe 2
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon 2
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
MRI, CT EK EK
Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika EK EK
EKG szakrendelés EL EL
EMG EK EK
Nukleáris medicina EK EK
Oszteodenziometria EK EK
Intenzív osztály EL EL
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EL
Gyermeksebészeti osztály EK EL
Gyermek gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgasztroenterológia szakorvos 1
Általános asszisztens 1
Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát) 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz
13C UBT lehetőség
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratórium EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK
Nukleáris medicina EK
CT/MRI EK
Gyermekosztály EK
Gyermeksebészeti osztály EK
Gyermeksebészet Szakmakód: 0506

Progresszivitási szintek:

I. szint

Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás

Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei a csecsemő- és gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az intenzív betegellátó osztály.

II. szint

Gyermeksebészeti egység

Legalább II. szintű csecsemő- és gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimumfeltételei a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.

Minimum ágyszám: 5

III. szint

Gyermeksebészeti osztály

Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/egység is működik.

1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.

Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.

Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon lehet ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet, illetve csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előálló egyedi esetek miatt a 14–18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.

Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozásra van szükség, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.

Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapacitás is beleértendő)

Gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I. II. III.
Személyi feltételek: 20 ágyanként
Gyermeksebészet szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal 1 2
Gyermeksebészet szakorvos 1 1 2
Orvos 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + műtő egység általános feltételei +
Tejkonyha EL
Speciális ágyak X
Pelenkázó asztal X
Szoptatásra alkalmas szék X
Fürdetőkád X
Pulsoximeter X
Betegőrző monitor (4 paraméteres) X
Apnoe alarm X
Vérmelegítő X
Aerosol kezeléshez szükséges készülék X
Mobil rtg. készülék X
Portábilis UH EL EL EL
Kis átmérőjű urethro-cystoscopok, operációs endoszkópok (7–14 Ch) EL X
Kis átmérőjű laparoszkópos eszközök (3–5 mm) EL X
Ultrahangos vágókészülék EL X
Operációs mikroscop EL
Mikrosebészeti tálcák X X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kémiai és mikrobiológiai laboratórium EK EK EL
CT EK EL
MRI EK EL
Nukleáris medicina EK
EEG laboratórium EK
Légzésfunkciós laboratórium EK
Endoszkópos laboratórium EK EL
Gyermek intenzív osztály EL EL
I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály EL
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály X
III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály X
Gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermeksebészet szakorvos 1
Asszisztens/szakasszisztens 1
Műtős szakasszisztens 1
Betegkísérő X
Gyógytornász, fizioterapeuta EK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Helyiségek
Gipszelő X
Ambuláns műtő X
Felszerelés
Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület 1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK
Gasztroenterológiai endoszkópia EK
EEG EK
Fizioterápia EK
Gyermeknőgyógyászat Szakmakód: 0507
Gyermeknőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
III.
Minimum ágyszám 5
Személyi feltételek:
Gyermeknőgyógyászat szakorvos 1
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos X
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály + a szülészet-nőgyógyászati műtő általános feltételei X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály EL
Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermeknőgyógyász szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1
Védőnő EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgálóasztal X
Nőgyógyászati kisméretű műszerek X
Kolposzkóp EL
Vaginoscop X
Antropometer X
Mérőszalag X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gyermeksebészet szakorvos EK
Aneszteziológia munkahely EK
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat Szakmakód: 0509
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet
III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet
Minimum ágyszám: 4 4
Személyi feltételek:
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos létszám 4 ágyra
5–8 ágy között további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
8 ágy felett minden plusz 5 ágyra további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
1 1
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X X
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei X X
Fül-orr-gégészeti műtő minimumfeltételei Progresszivitási szint
II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-gégészet
III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet
Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1 1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Fül-orr-gégészeti, szájsebészeti műtő speciális eszközei X X
Műtőasztal mechanikus X X
Műtőasztal motoros (többpozíciós) X** X
Műtéti betegszék X X
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp X X
Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű X X
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz X X
Fejlámpa hidegfénnyel X X
Elektromos/pneumatikus fúró X X
Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet X X
Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékű X
mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkóp készlet X X
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez X X
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával X X
Flexibilis intubáló fiberoscop X X
Endoszkóp sterilizáló EL EL
Endoszkóp tisztítóapparátus X X
Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel X X
DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer X
Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X
Képerősítő X*
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor X*
Intraoperatív dopplerkészülék X*

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégészeti műtő speciális eszközei
Progresszivitási szint
II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet
III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-
gégészet
A műszertálca megnevezése
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca X X
Stapedectomiás kéziműszertálca X*
Cochlearis implantációs műszerkészlet X*
Cochlearis implantációs sablonkészlet X*
Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel X*
Mikroműszerkészlet idegvarrathoz X*
Septumresectios műszertálca X X
Polypectomiás műszertálca X X
Komplett orrplasztikai kéziműszertálca X X
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca X X
Orrendoszkópos kéziműszertálca X X
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához X X
Szájterpesz sorozat X X
Adenotomiás kéziműszertálca X X
Tonsillectomiás kéziműszertálca X X
Mandibula műtéti tálca X*
Állcsont külsőfixáló X*
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet X*
Csontsebészeti műszertálca X*
Szájpadsebészeti műszertálca X*
Teljes hasadéksebészeti műszertálca X*
Gégészeti mikrosebészeti műszertálca X X
Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca X X
Tracheotomiás műszertálca X X
Szutúrás műszertálca X X
Lágyrész kéziműszertálca X X
Nagy nyaki kéziműszertálca X
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca X*
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
Klinikai audiométer EL EL
Klinikai tympanométer EL EL
Nukleáris medicina EK
UH vezérelt citologiai vizsgálat EK
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén) EK
Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK
CT EK EK
MRI EK EK
PET-CT EK
Doppler EK EL
Angiográfia EK EK
Nukleáris medicina EK
Intenzív osztály EL EL

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1
Általános asszisztens/szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással X
Vizsgáló mikroszkóp X
Központi vagy motoros szívó X
Elektrocauter monopoláris, bipoláris EL
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop X
Fültölcsér sorozatok X
Orrtükör sorozatok X
Gége- és orrgarati tükör sorozatok X
Srófszonda X
Szívóvég X
Varratszedő olló X
Politzer-ballon X
Oliva Politzer-ballonhoz X
Porfúvó X
Fülészeti csipesz X
Anatomiai csipesz X
Horgas (sebészi) csipesz X
Jansen horog X
Pneumatikus fültölcsér szett X
Hangvilla X
Spirituszégő, vagy elektromos melegítő X
Bartels- vagy Frenzel-szemüveg EL
Farkasfecskendő X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Audiológia EK
Foniátria EK
Otoneurológia EK
Gyermekradiológia Szakmakód: 0510

A gyermekradiológiai ellátás a magas költségigényű műszerpark miatt a felnőtt ellátáshoz illeszkedve működtethető.

A radiológus szakorvosokból: legalább 1 fő gyermekradiológus szakorvos.

Szakdolgozó: röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens.

Minimumfeltétel lásd: az alábbi szakmakódoknál:

5100 Röntgendiagnosztika

5203, 5204, 5205, 5206 Intervenciós radiológia

5103 Angiográfiás diagnosztika

5108 CT

5109 MRI

5301 Teljeskörű ultrahang diagnosztika

5305 Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

A gyermek-aneszteziológiai és gyermekintenzív ellátásnak folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mivel ennél a korosztálynál a vizsgálatok nagy részéhez szükséges mozdulatlanság csak anesztézia segítségével érhető el.

Gyermekneurológia Szakmakód: 0511
Gyermekneurológiai osztály minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II. III.
Minimum ágyszám 5 5
Személyi feltételek:
Gyermekneurológia szakorvos (folyamatos elérhetőség) 1
Gyermekneurológia szakorvos 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 2 2
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL
Elektrofiziológiában jártas szakorvos EK 1
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK 1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X X
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens EK 1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
I. szintű csecsemő- és gyermekosztály osztály általános feltételei + X X
Szemtükör X X
II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltételei + X
Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórterem X
A beteg ellátásához szükséges ápolási eszközök X
Megfigyelő helyiség X
Video megfigyelési lehetőség X
Speciális kórterem (monitorizálás céljából) X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT/MRI EK EK
PET EK EK
EMG EK X
Kiváltott válaszok vizsgálata EK EK
Speciális liquor diagnosztika EK EL
Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatok EK EK
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK
Doppler vizsgálat EK X
ELMI laboratórium EK EL
Echokardiográfia EK X
Angiográfia EK EL
1,5 Tesla-s MRI hozzáférés EK EK
SPECT EK EL
Legalább 16 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási lehetőséggel EK X
EEG laboratórium EL X
Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározás EK EK
Gyermek intenzív osztály EL EL
Idegsebészeti osztály EK EK
Digitalis subtractios angiographia EK
Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler) EK
Klinikai immunológiai vizsgálatok (hemostasis) EL EL
Gyermekneurológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermekneurológia szakorvos 1
Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens/szakasszisztens 1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Reflexkalapács X
Pupilla lámpa X
Mérőszalag X
Fejkörfogat percentil grafikon X
Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközei X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG EL
Elektrofiziológia EK
Anyagcsere laboratórium EK
Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI) EK
Genetikai laboratórium EK
Nukleáris medicina EK
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály EK
Konziliáriusi háttér:
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos EK
Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus EK
Szemészet szakorvos EK
Idegsebészet szakorvos EK
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvos EK
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia Szakmakód: 0515

Progresszivitási szintek

II. szint

Fogalma: vármegyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.

Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet.

Feladata:

− súlyos állapotú betegek kezelése,

− életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alapszintű monitorozás biztosítása,