Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgytv.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvényt (a továbbiakban: Tfmtv.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt (a továbbiakban: Gst.), valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt (a továbbiakban: Szankció tv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. akciós időszak: a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam vagy a kereskedő választása szerinti egybefüggő 168 óra időtartam;

2. kereskedő: az a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet főtevékenységként folytató kereskedő, akinek a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szerinti nettó árbevétele a 2021. évben az 1 milliárd forintot meghaladta;

3. *  beszerzési ár: egy termékfajtán belül adott termék beszállító által számlázott bruttó átadási ára. Amennyiben egy termékhez kapcsolódóan több beszerzési ár áll rendelkezésre, akkor a készlethez kapcsolódó adott napi átlagos súlyozott bruttó átadási ár.

(3) E rendelet hatálya az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett kiterjed a csomagküldő kereskedelemre is.

2. § (1) *  Az 1. mellékletben megjelölt termékkategóriák (a továbbiakban: akcióköteles termékkategória) és a 2. mellékletben megjelölt termékfajták terméki vonatkozásában 2023. június 1. napja és 2024. június 30. napja között – üzletenként (csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő felületenként) – a kereskedő árcsökkentést köteles bevezetni.

(2) *  Az 1. mellékletben megjelölt termékkategóriák esetén az (1) bekezdés szerinti árcsökkentés során a kereskedő – az akciós időszakban, annak végétől ismétlődő jelleggel – akcióköteles termékkategóriánként – az akciós időszakban választása szerint – legalább egy termék (a továbbiakban: árcsökkentéssel érintett termék) vonatkozásában az árcsökkentés adott termékre vonatkozó alkalmazását megelőző 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest legalább tizenöt százalékkal alacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árat (a továbbiakban: akciós ár) alkalmaz.

(2a) *  A 2. mellékletben megjelölt termékfajták közül a kereskedő 2023. augusztus 1. napja és 2024. június 30. napja között a (2) bekezdés szerinti akciós ár alkalmazásán felül – az akciós időszakban, annak végétől ismétlődő jelleggel – választása szerint további, legalább két termékfajta termékei vonatkozásában a beszerzési árhoz képest legalább tizenöt százalékkal alacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árat alkalmaz.

(3) Az akcióköteles termékkategóriákba tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási segédletet a kereskedelemért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

(4) *  A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét és pontos százalékos mértékét is feltüntetni. A (2a) bekezdés szerinti esetben a kereskedő a 2. melléklet szerinti termékfajtákba tartozó termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét köteles feltüntetni.

(5) Nem köteles a kereskedő az árcsökkentés alkalmazására azon akcióköteles termékkategória vonatkozásában, amely tekintetében e rendelet kihirdetésének napján nem forgalmaz legalább 5 különböző, az adott akcióköteles termékkategóriába tartozó terméket.

(6) *  A (2) és (2a) bekezdés szerinti legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi ár megállapítása során nem kell figyelembe venni a termék azon árcsökkentett bruttó kiskereskedelmi árát, amelynek alkalmazására a termék minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárta miatt, az azt megelőző 72 órában került sor.

(7) Ha az akciós időszakot a kereskedő választja meg, annak megjelölése nem eredményezheti az árcsökkentés 2023. június 1. napjától kezdődő alkalmazásának, valamint az árcsökkentés folyamatosságának sérelmét. A kereskedő legfeljebb három alkalommal választhat akciós időszakot, azzal, hogy az árcsökkentés első alkalmazása szerinti akciós időszak, valamint a választott akciós időszakot megelőző akciós időszak időtartama legalább egybefüggő 168 óra, de nem lehet több, mint egybefüggő 336 óra. A választása szerinti akciós időszakról a kereskedő a választott (módosított) akciós időszak alkalmazását legalább két nappal megelőzően köteles tájékoztatni a kereskedelemért felelős minisztert.

2/A. § *  A 2. mellékletben megjelölt termékfajták termékei vonatkozásában 2023. augusztus 1. napja és 2024. június 30. napja között a kereskedő által alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár (a továbbiakban: kedvezményes ár) a beszerzési árnál nem lehet magasabb.

3. § *  (1) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék

a) forgalmazására, valamint

b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan módon, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen.

(2) Ha a kereskedő az 1. melléklet szerinti termék forgalmazását vagy az üzlet működtetését 2022. december 31. napját követően kezdte meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettsége tekintetében a 3/A. § (3)–(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

3/A. § *  (1) A kereskedő köteles a 2. melléklet szerinti, 2023. június 1. napján forgalmazott termékek

a) forgalmazására,

b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására,

c) készletét – szükség esetén a b) pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig – és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen.

(2) Ha a kereskedő az üzlet működtetését vagy a 2. melléklet szerinti termék forgalmazását 2022. december 31. napját követően kezdte meg, forgalmazási és készleten tartási kötelezettségének az (1) bekezdés a) és c) pontja szerint, árusítási kötelezettségének a (3)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

(3) Ha a kereskedő az üzlet működtetését vagy a 2. melléklet szerinti termék forgalmazását a 2023. január 1-jétől 2023. június 1-jéig tartó időszakban kezdte meg, a termék vonatkozásában naponta – az (1) bekezdés b) pontjától eltérően – legalább az általa az üzlet működtetésének vagy a termék forgalmazásának megkezdésétől 2023. június 1-jéig tartó időszakban értékesített átlagos napi mennyiség árusítására köteles.

(4) A kereskedő a termék vonatkozásában naponta – az (1) bekezdés b) pontjától eltérően – legalább az üzlet működtetésének vagy a termék forgalmazásának megkezdésétől számított 30 napon belül az általa értékesített átlagos napi mennyiség árusítására köteles, ha

a) az üzlet működtetését vagy a 2. melléklet szerinti termék forgalmazását 2023. június 1. napja után kezdte meg, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti esetben az üzlet működtetésének vagy a 2. melléklet szerinti termék forgalmazásának megkezdésétől 2023. június 1-jéig 30 napnál kevesebb telt el.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kereskedő e § szerinti kötelezettségének első alkalommal az üzlet működtetésének vagy a termék forgalmazásának megkezdésétől számított 30 nap elteltét követően köteles eleget tenni.

4. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés szerinti árcsökkentés alkalmazása és a 2/A. § szerinti kedvezményes ár alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

(2) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú – az árcsökkentés tényére és mértékére is utaló – tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni, valamint a reklámtevékenységéhez kapcsolódóan az online felületén feltüntetni.

(3) *  A kereskedő köteles a 2/A. § szerinti árazással összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni, és csomagküldő kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni.

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzésekor a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) hivatalból jár el.

(2) Ha a hatóság az e rendelet szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást szerez, a Gst. 38/B. §-ától, a Szankció tv. 2. § (3) bekezdésétől és az Fgytv. 47. § (1) bekezdésétől eltérően

a) *  a 2. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként vagy termékfajtánként 500 000 forint bírságot szab ki,

b) *  a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség, illetve a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén 1 000 000 forint bírságot szab ki,

c) *  a 2. § (2) és (2a) bekezdésében és a 2/A. §-ban foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként és a (2a) bekezdés, valamint a 2/A. § szerinti kötelezettség megszegése esetén termékfajtánként 3 000 000 forint bírságot szab ki,

d) a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként vagy termékfajtánként * 

da) 10%-ot meg nem haladó hiány esetén 500 000 forint bírságot szab ki,

db) 10%-ot meghaladó, de 50%-ot meg nem haladó hiány esetén 1 000 000 forint bírságot szab ki,

dc) 50%-ot meghaladó hiány esetén, továbbá, ha a kereskedő nem tesz eleget a vásárlók folyamatos kiszolgálására vonatkozó kötelezettségének, 2 000 000 forint bírságot szab ki, vagy

e) elrendelheti, hogy a kereskedő tevékenységét a jogsértéssel érintett üzletben – csomagküldő kereskedelem esetében a kereskedő által működtetett vagy alkalmazott valamennyi online felületen – ideiglenesen nem folytathatja, amelynek időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet.

(2a) *  A hatóság különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazhat.

(3) E rendelet rendelkezései közül több rendelkezés megsértése esetén a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható.

(4) *  Az ellenőrzés során a kereskedő a helyszínen köteles tájékoztatni a hatóságot

a) a 2. § (2) bekezdése szerinti, a kereskedő által az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árról,

b) a 2. § (2a) bekezdése szerinti beszerzési árról,

c) az akciós árról,

d) a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatás megtörténtéről,

e) a 3. § és a 3/A. § szerinti mennyiségről, valamint

f) arról, hogy hány választásra került sor az akciós időszak tekintetében.

(5) A hatóság a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazó határozat véglegessé válását követően – akár azonos napon, ugyanazon üzletben végzett, több egymást követő ellenőrzés során feltárt jogsértések esetében – a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogkövetkezményt újból – akár naponta többször is – alkalmazhatja, úgy, hogy az ismételten kiszabott bírság összegének el kell érnie a korábbi jogsértés esetén kiszabott bírság kétszeresét, és a bírság legmagasabb összegére vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni. Többszörösen ismételt jogsértés esetén a (2) bekezdés a)–d) és e) pontjai szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható.

(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

6. § (1) *  A 2. § (1) és (2a) bekezdése szerinti árcsökkentés és a 2/A. § szerinti kedvezményes ár alkalmazása során a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés q) pontját nem kell alkalmazni.

(1a) *  A 2. melléklet szerinti termékek árusítása során – függetlenül a kereskedő főtevékenységétől és 2021. évi nettó árbevételétől – a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés q) pontját nem kell alkalmazni.

(2) *  A kereskedőnek a 2. § (1) bekezdésének és a 2/A. § alkalmazásával összefüggésben a beszállítóval kötött fennálló szerződésének módosítása, megszüntetése vagy új szerződésnek a korábbiakban alkalmazott feltételektől eltérő feltétellel való megkötése a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés x) pontja szerinti magatartásnak minősül.

7. § *  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatás formáját és tartalmát rendeletben állapítsa meg. * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A kereskedelemért felelős miniszter a 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási segédletet az e rendelet hatálybalépését követő 24 órán belül közzéteszi.

10. § *  (1) E rendeletnek az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) által megállapított 5. § (2a) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr1. által megállapított 2. § (2) bekezdését első alkalommal a Módr1. hatálybalépésekor futó akciós időszakot követően kell alkalmazni.

1. melléklet a 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelethez

Akcióköteles termékkategóriák

A
Termékkategória megnevezése
1. Baromfihús
2. Sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek
3. Hal, halkonzerv
4. Húskészítmények
5. Tej, tejföl és helyettesítői
6. Joghurt és egyéb savanyított készítmények
7. Egyéb tejtermék
8. Sajt
9. Vaj, margarin és készítményei
10. Egyéb zsiradékok (növényi és állati)
11. Kenyér
12. Péksütemények
13. Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák
14. Liszt, cukor, tartósított lisztesáru
15. Friss zöldség
16. Friss gyümölcs
17. Gyümölcs-, zöldséglé
18. Készételek, fűszerek, ételízesítők
19. Kávé, tea
20. Ásványvizek és üdítőitalok

2. melléklet a 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

A 2/A. § szerinti kedvezményes árú termékfajták

A
1. Termékfajta megnevezése
2. Kristálycukor (fehér cukor)
3. Búzafinomliszt BL 55
4. Finomított napraforgó étolaj
5. Házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
6. Csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
7. Ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej
8. Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
9. Étkezési burgonya, kivéve újburgonya