Jogszabálykereső


Abtv.Air.AlaptörvényAre. tv.Art.Avt.Áfa tv.Áhsz.Áht.Ákr.Állampolg. tvÁSZ tv.Ávr.Be.Bit.Bjt.Bnytv.Bszi.Bszt.Btk.Büsz.Bv. tv.Civil tv.Cnytv.Ctv.Csődtv.Cst. vhr.Cst.Ebktv.Ebtv. vhr.Ebtv.Efo. tv.EhoEht.Ehtv.EKAEREkhoESBA 2014-20 r.Eüak.Eütv.EVAEvt.E-ügyintézési tv.Étv.Felnőttképzési tv.Felsőokt. tv.Fétv.Fgy. tv.Filmtv.Flt.Fmhtv.Földforgalmi tv.Fttv.GETGjt.Gyer.Gyftv.Gyógyszer tv.Gyülekezési tv.Gyvt.Harmtv.Helyi adó tv.Hetv.Hjt.Hpt.Hszt.Hvt.Iasz.Info tv.Innovációs tv.Inytv. vhr.Inytv.Itv.Jat.Jht.Jöt.Jstv.Jszr.Kat.KATA/KIVAKbftv.Kertv.Kjkt.Kjt.Kknyt.Kkt. vhr.Kkt.Koncessziós tv.Kormány StatútumKözbesz. tv.Közjegyzői tv.Közjegyzői vhr.Köznev. tv.Kp.Kpt.KRESZKsztv.Kttv.Lakástám. r.Lakás tv.Met.Mnbtv.Mny. tv.Mötv.MRPMttv.Munkavéd. tv.Munkavéd. vhr.Munka tv.Nbtv.Nek tv.Neta tv.Nmjtv.Nsztv.Nytv. vhr.Nytv.Ob tv.OTÉKOTSZÖpt.Pénzmos. tv.Postatv.Pp.Praxistv.Ptk.Ptké.Regisztrációs adó tv.Reklámadó tv.Reklámtv.Rtv.Smtv.Stabilitási tv.Státusztv.Szabs. tv.Szakhoz. tv.Szakképzési tv.Szaktv.Számv. tv.Szja tv.Szjt.Szmtv.Szocho tv.Szoctv.Szövetkezeti tv.Tao tv.Társasházi tv.Tbj. vhr.Tbj.Termékdíj tv.Tftv.Tny. vhr.Tny.Tpt.Tpvt.Útdíj r.Útdíj tv.Ügyvédi tv.Üsztv.Ütv.Vagyontv.Vámtv.Vbt.Ve.VETVédjegy tv.Vht.Vjt.Vüsz.

pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A

A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2011. évi CXLII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT), valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXXVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtását 1609,584 M Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencmillió-ötszáznyolcvannégyezer forint bevétellel és 1325,916 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió-kilencszáztizenhatezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Médiatanács általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1031,028 M Ft, azaz egymilliárd-harmincegymillió-huszonnyolcezer forint.

(2) Az Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,072 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió-hetvenkétezer forint.

(3) A Médiatanács intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,996 M Ft, azaz tizenhárommillió-kilencszázkilencvenhatezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 96,988 M Ft, azaz kilencvenhatmilliókilencszáznyolcvannyolcezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 M Ft, azaz ötszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Médiatanács általános működési kiadásai összesen 1310,691 M Ft, azaz egymilliárd-háromszáztízmillió-hatszázkilencvenegyezer forint, a felhalmozási kiadás 15,225 M Ft, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonötezer forint.

(2) A működési kiadásokból 815,659 M Ft, azaz nyolcszáztizenötmillió-hatszázötvenkilencezer forint a személyi juttatás, 214,650 M Ft, azaz kettőszáztizennégymillió-hatszázötvenezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 280,382 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanmillió-háromszáznyolcvankétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Médiatanács 2010. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 283,668 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-hatszázhatvannyolcezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összege a 2010. évi kötelezettségvállalások 2011. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti tartalékképzésre használható fel.

Költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi bevétel összege 6109,438 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszázkilencmillió-négyszázharmincnyolcezer forint.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi kiadás 6080,335 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanmillió-háromszázharmincötezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Alap 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi teljesítés
Fix összegű támogatás 1 031,028 1 031,028 1 031,028
Rendkívüli finanszírozás 467,072 467,072 467,072
Működési és felhalmozási bevételek 3,600 13,996 13,996
2007. évi pénzmaradvány felhasználása 96,988 96,988
Lakáskölcsön visszatérülése 0,500 0,500
Összesen: 1 501,700 1 609,584 1 609,584

2. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi teljesítés
Személyi juttatások 888,356 888,356 815,659
Munkaadókat terhelő járulékok 240,885 240,885 214,65
Dologi kiadások 358,959 358,959 280,382
Felhalmozási kiadások 13,500 121,384 15,225
Összesen: 1 501,700 1 609,584 1 325,916

3. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 301,637 4 417,776 4 417,776
Frekvencia pályázati díj 0,430 14,473 14,473
Támogatási pályázati díj 32,442 42,563 42,563
Kötbér 117,000 270,709 270,709
Bírság 37,000 25,447 25,447
Késedelmi kamat 10,288 7,234 7,234
ÁFA 1 333,627 1 233,193 1 233,193
ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól 78,686 78,686
Óvadék 15,908 15,908
Bankköltség térítése 0,587 0,587
Függő bevétel 2,862 2,862
Összesen 6 832,424 6 109,438 6 109,438

4. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 301,637 4 417,776 4 380,895
Frekvencia pályázati díj 0,430 14,473 15,165
Támogatási pályázati díj 32,442 42,563 42,220
Kötbér 117,000 270,709 252,760
Bírság 37,000 25,447 26,642
Késedelmi kamat 10,288 7,234 6,939
ÁFA 1 333,627 1 233,193 1 290,240
Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak 78,686 24,332
Óvadék 15,908 40,548
Bankköltség kifizetése 0,587 0,477
Függő kiadás 2,862 0,117
Összesen 6 832,424 6 109,438 6 080,335

5. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok M Ft-ban
I. BEVÉTELEK 2010. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. üzemben tartási díj 25 775,687 25 775,687 25 488,191
átvállalt üzemben tartási díj 24 936,700 24 936,700 24 936,700
átvállalással nem érintett üzemben tartási díj 838,987 838,987 551,491
2. műsorszolgáltatási díj 5 301,637 5 569,454 4 343,609
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 2 003,674 2 003,674 1 518,574
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 820,079 1 820,079 1 379,429
2.3. 1. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Zrt.) 204,167 448,631 448,631
2.4. 2. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Zrt.) 204,167 227,520 42,565
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 069,550 1 069,550 954,410
3. pályázati díjak 32,272 32,272 45,637
4. kötbér, kártérítés, bírság 164,288 164,288 243,044
5. önkéntes befizetések - - -
6. egyéb bevételek 60,000 60,000 142,129
7. finanszírozott áfa térülés - - 59,559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 333,884 31 601,701 30 322,169

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok M Ft-ban
II. KIADÁSOK 2010. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 229,145 24 229,145 23 082,851
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 310,274 10 310,274 9 908,978
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 217,192 7 217,192 6 842,772
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 186,165 6 186,165 5 820,703
1.4. ORTT 257,757 257,757 254,882
1.5. közalapítványok összesen 257,757 257,757 255,517
2. céltámogatások 1 971,522 1 971,522 1 512,611
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 218,233 218,233 0,000
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 631,118 631,118 1 105,741
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 742,745 742,745 22,770
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 189,713 189,713 194,359
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 189,713 189,713 189,741
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 207,841 2 452,305 1 967,205
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 402,572 1 402,572 1 063,002
3.2. Duna Televízió Zrt. 601,102 601,102 455,572
3.3. Magyar Rádió Zrt. 204,167 448,631 448,631
4. kiegészítő támogatások 1 288,785 1 755,857 1 671,130
4.1. ORTT 773,271 1 240,343 1 243,218
4.2. közalapítványok összesen 515,514 515,514 427,912
5. Igazgatóság 826,349 913,564 771,136
5.1. személyi juttatások 400,148 438,053 404,268
5.2. munkaadót terhelő járulékok 119,973 130,777 115,338
5.3. dologi kiadások 291,072 317,605 239,032
5.4. felhalmozási kiadások 15,156 27,129 12,498
6. szerzői jogdíjak 229,233 229,233 229,233
7. pályázatok bírálatának költségei 31,841 31,841 31,328
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 41,591 41,591 114,050
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 467,072 - -
10. műsorszolg. díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 40,505 40,905 1,694
11. egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt támogatások - 158,383 151,987
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 333,884 31 824,346 29 533,225
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 333,884 31 601,701 30 322,169
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
(pénzmaradvány változás)
0,000 -222,645 788,944