Jogszabálykereső


Abtv.Air.AlaptörvényAre. tv.Art.Avt.Áfa tv.Áhsz.Áht.Ákr.Állampolg. tvÁSZ tv.Ávr.Be.Bit.Bjt.Bnytv.Bszi.Bszt.Btk.Büsz.Bv. tv.Civil tv.Cnytv.Ctv.Csődtv.Cst. vhr.Cst.Ebktv.Ebtv. vhr.Ebtv.Efo. tv.EhoEht.Ehtv.EKAEREkhoESBA 2014-20 r.Eüak.Eütv.EVAEvt.E-ügyintézési tv.Étv.Felnőttképzési tv.Felsőokt. tv.Fétv.Fgy. tv.Filmtv.Flt.Fmhtv.Földforgalmi tv.Fttv.GETGjt.Gyer.Gyftv.Gyógyszer tv.Gyülekezési tv.Gyvt.Harmtv.Helyi adó tv.Hetv.Hjt.Hpt.Hszt.Hvt.Iasz.Info tv.Innovációs tv.Inytv. vhr.Inytv.Itv.Jat.Jht.Jöt.Jstv.Jszr.Kat.KATA/KIVAKbftv.Kertv.Kjkt.Kjt.Kknyt.Kkt. vhr.Kkt.Koncessziós tv.Kormány StatútumKözbesz. tv.Közjegyzői tv.Közjegyzői vhr.Köznev. tv.Kp.Kpt.KRESZKsztv.Kttv.Lakástám. r.Lakás tv.Met.Mnbtv.Mny. tv.Mötv.MRPMttv.Munkavéd. tv.Munkavéd. vhr.Munka tv.Nbtv.Nek tv.Neta tv.Nmjtv.Nsztv.Nytv. vhr.Nytv.Ob tv.OTÉKOTSZÖpt.Pénzmos. tv.Postatv.Pp.Praxistv.Ptk.Ptké.Regisztrációs adó tv.Reklámadó tv.Reklámtv.Rtv.Smtv.Stabilitási tv.Státusztv.Szabs. tv.Szakhoz. tv.Szakképzési tv.Szaktv.Számv. tv.Szja tv.Szjt.Szmtv.Szocho tv.Szoctv.Szövetkezeti tv.Tao tv.Társasházi tv.Tbj. vhr.Tbj.Termékdíj tv.Tftv.Tny. vhr.Tny.Tpt.Tpvt.Útdíj r.Útdíj tv.Ügyvédi tv.Üsztv.Ütv.Vagyontv.Vámtv.Vbt.Ve.VETVédjegy tv.Vht.Vjt.Vüsz.

pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A

A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2012. évi XXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

- hivatkozva az Európai Uniónak a személyek, a szolgáltatások, az áru és a tőke szabad mozgására vonatkozó alapelveire, valamint a Schengeni Egyezményre,

- törekedve a jószomszédi és baráti viszonyok fejlesztésére és megerősítésére,

- tekintettel az államhatár mentén fekvő régiók történelmi kapcsolataira és fejlődési szükségleteire,

- figyelembe véve a nemzetközi turizmus, kereskedelem és közlekedés fejlődésének kölcsönös jelentőségét,

- különös tekintettel az államhatáron keresztül történő nemzetközi és kétoldalú közlekedés zavartalansága feltételeinek kialakítására,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Jelen Megállapodás a közös államhatáron átvezető közúti kapcsolatoknak és a közlekedés jellegének meghatározására vonatkozik, tekintettel a közutak közlekedési jelentőségére a közös államhatár mentén fekvő városok, települések és régiók támogatása, valamint társadalmi és gazdasági szükségleteik kielégítése szempontjából.

(2) Az autópályák, gyorsforgalmi utak, a szlovák oldalon I. osztályba sorolt utak, valamint a 30 méternél hosszabb szerkezetű határhidak létesítéséről a Szerződő Felek minden esetben külön állapodnak meg.

(3) A közös államhatáron átvezető létező és tervezett közúti kapcsolatok jegyzéke a jelen Megállapodás mellékletét képezi.

2. Cikk

(1) Szerződő Felek támogatják, hogy a közös államhatáron átvezető közutak nyomvonalának kijelölését, beruházásának előkészítését, építésének, üzemeltetésének, fenntartásának módját és forgalmi jellegét, illetve a már létező közutak műszaki tartalmát módosító beruházás módját - az 1. Cikk (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult szervezetek saját igényeik és fejlesztési szándékaik szerint, külön megállapodásban határozzák meg, a területileg illetékes állam erre vonatkozó műszaki és jogi előírásainak, valamint a jelen megállapodásban foglaltak figyelembe vételével.

(2) A beruházási tevékenység, építés, rekonstrukció, továbbá az üzemeltetési és fenntartási munkálat anyagi fedezetéről az utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult szervezetek gondoskodnak.

3. Cikk

A közúti kapcsolatok a jelen Megállapodásban foglaltak figyelembe vételével korlátozás nélkül igénybe vehetők, a Schengeni Egyezményben foglalt feltételek, valamint a nemzetközi és nemzeti jogi előírások betartásával.

4. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölik ki (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

5. Cikk

(1) Az új közúti és hídkapcsolatok nem változtatják meg a közös államhatár vonalát.

(2) A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között hatályos nemzetközi szerződések értelmében mindennemű, az államhatárt érintő munka megkezdése előtt az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága jóváhagyása szükséges, illetve a közös államhatárt alkotó folyók keresztezése esetén a terveket megtárgyalás céljából a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság elé kell terjeszteni.

6. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült: Pozsonyban, 2012. február 27. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében

MELLÉKLET a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodáshoz

Sor- A közúti kapcsolat megnevezése Határjelek száma Az út jellege és számjele A forgalom jellege
szám Magyarország Szlovák Köztársaság Magyarország Szlovák Köztársaság
1 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.-I.1x önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
2 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/2x-I.2/2ax önkormányzati út helyi út korlátozással
3 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/3ax-I.2/3bx országos közút
(M15, E65, E75)
országos közút
(D2 autópálya, E65, E75)
korlátozás nélkül
4 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/3cx-I.2/4x önkormányzati út helyi út korlátozással
5 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.3x-I.3A országos közút
(15. sz. főút)
országos közút
(I/2 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
6 Rajka Čunovo (Dunacsún) I.3/2ax-I.3/3x országos közút
(1409. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
7 Dunakiliti Dobrohošt’ (Doborgaz) II.3M-II.4S önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
8 Dunaremete Gabčíkovo (Bős) II.6M-II.8M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
9 Vámosszabadi Medved’ov (Medve) II.11S-II.10M országos közút
(14. sz. főút, E575);
Duna-híd
országos közút
(I/13 sz. út, E575);
Duna-híd
korlátozás nélkül
10 Vének Číčov (Csicsó) II.11/2S-II.13M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
11 Gönyu Klížska Nemá (Kolozsnéma) II.12S-II.14M önkormányzati út; rév kerületi út (III/5069 sz. út); rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
12 Komárom Komárno (Révkomárom) II.13/1S-II.19M országos közút (új főút); Duna-híd országos közút (I/63 sz. út); Duna-híd korlátozás nélkül
13 Komárom Komárno (Révkomárom) II.15S-II.20M országos közút (13. sz. főút); Duna-híd országos közút (I/64 sz. út); Duna-híd személy- és teherforgalom
20 t-ig
14 Dunaalmás Patince (Pat) II.16/3S-II.24M önkormányzati út; rév kerületi út (III/0644 sz. út); rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
15 Neszmély Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) II.24M-II.25M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
16 Lábatlan Kravany nad Dunajom (Karva) II.28M-II.19/2S önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
17 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.33M-II.20/1S önkormányzati út; rév helyi út; rév korlátozás nélkül
18 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.20/1S-II.34M országos közút; új Duna-híd új Duna-híd korlátozás nélkül
19 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.21S-II.34M országos közút
(11326. j. út); Duna-híd
országos közút (I/76 sz. út); Duna-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
20 Szob Chl’aba (Helemba) III.1S-III.2M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út; Ipoly-híd kerékpáros forgalom
21 Szob Chl’aba (Helemba) III.2M-III.2/1S országos közút
(új főút); Ipoly-híd
helyi út; Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
22 Ipolydamásd Chl’aba (Helemba) III.3S-III.4M országos közút
(12125. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/51029 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
23 Letkés-Lelédhídmajor Lel’a (Leléd) III.4/14M-III.6/4M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
24 Letkés Salka (Ipolyszalka) III.8/5S-III.8/6M országos közút
(12111. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/5106 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom 7,5 t-ig
25 Ipolytölgyes Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) III.12/5S-III.12/10M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
26 Ipolytölgyes Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) III.13S-III.14/2M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd kerékpáros forgalom
27 Vámosmikola Pastovce (Ipolypásztó) III.14/16M-III.14/17S országos közút
(12118. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/51014 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
28 Vámosmikola Bielovce (Ipolybél) III.16M-III.16/1S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
29 Tésa Ipel’ský Sokolec (Ipolyszakállos) III.20M-IV.1x önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
30 Tésa Vyškovce nad Ipl’om (Ipolyvisk) IV.4 - IV.5M országos közút
(12114. j. út)
kerületi út
(III/510031 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
31 Hont-Parassapuszta Šahy-Homok
(Ipolyság-Homok)
IV.12/6a-IV.13 országos közút
(1201. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
32 Hont-Parassapuszta Šahy (Ipolyság) IV.15x-IV.15/1x országos közút
(2. sz. főút, E77)
országos közút
(I/66 sz. út, E77)
korlátozás nélkül
33 Hont-Parassapuszta / Drégelypalánk Šahy (Ipolyság)/
Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég)
IV.15/2-VI.2 országos közút
(M2); Ipoly-híd
országos közút (R3 gyorsforgalmi út); Ipoly-híd korlátozás nélkül
34 Drégelypalánk Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) V.4/20M-V.4/21S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
35 Ipolyvece Balog nad Ipl’om
(Ipolybalog)
V.6/16M-V.6/26M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
36 Ipolyszög Vel’ká Čalomija (Nagycsalomja) V.8/16M-V.8/18M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
37 Balassagyarmat-Újkóvár Koláre (Kóvár) V.10/10M-V10/12M önkormányzati út; Ipoly-híd kerületi út (II/527 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
38 Balassagyarmat Slovenské Ďarmoty (Ipolygyarmat) V.11S-V.12M országos közút
(2204. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (II/527/A sz. út); Ipoly-híd korlátozás nélkül
39 Őrhalom Vrbovka (Ipolyvarbó) V.16/21S-V.18M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
40 Hugyag Kováčovce (Szécsénykovácsi) V.19S-V.20M önkormányzati út; Ipoly-híd kerületi út
(III/565002 sz. út);
Ipoly-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
41 Szécsény-Pösténypuszta Pet’ov (Petőpuszta) V.23S-V.24M országos közút
(22105. j. út); Ipoly-híd
kerületi út
(III/565002 sz. út);
Ipoly-híd
személy- és teherforgalom
12 t-ig
42 Ludányhalászi Čeláre (Csalár) V.24/14M-V.24/22M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
43 Nógrádszakál Bušince (Bussa) V.29S-V.30/1S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
44 Nógrádszakál Mul’a (Rárósmúlyad) V.30/15S-V.30/16M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
45 Nógrádszakál-Ráróspuszta Rároš (Rárós) V.34/8M-V.36M országos közút
(22103. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (II/585 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
46 Litke Trenč (Tőrincs) V.36/14M-V.36/24M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
47 Ipolytarnóc Trenč (Tőrincs) V.36/30M-V.36/31S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
48 Ipolytarnóc Kalonda (Kalonda) VI.4-VI.5 országos közút
(2205. j. út)
kerületi út (II/594 sz. út) személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
49 Karancsberény Lipovany (Nagyromhány) VII.2/10bM-VII.2/11bM önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
50 Somoskőújfalu Šatorská Bukovinka (Sátorosbánya) VIII.5/10x-VIII.6/1x országos közút
(21. sz. főút)
országos közút (I/71 sz. út) korlátozás nélkül
51 Salgótarján-Somoskő Šiatorská Bukovinka-Hrad
Šomoška
(Sátorosbánya-Somoskővára)
VIII.11/1M-VIII.14/3x önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
52 Cered Tachty (Tajti) IX.5/8a-IX.5/9a országos közút (23119. j. út) kerületi út
(III/571016 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
53 Zabar Petrovce (Gömörpéterfala) IX.12/7M-IX.14/a önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
54 Domaháza Petrovce (Gömörpéterfala) IX.18/3a-IX.24/3 országos közút (23108. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
55 Hangony Drňa (Darnya) IX.34/6M-IX.35/22 önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
56 Ózd-Susa Janice (Jéne) IX.48/7b-IX.48/7C önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
57 Sajópüspöki Vlkyňa (Velkenye) X.3/3b-X.3/4 országos közút (25121. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
58 Bánréve Lenartovce (Lénártfalva) X.6/30b-X.6/31 önkormányzati út kerületi út
(III/571041 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
59 Bánréve Král’ (Sajószentkirály) X.11/8A-X.13 országos közút (26. sz. főút) országos út (I/67 út sz. út) korlátozás nélkül
60 Kelemér Neporadza (Naprágy) X.20/10a-X.20/11x országos közút (26114. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
61 Gömörszőlős Neporadza (Naprágy) XI.4/3aM-XI.4/3bS országos közút (26119. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
62 Aggtelek Dlhá Ves-Domica (Gömörhosszúszó-Domica) XII.7-XII.7/a országos közút (26104. j. út) kerületi út (II/587 sz. út) személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
63 Szögliget Silica (Szilice) XII.21/6-XII.21/11 önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
64 Tornanádaska Host’ovce (Bódvavendégi) XIII.3/7S-XIII.4M országos közút (27. sz. főút) kerületi út
(III/050168 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
65 Hídvégardó Chorváty (Tornahorváti) XIII.5/11xS-XIII.6/3aM önkormányzati út kerületi út
(III/050169 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
66 Perecse Janík (Jánok) XIII.27/8-XIII.27/9 országos közút (26126. j. út) kerületi út
(III/050173 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
67 Kány Rešica (Reste) XIV.4x-XIV.6/a országos közút (26127. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
68 Büttös Buzica (Buzita) XIV.10/3-XIV.12 országos közút (2624. j. út) kerületi út
(III/050184 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
69 Hidasnémeti Perín (Perény) XV.2S-XV.2/1aS önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
70 Tornyosnémeti Milhost’ (Migléc) XV.11.002-XV.11/4a országos közút
(M30 gyorsforgalmi út)
országos út
(R4 gyorsforgalmi út)
korlátozás nélkül
71 Tornyosnémeti Milhost’ (Migléc) XV.11/5S-XV.12x országos közút
(3. sz. főút, E71, E79)
országos út
(I/68 sz. út, E71, E79)
korlátozás nélkül
72 Abaújvár Kechnec (Kenyhec) XVI.3M-XVI.7M önkormányzati út;
Hernád-híd
helyi út; Hernád-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
73 Kéked Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd) XVII.3-XVII.3/1 országos közút
(37115. j. út)
kerületi út
(III/06824 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
74 Hollóháza Skároš (Eszkáros) XVII.9/12-XVII.10 országos közút
(37124. j. út)
kerületi út
(III/06821 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
75 Pusztafalu Brezina (Kolbása) XVII.28/11-XVII.31/2 országos közút
(37122. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
76 Vilyvitány Byšta (Biste) XVII.40/12a-XVII.41/2 országos közút
(37128. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
77 Felsőregmec Michal’any (Alsómihályi) XVII.48S-XVII.49x önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
78 Alsóregmec Čerhov (Csörgő) XVIII.4/2S-XVIII.5M önkormányzati út;
Ronyva-híd
helyi út;
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
79 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XVIII.8xS-XIX./1M országos közút
(37. sz. főút); Ronyva-híd
országos út (I/79 sz. út); Ronyva-híd korlátozás nélkül
80 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.2/8S-XIX.3M önkormányzati út;
Ronyva-híd
helyi út;
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
81 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.4M-XIX.4/1S önkormányzati út;
Ronyva-híd
kerületi út
(III/553017 sz. út);
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
82 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.12S-XIX.13M országos közút
(új főút); Ronyva-híd
országos út (I/79 sz. út); Ronyva-híd korlátozás nélkül
83 Felsőberecki Klin nad Bodrogom (Bodrogszög) XIX.18/3a-XIX.20/4 önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
84 Karos Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) XIX.27S-XIX.28M önkormányzati út kerületi út
(III/553020 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
85 Pácin Vel’ký Kamenec (Nagykövesd) XIX.42S-XIX.43M országos közút (38304. j. út) kerületi út
(III/55323 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
86 Pácin Strážne (Örös) XIX.43M-XIX.55M országos közút (új főút) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
87 Nagyrozvágy Vel’ký Horeš (Nagygéres) XIX.60M-XIX.68M országos közút (38122. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
88 Lácacséke Pribeník (Perbenyik) XIX.80S-XIX.81S országos közút (38307. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
89 Dámóc Biel (Bély) XIX.85M-XIX.85/1S országos közút (38123. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
90 Zemplénagárd Vel’ké Trakany (Nagytárkány) XIX.93-XIX.94 országos közút (38124. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. § a Megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.