Online Ügyvédi Szaknévsor - Általános Szerződési Feltételek

I. A regisztrációs űrlap kitöltésével és a Jogászoknak Kft. (cím: 7623 Pécs, Rét utca 35., email: iroda@jogiforum.hu, fax: (1) 700 2549, adószám: 12559044-3-02, Cg.: 02-09-067243, a továbbiakban: Szolgáltató) részére történő eljuttatásával a regisztrációt kérő adatai 12 hónap időtartamra bekerülnek a http://ugyved.jogiforum.hu/ugyved címen elérhető Jogi Fórum - Első Magyar Jogi Portál Ügyvédi Szaknévsorába (Szaknévsor).

II. A Szaknévsorban való megjelenés a regisztrációs kérelem megérkezésétől számított 12 hónapra szól.
A beérkezett regisztrációs kérelemnek a Szolgáltató 3 munkanapon belül tesz eleget, ezt követően a regisztrációban megjelölt adatok megjelennek a Szaknévsorban. A regisztrációs díj a regisztráció megtételekor esedékes. Kiegyenlítésére a regisztrációt kérőnek 8 munkanap áll rendelkezésére. Ennek eredménytelen eltelte esetén a Szolgáltató a beérkezett adatokat törli adatbázisából. Ilyen esetben újbóli regisztrációs kérelmet a Szolgáltató csupán előzetes díjfizetés esetén fogad el.

A Szolgáltató adategyeztetés céljából a megadott elérhetőségeken a regisztrációs lapon szereplőt megkeresheti.

A regisztráció megérkezésének időpontja a következők szerint számítandó:

Online és faxon történő regisztráció esetén az űrlap elküldését követő nap.
Postai levélben küldött regisztráció esetén a levél átvételének napja.

A Szolgáltatóval kötött szerződés nem kerül iktatásra.

III. A Szolgáltatás díja:
Egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére: 16.500,- Ft + Áfa.
Két főt foglalkoztató ügyvédi irodák részére: 27.500,- Ft + Áfa / két fő.
Három vagy több főt foglalkoztató ügyvédi irodák esetén:

  • az első tag regisztrációs díja 33.500,- Ft + Áfa,
  • minden további iroda tag részére 3.500,- Ft + Áfa / fő.

Adatmódosítás: a regisztrációt kérő adatainak módosítását cégszerűen aláírt postai levélben, vagy ennek másolatát faxon elküldve kérheti. Az adatmódosítási kérelmek valódiságát a Szolgáltató ellenőrizheti.
Korlátlan számú adatmódosításra van lehetőség, melyek közül az első kettő ingyenes, az ezt követő minden kérelem 1.000,- forint díjat von maga után. Az adatmódosítás esetleges díja a kérelem elküldésének napján esedékes.
A regisztrált saját adatait díjmentesen módosíthatja az erre szolgáló online felületen.

A Szolgáltatás díja a 10700055-65826654-51100005 számlaszámra történő átutalással fizethető meg (CIB Bank).

IV. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat a Jogászoknak Kft. kezeli (adatkezelő), a 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatokat kizárólag a Szaknévsorban való közzététel céljából kezeljük, valamint kizárólag a Szaknévsor felületén át tesszük elérhetővé, ettől eltérő formában az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyeknek nem adjuk át. A személyes adatnak minősülő adatokat a Szolgáltató a Szaknévsorban való megjelenésre vonatkozó megállapodás megszűntét követően megsemmisíti.

A Jogi Fórum Első Magyar Jogi Portálon folytatott személyes adatkezelést az adatvédelmi biztos, az 1992. évi LXIII. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi nyilvántartási azonosítókkal az adatvédelmi nyilvántartásba felvette:

www.jogiforum.hu weboldal: 684-0001
Jogi Fórum Online Ügyvédi Szaknévsor: 684-0002

V. Ellenkező megállapodás hiányában a regisztrációs időszak lejártát követő hónap 5. napján a szerződés egy évvel meghosszabbodik.

VI. A megrendelő a szerződés megkötésének napjától, vagyis a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül faxon elküldött írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Amennyiben a megrendelő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató 30 napon belül köteles visszafizetni az addig megfizetett szolgáltatási díjat. A megrendelő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a Szolgáltató a megrendelő beleegyezésével az elállásra nyitva álló idő alatt megkezdi a szolgáltatás teljesítését.

VII. A fogyasztó a szolgáltatással kapcsolatos kifogását a Jogászoknak Kft.-nél érvényesítheti a következő elérhetőségeken:
Postacím: 7623 Pécs, Rét utca 35.
Fax: (1) 700 2549
E-mail: iroda@jogiforum.hu

VI. Szolgáltató kizár mindenfajta kártérítési felelősséget, mely a regisztrációs űrlapok kezeléséből, megsemmisülésből, meg nem érkezéséből, vagy egyéb hibájából ered.
A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, melyek az általa nyújtott szolgáltatás szüneteléséből fakadnak. A szolgáltatás 12 hónap alatti összesen 6 hónapon át történő szünetelése esetén a regisztrációs díjat a Szolgáltató időarányosan visszafizeti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Szolgáltató csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül.
A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, melyek a Szaknévsor működési zavaraiból, vizuális megjelenésének megváltozásából, vagy a Szaknévsor harmadik személyek által történő bárminemű módosításából származnak.

Pécs, 2008. február 8.

Jogászoknak Kft.