Versenyjog

BLOG új hozzászólás

A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját türközik!


Horányi Márton: Módosult a GVH fúziós közleménye

2012. május 10.

A GVH közzétette az egyszerűsített és teljeskörű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 3/2009. számú Közlemény módosításáról szóló 2/2012. sz. Közleményét. A módosítás egyrészről a korábbi Közlemény kiadása óta bekövetkezett jogszabályi módosulásokat vezeti át, másrészt pedig néhány kiegészítést tesz a jogalkalmazási tapasztalatok alapján.

A jogszabályi változások átvezetésén túl két helyen egészült ki a Közlemény:

  • Az I. Rész 6. pontja a korábbiakhoz hasonlóan utal arra, hogy a Közleményben foglaltak nem jelentik azt, hogy ne lehetnének olyan [további] esetek, amelyek egyszerűsített eljárásban elbírálhatók. Erre egy új lábjegyzetben hoz példát a módosítás, és utal a Vj-3/2012. sz. ügyre, amely ügyben kimondottak szerint egyszerűsített eljárásban bírálható el az összefonódás akkor is, ha van ugyan az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoportot mint vevőt és eladót összekötő 15. ii) b) pont szerinti érintett piac, azonban mindkét vállalkozáscsoport kizárólagos eladó, illetve vevő ezen az érintett piacon, és ebben (pl. a tevékenységek természetes, illetve jogi monopólium jellegére tekintettel) a belátható jövőben sem várható változás.
  • Az összefonódási Közlemény III. része az alábbi 17/A. ponttal és ahhoz kapcsolódó lábjegyzettel egészült ki: „17/A. A piaci részesedés számításakor főszabályként az összefonódás évének vagy az azt megelőző évnek az adatait veszi figyelembe a Gazdasági Versenyhivatal. Azokon a piacokon, ahol a piaci részesedések az egyes években nagymértékű változékonyságot mutatnak (például viszonylag csekély számú, nagy értékű – jellemzően versenytárgyaláson elnyert – megrendeléssel jellemezhető piacok); a korábbi évek, hosszabb időszakok piaci részesedéseinek figyelembevételére is sor kerülhet. (8a. sz. lábjegyzet: Ld. Vj-103/2011. ABB/General Trafo összefonódás)”.

Komment

  • a módosítás gyakorlati szemmel nem eredményez lényegi változást, hiszen elsősorban a jogszabályi változásokat tükrözi, illetve a GVH korábbi döntéseiben kimondottakat rögzíti;
  • a módosítás nem érintette az egyszerűsített eljárás feltételrendszerét, így továbbra sem kompatibilis teljes mértékben az egyszerűsített űrlap és az egyszerűsített eljárás feltételrendszere (erről bővebben lásd itt: http://www.jogiforum.hu/…yjog/blog/69)
  • a Közleményt érdemes a GVH elvi állásfoglalásaival együtt olvasni, hiszen pont az újonnan közzétett elvi állásfoglalások között található egy olyan további precedens, amely kiváló példa arra, hogy a Közleményben meghatározott piaci részesedési küszöbök túllépése esetén sem feltétlenül indokolt minden esetben teljeskörű eljárás indítása. Lásd a 63.2. sz Elvi Állásfoglalást: „A Versenytanács jelen eljárásában – a Közleményben foglaltaktól az alábbiak szerint részben eltérve – alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontját, amely szerint a határozatot 35 munkanapon belül kell meghozni (mely határidő a Tpvt. 63. §-ának (6) bekezdése értelmében indokolt esetben tizenöt munkanappal meghosszabbítható), amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A kérelmezett tranzakció esetében a fentiekben kifejtettek értelmében a kérelmező vállalkozáscsoportjának részesedése a gyógyszer-nagykereskedelmi piacon jelentős mértékben meghaladja a 25 százalékot, a káros vertikális hatások kialakulásának esélye (a kérelmező vertikális kizárásra való ösztönzöttségének mértéke) azonban a Versenytanács értékelése szerint ennek ellenére nem növekszik érdemben az összefonódás eredményeképpen. Ezen álláspontja kialakításakor a Versenytanács különös figyelemmel volt a kérelmezett vállalkozás kiskereskedelmi piacon elfoglalt pozíciójára, továbbá a nagykereskedelmi piac keresleti és kínálati oldalának szerkezetére, amely körülmények a jelen eljárással párhuzamosan folyamatban lévő, teljeskörű eljárás keretében vizsgált ügy (Vj-85/2010.) alapján a Versenytanács számára kellő alapossággal ismertek voltak. (Vj-104/2010.)

A módosítás elérhető itt: http://www.gvh.hu/…F303A514.pdf

Az egységes szerkezetbe foglalt Közlemény elérhető itt: http://www.gvh.hu/…EDB2E9FD.pdf
A hozzászóláshoz szükséges!


Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.