Az Alkotmánybíróság 2009. április 20-i határozata alapján a törvényben előírt köztisztviselői eskü nem ellentétes a lelkiismereti és vallásszabadsággal.

Az Alkotmánybíróság 2009. április 20-i ülésén döntött a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a köztisztviselői eskü letételéről és írásbeli megerősítéséről szóló rendelkezéseiről. A határozat alkotmányos követelményként állapítja meg, hogy az eskü letételét igazoló esküokmány nem tartalmazhat a köztisztviselő lelkiismereti, illetve vallási meggyőződésére utaló adatot.

A határozat szerint a törvényben előírt eskü, amelyet az „esküszöm” szó elmondásával kell letenni, nem ellentétes a lelkiismereti és vallásszabadsággal. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az állam minden köztisztviselőtől azonos formájú, az Alkotmány szóhasználatával összhangban lévő, semleges igazolású esküszöveg elmondását várja el.

A határozat szerint nem alkotmányellenes, hogy a törvény alapján az eskütevő az „Isten engem úgy segéljen!” szövegrészt fűzheti az esküszöveghez. A törvényben a világnézeti tartalmú kiegészítés nem része a kötelezően elmondandó esküszövegnek, és annak kinyilvánítása szabadon válaszható, ezért senki nincs arra kényszerítve, hogy lelkiismereti, világnézeti meggyőződésével ellentétes tartalmú nyilatkozatot tegyen.

A törvénynek az az értelmezése van összhangban az Alkotmánnyal, amely szerint a közigazgatási szervek nem tarthatják nyilván, hogy az eskütevő az „Isten engem úgy segéljen!” formulával vagy anélkül mondta-e el az esküszöveget.

A határozathoz Trócsányi László párhuzamos indokolást, Balogh Elemér és Bragyova András különvéleményt csatolt.