Jogi szaknyelv

Rovatvezető: dr. Kovács Tímea jogi angol–magánoktató, tananyagfejlesztő jogász–nyelvész. A Jogi szaknyelvi könyvek sorozatban megjelent „Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga” című könyv szerzője, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője. Hét évnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, publikál, lektorál. A Jogi Fórum Jogi Szaknyelvi mellékletének és az Ügyvédek lapja Szaknyelvi rovatának vezetője. PhD kutatási szakterületei: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása, egységes európai jogi terminológia.

az EU terminológiája szerinti lawyer-linguist.

Honlap: www.drkovacstimea.hu, Szakmai életrajz

Mit kínál a Jogi Fórum Jogi Szaknyelv rovata?

  • A jog és a szaknyelv (’Law and Language’) határterületének elméleti és gyakorlati szempontból történő feldolgozása,
  • autentikus, megbízható forrás, hatékony segítség és kiindulási pont a szaknyelvet használó jogászok számára a jogi terminológia területén.

A Jogi Szaknyelv rovat témakörei

  • Az egyes jogágak (polgári jog, különösen a szerződések joga, közjog, büntetőjog, nemzetközi jog) terminológiája, a fennálló nyelvi és jogi koncepcióbeli eltérések bemutatása, az esetleges ellentmondások magyarázata, elemzése, rendszerezése,
  • az európai közösségi jog fogalmainak vizsgálata, egyértelmű nyelvi megjelenítése,
  • az összehasonlító jogtudomány, a jogelmélet, a jogfilozófia, a nyelvészet, a fordítástudomány határterületeinek feltárása, interdiszciplináris vizsgálata,
  • a jogforrások és jogi dokumentumok nyelvi aspektusból történő elemzése, a mögöttük álló kulturális és nyelvi sokféleség hatása a jogra, jogi terminológiai innováció.

Jelen rovat egyik célja, hogy a különböző nyelveken (elsősorban magyar, brit angol, amerikai angol, német és francia) fogalmazott illetve fordított jogi nyelvezetet bemutassa, vizsgálja, elemezze, rendszerezze. Mivel az európai közös referenciakeret elfogadásával (amelynek egyik célja európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása) párhuzamosan zajlik egy egységes európai jogi terminológia létrejötte, időszerű és szükséges, hogy a témakörben az angol, német és francia nyelvek mellett magyar nyelven is olvashatóak legyenek írások. Az eltérő jogrendszerek, a jogalkotás eszközeinek többnyelvűsége és az idegen nyelvű jogi dokumentációk egyre szélesebb körben történő elterjedése egyre inkább megkövetelik, hogy a különböző nyelveken érthető, szabatos, széles körben elfogadott és használt jogi nyelvezet alakuljon ki. A nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió által lefedett területek és szakpolitikák bővülésének hatására a jogforrások, szabályozások és a fordítási módszertan alapján egy új jogi nyelvhasználat kialakulásának lehetünk szemtanúi.

A fenti területek és folyamatok ismertetésével az összehasonlító jogtudomány, az analitikus módszertan és a fordítástechnika eszközeit használva kívánjuk megteremteni a jogi szaknyelvben való szakmai és tudományos igényű tájékozódás lehetőségét.

A Jogi Szaknyelv rovat tartalma

Tudományos munkák megjelentetése

Szándékaink szerint a rovat mind jogászok, mind a jogi szaknyelvvel foglalkozó fordítók, nyelvészek számára lehetőséget nyújt gondolataik publikálásra és tudományokon átívelő szakmai párbeszédre. A rovatvezető várja kisebb vagy nagyobb terjedelmű, tudományos vagy gyakorlati szempontból jelentős kérdéseket vagy kutatási eredményeket tárgyaló, a tudományos közlemények közlési szabályainak betartásával készített tanulmányokat. Törekvéseink szerint szakmailag mértékadónak elfogadott bírálók által véleményezett írások kerülnek közlésre.

Jogi szaknyelv gyakorlati kérdéseinek megvitatása

A rovatban vizsgált jogi koncepciók és idegen nyelvű szakkifejezések szakértők általi elemzéséről, problémák és megoldási javaslatok felvetéséről szóló írások megbízható forrásként segítik a szaknyelvet mindennapi munkájuk során használó jogászokat a jogi nyelvezet, a jogfogalmak pontos értelmezésében és alkalmazásában.

Konferencia-előadások közzététele

Jelen témakörben, szakmai konferenciákon megtartott előadások anyagait is szívesen megjelentetjük (MS Power Point vagy egyéb formátumban, pontos forrásmegjelöléssel, a szerzőtől származó rövid szöveggel, szükség szerint szerkesztői bevezetéssel).

Hírek

Nem zárkózunk el a felsorolt kategóriákba nem sorolható egyéb hírek, konferencia-beszámolók, könyvismertetők rovatban történő megjelentetésétől.

Budapest, 2011. október
dr. Kovács Tímea

Dr. Asztalos Hajnalka: A GDPR adatvédelmi fogalmai angolul és magyarul

Dr. Asztalos Hajnalka alábbi cikkében a GDPR adatvédelmi fogalmait egy magyarról angolra történő fordításon keresztül járja körbe. Ennek során több, az adatvédelem területén előforduló jogfogalomról olvashatunk, a kapcsolódó magyar-angol szókinccsel együtt. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Kovács Tímea: A törvény szavai című új tanulmánykötetről

2018 végén megjelent A törvény szavai című tanulmánykötet, amely a magyar jogi nyelv jellegzetességeit mutatja be. Újdonsága, hogy az elemzés számítógépes mennyiségi módszerrel történt. Az alábbiakban dr. Kovács Tímea egyetemi oktató jogász-nyelvész ír a kötetről.

Vodila Gergely: A jogi szakszövegek fordításáról egy rendelkezés elemzésén keresztül

Vodila Gergely okleveles szakfordító egy konkrét rendelkezés magyarról angolra történő fordításán keresztül gyakorlati szemszögből ír a jogi szövegek fordításáról. Ennek során több, a jogi szövegek nyelvtanát érintő tippet is kapunk és tájékozódhatunk a fogyasztó egy jogosultságáról, a kapcsolódó magyar-angol szókincsről. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Vinnai Edina PhD – dr. Kovács Tímea: Új kötet a jogi nyelvhasználatról egyetemi docens-jogász tollából

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük Vinnai Edina, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének nemrégiben megjelent monográfiáját, amelynek címe “Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása”. Alább a kötetről Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője, és a szerzőről jelen melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

Dr. Kovács Tímea: Az offshore cégek és a kapcsolódó adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelői

Jelen bejegyzés az offshore cégekről, és az ezzel kapcsolatos adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea egyetemi oktató (PPKE JÁK jogász-szakfordító képzés), jogász, az Angol jogi szaknyelv II. Business law Gazdasági jog c. kétnyelvű kötet szerzője, a Gazdasági jogi angol kétnyelvű online képzés tananyag-fejlesztője írta.

Dr. Vinnai Edina PhD – dr. Kovács Tímea: Folyóirat a magyar jogi szaknyelvről

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük a Magyar Jogi Nyelv folyóirat első számát. A szaklap első számáról alább a melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója és Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője ír.

Dr. Kozma-Cserba Andrea: Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről III. – Egyes közjegyzői nemperes eljárások terminológiája

Dr. Kozma-Cserba Andrea gyakorló jogász, német jogi szakfordító jelen bejegyzésében a közjegyzői nemperes eljárások terminológiájának alapjaiba vezeti be az olvasót. Ennek során tájékozódhatunk a közjegyzői tevékenységre irányadó jogszabályokról és a közjegyzők feladataihoz kapcsolódó német szókincsről.

Dr. Vinnai Edina – dr. Kovács Tímea: Kutatások a jog és a nyelv kapcsolatáról

A magyar jogi nyelv áttekintő leírását tűzte ki célul az a Miskolci Egyetemen folyó kutatási projekt, amelynek június 22-ei megbeszélésére jelen Jogi szaknyelvi rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogász-nyelvész is meghívást kapott. Az alábbi összefoglalóban a kutatás céljai mellett a „jog és nyelv” (’law and language’) néven ismertté vált szakterület alapfogalmaiba is bepillantást nyújtunk.

Dr. Kovács Tímea: Új kormányhatározat a Magyar Közlönyben angolul és az emberi jogokat érintő angol-magyar kifejezések

Mivel a Kormány egyik határozatának nagy része csak angol nyelven olvasható a néhány napja megjelent Magyar Közlöny 2016. évi 108. számában, ennek értelmezéséhez adunk az alábbiakban kétnyelvű segítséget. A határozat Magyarországnak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa általi felülvizsgálatához kapcsolódik. Jelen cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.

Dr. Kovács Tímea: Közösségi megosztáson alapuló szolgáltatások szabályozása az Über példáján keresztül és a kapcsolódó angol kifejezések

Nemrégiben írtam az olyan közösségi szállásmegosztó szolgáltatásokról és a kapcsolódó angol szakkifejezésekről mint az ’Airbnb’. Jelen bejegyzés a téma aktualitását tekintve most a közúti személyszállítás ezen formájáról, nevezetesen az Über-t érintő jogszabály-módosításokról és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője) írta.

Dr. Kovács Tímea: Airbnb és Facebook-függelék a bérleti szerződésekben, avagy a bérlet új trendjei és a kapcsolódó angol kifejezések

Szinte naponta hallhatunk az ’Airbnb’ típusú bérlet terjedéséről, és egyes bérleti szerződésekben már megjelent egy ún. Facebook-kiegészítés.1 Jelen bejegyzés ezen trendekre tekintve a bérletről és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.