Szakmai összefogás eredményeként a jogalkotó módosította a reklámtörvény legéletszerűtlenebb rendelkezéseit. A változás érinti többekközött a direkt marketing és a tilalmazott kereskedelmi gyakorlat szabályait.

A legnagyobb piaci szereplők közös tiltakozásának hatására kivették az új reklámtörvény direkt marketing lehetőségeit rendező szabályokból a hozzájáruló nyilatkozat kötelező elemei közül a lakcímet, mely így egy jóval életszerűbb szabályozást eredményez. Egyúttal változtattak egy tilalmazott kereskedelmi gyakorlat megfogalmazásán is.

A Közép Európai Média Csoport, az Origo Zrt. és a Sanoma Budapest a Magyar Reklámszövetség támogatásával a jogalkotókhoz fordult az időközben már teljes egészében hatályba lépett reklámtörvény legéletszerűtlenebb rendelkezéseinek módosítása ügyében. Az alapos szakmai érveléssel alátámasztott kérés több egyeztetést követően meghallgatásra talált, így a múlt héten az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami sok egyéb mellett a reklámtörvény két bekezdését is módosítja.

„Nagyon örülünk a változtatásoknak. Így sem optimális a helyzet, de jóval szakmabarátabb – és nem utolsósorban életszerűbb – mint az új reklámtörvény volt alapból. Ehhez szükség volt az ügyet kezelő minisztériumok – az NFGM és az IRM – rugalmasságára és mindenekelőtt a szakmai összefogásra” – mondta el dr. Markovich Réka, a Magyar Reklámszövetség főtitkára.

A törvényt pénteken kihirdették, nagy része július 1-től hatályos, az alábbi rendelkezés azonban már a kihirdetéssel hatályba lépett. A lakcím nélküli hozzájárulási nyilatkozatra vonatkozó új szabály így hangzik:

Grt. 6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

Ezenkívül módosult a bizonyos esetekben (hozzájárulás hiányában is küldhető címzett reklámküldeményeknél) kötelezően mellékelendő, lemondást lehetővé tevő válaszlevél kiküldésének szabálya is: az új rendelkezés alapján egyazon reklámozó és egyazon címzett esetében csak egyszer, a 2009. október 1-jét követő első alkalommal kell ezt megtenni. A direkt marketing tevékenységet folytató vállalkozásoknak eredeti formájában mérhetetlen plusz költséget okozó és értelmében erősen megkérdőjelezhető szabályozás így most már
konvergál az életszerűhöz. Az új szabály így hangzik:

6.§ (7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti esetben – ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.

Egyúttal módosították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletében szereplő automatikusan tisztességtelennek minősülő tényállások egyikét. A 28. pont a reklámozott áru megvételére való közvetlen felszólítást szabályozza és eddig kiskorúak (0-18 év) tekintetében rendelte ezt tilosnak, most már azonban csak gyermekkorúakat (0-14 év) említ. Az új tilos tényállás így hangzik:

Fttv. Melléklet 28. Reklámban gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

Az új szabályok apróbb módosításokat is hoztak, a vonatkozó Magyar Közlöny szövege letölthető a Magyar Reklámszövetség honlapján →