Lassan egy éve tart az az ex lex állapot, amelynek keretében megszűnt az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés. Bár a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely – elviekben – feloldhatná a problémát, azonban sorsa igen kétséges.

Törvényességi ellenőrzés

A törvényességi ellenőrzés az önkormányzatok alkotmányos működésének garanciája. Az önkormányzati törvény szerint a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés körében – határidő tűzésével – felhívja az érintettet a törvénysértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a közigazgatási hivatalt tájékoztatni. Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történt, a közigazgatási hivatal kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését, illetve a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát, továbbá a képviselő-testület összehívását a törvénysértés megszüntetésére, a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását.

Az átalakítás – Regionális közigazgatási hivatal

Még a második Gyurcsány-kormány idején történt az, hogy a közigazgatás átalakítása keretében megszüntették a hagyományos közigazgatási hivatalok rendszerét: a kormányzati szervezetátalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény (amely egyébként egy „feles” törvény) 7. § (1) bekezdés d) pontja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (amelynek elfogadás kétharmados többséget igényel) rendelkezéseiben a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal megnevezést közigazgatási hivatalra módosította. Ezt követően a Kormány elfogadta a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, amelyben a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok helyébe regionális közigazgatási hivatalokat hozott létre.

Próbálkozások – Az Alkotmánybíróság közbeszól

Az Alkotmánybíróság a 90/2007. (XI. 14.) AB határozatában megállapította, hogy az önkormányzati törvény 98. § (1) bekezdésének első mondata, valamint a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alkotmányellenes, ezért azokat 2008. június 30-i hatállyal megsemmisítette. Ezzel együtt tehát megszűnt a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok státusza, s kialakultak a közigazgatási hivatalok. Ekkor az alkotmánybírák rámutattak arra is, hogy Kormány az Alkotmány rendelkezéseivel ellentétesen járt el, amikor alkotmányos törvényi alapok hiányában döntött a közigazgatási hivatalok regionális szervezetekké alakításáról.

Ezek után a Kormány még mindig nem szándékozott módosítani az önkormányzati törvényt, sőt a megsemmisített rendelettel szinte megegyező tartalommal (koncepcionális változtatások nélkül) elfogadta a közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet. Az Alkotmánybíróság természetesen megsemmisítette [131/2008. (XI. 3.) AB határozat] a második rendeletet is, azonban tovább is ment az eddigieknél (nyilvánvalóan megoldást akart kínálni a rendelkezésre álló eszközeit latba vetve): megállapítva, hogy az Alkotmány 44/C. §-át sértő alkotmányellenes helyzet jött létre azáltal, hogy az Országgyűlés az önkormányzati törvényben nem szabályozta a helyi önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok jogállását. Ezzel együtt az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy a kialakult helyzetet 2008. december 31-ig orvosolja. A taláros testület nyilvánvalóan ezzel kívánta elkerülni azt, hogy a Kormány saját hatáskörében, rendelettel vegye kezébe a közigazgatási hivatalok szabályozását, megkerülve a plénum kétharmadának jóváhagyását. 2008 őszén nem született meg a szükséges parlamenti konszenzus a kérdés rendezését illetően.

Regionális államigazgatási hivatalok

A Kormány azonban nem adta fel saját törekvéseit, s elfogadta a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló318/2008. (XII. 23.) Korm. rendeletet. Ez a rendelet alakította ki a jelenleg hatályos hivatali struktúrát, ahol a regionális államigazgatási hivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei járnak el, ugyanakkor nem rendelkeznek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzési jogosítványokkal, hiszen a rendelet elfogadásával párhuzamosan az önkormányzati törvény nem került módosításra, így 2009. január 1-jétől fennáll a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség.

Összességében tehát az a furcsa helyezet állat elő, hogy az önkormányzati törvény bár rögzíti a közigazgatási hivatal intézményét, sőt a törvényességi ellenőrzést is, ugyanakkor a gyakorlatban nincs ilyen szerv, csupán regionális államigazgatási hivatalok vannak, amelyek a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiként működnek.

 

Megoldási kísérlet?

A Kormány úgy kívánta feloldani a helyzetet, hogy 2009. július 31-ével törvényjavaslatotterjesztett elő az önkormányzati törvény módosítására vonatkozóan. Ebben a következőképp rendeznék az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzést: „A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének megyei, fővárosi illetékességgel rendelkező szervezeti egységeként működő közigazgatási hivatal látja el, amelynek során a közigazgatási hivatal vezetője neki címezett feladat- és hatásköröket önállóan gyakorolja.” Ennek értelmében a Kormány tulajdonképpen úgy akarja módosítani az önkormányzati törvényt, hogy a már működő általános hatáskörű területi államigazgatási szervek, vagyis a regionális államigazgatási hivatalok szervezetrendszerén belül alakuljanak ki a közigazgatási hivatalok, a regionális államigazgatási hivatalok szervezeti egységeiként. Sőt a Kormány felhatalmazást is kíván kapni arra, hogy ezen szervezeti egységek (vagyis a közigazgatási hivatalok) működésének részletes szabályait rendeletben határozhatja meg.

Azt láthatjuk tehát, hogy a Kormány fenn akarja tartani a regionális szervezetrendszert, s ebbe kívánja integrálni az önkormányzati törvény értelmében egyébként létező, de a gyakorlatban nem funkcionáló (így törvényességi ellenőrzési joggal sem rendelkező) közigazgatási hivatalokat. Ez egy olyan megoldási kísérlet, amely egyszerre próbálja a regionális státuszt fenntartani és az egyelőre fantom közigazgatási hivatali intézményhez kapcsolódó törvényességi ellenőrzést feléleszteni – ez a kettős törekvés azonban (látva a korábbi szakmai-politikai ütközéseket), aligha számíthat a kétharmados többség támogatására.