Újabb részéhez érkezett a Jogi Fórum Közlönyfigyelő rovata. Ebben a cikkben a 2011. március 28. és április 7. között megjelent Magyar Közlönyöket tekintettük át. Ezekben a számokban öt törvény és hét kormányrendelet kapott helyet.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi XXXIII. törvény módosítja a 2004. évi XXXIV. törvényt. A Kormány által bevezetendő Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel tervezett ügyfelei közül egy csoport nem tartozik bele a kis- és középvállalkozások kategóriájába. Ezért szükségessé vált a kedvezményezetti kör átmeneti kibővítése és „ezáltal az agrárágazatban jogi forma szerint nem vállalkozóként működő gazdálkodók is részesülhetnek a Széchenyi Kártya Program által biztosított támogatásokból”.

2011. évi XXXIV. törvény a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről. A törvény az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás (NATO SOFA) és az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás (PfP SOFA), illetve az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv (Párizsi Jegyzőkönyv) végrehajtásához kapcsolódó magyar szabályozás hiányosságait kívánja pótolni, felújítani, és átfogóan szabályozni a hazánkban tartózkodó külföldi katonai állományra vonatkozó valamennyi lényeges kérdést.

2011. évi XXXV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt módosítja. A törvény kedvezményes – 5%-os – ÁFA-kulcs alá sorol egyes zenei szolgáltatásokat „a vendéglátáshoz, valamint a családi és más hasonló közösségi eseményekhez kapcsolódó élőzenei szolgáltatás ösztönzése érdekében.”

2011. évi XXXVI. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szól. Az új intézmény három képző intézményből jön létre: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásához csatlakozik a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara. Az új intézmény létrehozásának célja a közszolgálati életpályák megújításával kapcsolatos kormányzati programba illeszkedik, és annak utánpótlás-képzésesét biztosítja. A törvény tartalmazza az átalakításra megalapításra vonatkozó új szabályokat, a gazdálkodás rendjét a fenntartói jogokra vonatkozó rendelkezéseket és az Ideiglenes Szenátus feladatkörét is meghatározza.

2011. évi XXXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről rendelkezik.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

  • 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról. A rendelet célja a környezetkímélő közösségi közlekedés megteremtése.
  • 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról.
  • 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet módosítja. Ennek oka az, hogy a 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosította a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvet és emiatt a fegyvertartási törvény (2004. évi XXIV. törvény) valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet módosítása vált szükségessé. Ez utóbbit módosítja az 50/2011 (III. 30) Korm. rendelet.
  • 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet: A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
  • 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet: A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló rendelet értelmében 2011 májusától a Nyugdíjfolyósító utalja a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány művészeinek nyugdíját, mivel a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszűnik.
  • 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról. A rendelet értelmében a 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelettel létrehozott Központi Szolgáltatási Főigazgatóság elnevezése Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra változik.
  • 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/33. – 37. szám)