A mostani Közlönyfigyelő 2013. március 11. és 2013. április 3. között tekinti át a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat. Az időszakban 20 törvényt hirdettek ki. Írásunkban ezeket vizsgáljuk.

2013. évi X. törvény A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról. A jogszabály a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj jutalom összegét – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű nettó átlagkereset ötszöröséről hatszorosára változtatja.

2013. évi XI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról. A jogszabályi állami kezességet hoz létre készfizető kezesség formájában, a Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot terhelő fizetési kötelezettségek 80%-a tekintetében.

2013. évi XII. törvény A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról. A jogszabályok módosításával a jogalkotó célja a korábbi jogszabályok egyértelművé tétele, a „normavilágosság érdekében”.

2013. évi XIII. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról. Az Alkotmánybíróság 1/2013. (I. 7.) AB. határozatával visszaküldte az Országgyűlésnek a 2012. november 26-án elfogadott – de ki nem hirdetett – választási eljárásról szóló törvényt. Az ebben foglalt – a választókerületi felosztás korrekciójára megszabott – határidő miatt van szükség jogszabály módosítására. A módosítás lehetővé teszi, hogy hiánytalan legyen a választókerületi beosztás.

2013. évi XIV. törvény A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról. A jogszabály az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti eljárás szabályait pontosítja, teszi hatékonyabbá az eddigi eljárási tapasztalatokra támaszkodva.

2013. évi XV. törvény A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról. A törvénymódosítással jogharmonizációs kötelezettségének tett eleget a jogalkotó. A 2008/115/EK irányelv 13. cikk (4) értelmében harmadik országbeli állampolgárok részére a tagállamoknak kérésre térítésmentesen biztosítaniuk kell a szükséges jogi segítséget.

2013. évi XVI. törvény A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról. A jogszabálymódosítások célja egyrészt szintén egy uniós irányelv átültetése. Ennek értelmében a hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények védelmi idejét a jogalkotó ötven évről hetven évre növeli. Emellett módosít a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó szabályozáson és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának gazdálkodására vonatkozó szabályozáson is (amennyiben növeli a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal pénzügyi/gazdasági önállóságát).

2013. évi XVII. törvény A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról. A jogalkotó az elmúlt időszak tapasztalatait kívánta a módosítással rögzíteni. Elsősorban a nyilvántartásra, az igazolásokra, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket egészítette ki a hozzátartozók tekintetében, áttekinthetőbbé és egyszerűbbé tette a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézést.

2013. évi XVIII. törvény Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről. A törvény elismeri a 2005. május 16-án elfogadott nemzetközi egyezmény kötelező hatályát és kihirdeti az egyezményt.

2013. évi XIX. törvény A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről. A törvény által jelzett kiváltságok és mentességek a 2013. május 14. és 16. között Budapesten megrendezésre kerülő Interpol Európai Regionális Konferencia időtartamára vonatkozóan tartalmazza a rendelkezéseket.

2013. évi XX. törvény Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról. A bírák – és más igazságügyi alkalmazottak –nyugdíjkorhatárára vonatkozóan az Alkotmánybíróság döntésének következményében (33/2012. (VII. 17.) AB határozat) 2012. január 1-től nem volt rendelkezés a magyar jogrendszerben. A jogszabály ezt a hiányt pótolja, amikor felső korhatárt és az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt a betöltött 65. életévben határozza meg.

2013. évi XXI. törvény Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról. Az Egyszerűsítési Programmal a kormány a lakosság adminisztratív terveit kívánja csökkenteni, valamint a jogszabályok nyelvezetének egyszerűsítését is megkísérli. A törvény az Egyszerűsítési Programon belül a közúti közlekedéssel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó egyszerűsítéseket tartalmazza.

2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról. A jogszabály a Magyar Energia Hivatal egyetemes és általános jogutódjaként hozza létre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt. A Hivatal hatósági felügyeletet lát el a földgáz, villamos energia, távhő és a víziközmű-működtetési tevékenységekkel kapcsolatban, valamint díjszabás előkészítő feladatokat is ellát majd.

2013. évi XXIII. törvény A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről. A jogszabály a 2009/119/EK tanácsi irányelv magyar jogrendszerbe ültetése, valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tapasztalatainak jogszabályban történő megjelenítése.

2013. évi XXIV. törvény A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról. A jogszabály a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányprogramhoz kapcsolódik. Az elosztótársaságok feladatkörét bővíti és célja a számlákat fizetők helyzetének erősítése. A törvény szerint a fogyasztó kérésére az eddigi éves leolvasás helyett negyedévente is el lehet végezni a mérőóra leolvasást. A szolgáltatónak minden járási központban ügyfélszolgálatot kell létesítenie. Emellett az 5000 főnél több lakossal rendelkező településeken, munkanapokon biztosítani kell a panaszlehetőséget és a nyomtatványok elérhetőségét.

2013. évi XXV. törvény A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről. A jogszabály azoknak a kórházaknak a sorsát szabályozza, melyek 2012-ben kizárólagos állami tulajdonba kerültek, de eddig gazdasági társasági formában működtek. A törvény rendelkezései szerint ezek a kórházak a jövőben költségvetési szervként működnek tovább.

2013. évi XXVI. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról. A jogszabály a lápokkal és szikes tavakkal, valamint a barlangokkal kapcsolatban fogalmaz meg ezek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos szabályokat.

2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról. A jogszabály a fentebb már említett Magyary Program Egyszerűsítési Programjának szellemében a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényekben található eljárási szabályok egyszerűsítését célozza.

2013. évi XXVIII. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról. A törvény határidőmódosítást tartalmaz. A gyűjtőszámlahitel igénylésének szerződéskötési határideje 2013. március 29-ről, 2013. május 31-ére változik.

2013. évi XXIX. törvény Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról. A törvény értelmében nem lép hatályba a 2012. évi CLXXVIII. törvény 128. (2)-(3) bekezdése, 151. §-a, 152. b) és c) pontja, 256. §-a, 6. és 7. melléklete. Az említett rendelkezések a fordított adózásra vonatkoznak az élősertés, félsertés és takarmányok értékesítésével kapcsolatban. A módosítás oka, hogy az intézkedés bevezetéséhez szükséges felhatalmazást Magyarország nem kapta meg.

2013. évi XXX. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról. A jogszabály értelmében törvényesen lehet aláírásokat gyűjteni az állampolgárok otthonában – bizonyos feltételek mellett. A jogalkotó szerint a törvénnyel megteremtik a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánszféra védelme közötti egyensúlyt.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2013/41 – 2013/56)