Az e-útdíj a hazai közúthálózat fenntartásának és fejlesztésének érdekében – az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvénnyel – ez év július 1. napján lép hatályba. Az alábbiakban a törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek alapján az e-útdíj legfontosabb tudnivalóinak ismertetésére kerül sor.

 Az e-útdíjról szóló törvény hatálya kiterjed a szerződött díjfizetőkre, az útdíjköteles elemi útszakaszokon közlekedő útdíjköteles gépjárművek üzembentartóira és használóira állampolgárságuktól, illetve honosságuktól függetlenül.

A törvény Értelmező rendelkezései között részletes meghatározásokat ad a jogszabály által használt új fogalmakra.

A törvény hatályának meghatározásánál használt fogalmak az alábbiak:

Szerződött díjfizető az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az útdíjköteles elemi útszakasz használata érdekében, szerződésben vállalta egy vagy több gépjárműre vonatkozó díj megfizetését,
Útdíjköteles elemi útszakasz az útdíjfizetés ellenében használható közúthálózatnak a díjmeghatározás szempontjából két útszelvényében lehatárolt része és az
Útdíjköteles gépjármű a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény.

Nem terjed ki a törvény hatálya a használati díjfizetésre kötelezett gépjárművekre.

Az útdíjköteles elemi útszakaszok útdíjköteles gépjárművel történő használatához a törvényben meghatározott úthasználati jogosultságot kell szerezni. Az említett jogosultság ellenértékeként a díjfizetésre kötelezettek útdíjat kötelesek fizetni.

Az úthasználati jogosultság kétféle módon keletkezhet:

  • Előre megváltott viszonylati jeggyel, azaz ebben az esetben a jogosultság csak a megváltott útvonalon értelmezhető,
  • Az úthasználó szerződést köt valamely útdíjszolgáltatóval és bevallási kötelezettségének fedélzeti eszközzel (elektronikus útdíjszedési tevékenység támogatására alkalmas eszköz) bevallási közreműködők segítségével tesz eleget.

A Magyar Kormány az Állami Autópályakezelő Zrt.-t (ÁAK) jelölte ki az útdíjszedői és az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésére. Az ÁAK-nál történő regisztráció nélkül csak a második esetben lehet úthasználati jogosultságot váltani, regisztrálni várhatóan 2013. június 20. napjától lehet a www.hu-go.hu portálon és az arra kijelölt értékesítési pontokon.

Az útdíj mértékét, valamint az útdíjköteles utak jegyzékét a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet tartalmazza. A fizetendő útdíj függ az út típusától, a jármű tengelyszámától és attól, hogy a jármű melyik környezetvédelmi kategóriába sorolható így pl. egy háromtengelyes teherautó kilométerenkénti tarifája gyorsforgalmi úton 70,02 forint, főúton pedig 36,75 forint.

A törvény rögzíti az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség alól mentesítettek körét, ez a mentesség elsősorban a közfeladatot ellátó szervek gépjárművei számára biztosított pl. a Magyar Honvédség járművei, katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek, a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság körébe tartozó járművek,a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek.

Továbbá nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének időtartama alatt azon az egyébként útdíjköteles elemi útszakaszon, amelyet a közút lezárására, vagy forgalmának korlátozására, elterelésére jogosult szervek terelőútként jelöltek ki.

A törvény meghatározza, hogy mi minősül jogosulatlan úthasználatnak és ezt az alábbi 3 csoportba sorolja:

  • Az úthasználati jogosultság egyáltalán nem áll fenn, azaz az úthasználó elmulasztja a viszonylati jegy megváltását az általa használt útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan és nincs hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött szerződése.
  • A díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles elemi útszakaszt a díjkategóriájánál alacsonyabb díjkategóriához tartozó bevallás alapján használja.
  • Az útdíjköteles elemi útszakasz használatára az érintett gépjármű vonatkozásában van hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött szerződés, de a fedélzeti eszköz szabályszerű működtetési feltételeinek valamelyike nem teljesül az útdíjköteles elemi útszakaszok használata során, és az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt a díjfizetésre kötelezett elmulasztja viszonylati jegy megváltását az általa használt útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan.

Az útdíjellenőrzési feladatok megoszlanak az útdíjszedő és a rendőrség között. A rendőrség ellenőrzési munkájának támogatása érdekében az útdíjszedő telepített vagy mobileszközök segítségével adatgyűjtést végez. Az így összegyűjtött adatokat összeveti az úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről rendelkezésre álló adatokkal. Ennek alapján az összeállított adatállományt megküldi a rendőrségnek.

A rendőrség az útdíjszedőtől érkező adatokat összeveti – az általa vezetett – az útdíjfizetés alól mentesülő gépjárművek nyilvántartásával. Amennyiben az adatok között nincs átfedés a rendőrség hivatalból megindítja a hatósági eljárást.

A jogosulatlan úthasználat szabályszegésnek minősül, amelynek észlelése esetén közigazgatási bírság szabható ki. A bírság a törvény Indokolása alapján elsősorban preventív célokat szolgál, így annak mértékét úgy kell meghatározni, hogy az úthasználókat az úthasználati díj megfizetésére ösztönözze.

A bírságolás a jogosulatlan úthasználat fent említett csoportjai, illetve a jármű kategóriája szerint történik. Ennek alapján pl. akármelyik csoportba tartozó szabályszegést is követte el a jármű vezetője egy kéttengelyes jármű után 80 ezer forint, egy háromtengelyes jármű után 90 ezer forint, míg egy négytengelyes jármű után 110 ezer forint bírságot kell fizetni.

A bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző huszonnégy órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt már közigazgatási hatósági eljárás indult.