SZEPTEMBER

(A 3-4. szám alatti törvényjavaslatok nem képezik a program részét, ha azokat a nyári rendkívüli ülésszakon elfogadja a Ház.)

 1. Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat (T/3780. szám)
 2. Egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4060. szám)
 3. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/4138. szám)
 4. A szomszédos országokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/4144. szám)

5.

 1. Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/4146. szám)
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/4147. szám)
 3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat (T/4148. szám)

6. A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: FMM
A szabályozás célja a törvény rendelkezései és a törvény hatálybalépését követő jogszabályváltozások közötti összhang megteremtése.

7. Az élelmiszerekről szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: FVM
A szabályozás célja a magyar élelmiszerjog európai uniós normáknak megfelelő átalakítása.

8. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működésével összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: FVM
A szabályozás célja a Hivatal eljárási rendjének meghatározása annak érdekében, hogy akkreditációjára még 2003 őszén sor kerülhessen és így már 2004 tavaszán elláthassa az uniós támogatások folyósításával kapcsolatos feladatokat.

9. Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. július
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja kiteljesíteni az átlátható és teljes körű cégnyilvánosságot megalapozó joganyagot, biztosítani a cégeljárás egyszerűsítését és gyorsítását.

10. Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: IM

OKTÓBER

11. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: ESZCSM
A szabályozás célja a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények átminősítése és néhány jogintézmény pontosabb, az uniós irányelveknek megfelelő módosítása.

12. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: GKM
A szabályozás célja a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó joganyag módosítása, az európai uniós normákra figyelemmel a fogyasztóknak szánt, vagy nem a fogyasztóknak szánt, de az általuk valószínűsíthetően használt termékekre vonatkozó általános biztonsági előírások harmonizálása.

13. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja az Európai Unióhoz történő csatlakozásból következő helyzetnek, az átalakult társadalmi-gazdasági viszonyoknak megfelelő szabályok megteremtése, az elavult jogszabályi rendelkezések módosítása, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása (jogalkotásra vonatkozó szabályozás, Alkotmánybíróságra vonatkozó rendelkezések, nemzetközi szerződések megkötésével kapcsolatos szabályozás).

14. A jogalkotásról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos előírások megfogalmazása, a hatályos szabályozás gazdasági-társadalmi viszonyokhoz történő igazítása. A törvény korszerűsíti a jogalkotás tervezésének mechanizmusát, a hatásvizsgálatok készítésének kötelezettségét, a jogszabály-tervezetek véleményezésére vonatkozó előírásokat.

15. Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvényi szabályozás kétszintűvé tétele, külön ügyrendi törvény megalkotásának elkerülése.

16. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja – megfelelve egyben az uniós csatlakozásból következő helyzetnek is – a hatályos előírások hiányosságainak pótlása, a meglévő ellentmondások feloldása, a szerződéskötéssel kapcsolatos eljárás egyszerűsítése. A törvényjavaslat egyszerűsíti a kihirdetés rendjét, pontosabban határozza meg a kihirdető jogszabály hatálybalépésének időpontját, szabályozza a nemzetközi szerződés ideiglenes alkalmazásának kérdését.

17.

 1. Az Egyesült Nemzetek Diplomácia Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
 2. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának kihirdetésével összefüggésben egyes közjogi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. június
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának megállapítása, a Statútum és a belső jog összhangjának megteremtése.

18. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja egységes elveken nyugvó szabályok megalkotása az Alkotmány 70/A. §-ában meghatározott egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása érdekében, eleget téve egyben a vonatkozó európai uniós irányelveknek is. A szabályozás elősegíti a jogegyenlőség biztosítását, megkönnyíti a sértettek jogérvényesítését, kibővíti a szankciórendszert.

19. A jogi segítségnyújtásról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja az állami jogi segítségnyújtó rendszer működésére vonatkozó rendelkezések megalkotása, az állami támogatások körének és a támogatott személyi körnek a meghatározása, a peres eljárásokhoz kapcsolódó költségkedvezmények felülvizsgálata és újraszabályozása.

20. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: IM
A szabályozás célja az európai uniós jogharmonizáció keretében a közbeszerzési törvény alanyi és tárgyi hatályának felülvizsgálata, a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi értékhatárok bevezetése az ún. nemzeti értékhatárok fenntartása mellett, a kötelező preferenciális szabályok eltörlése, a lehetséges preferenciális szabályok felülvizsgálata, a közbeszerzési eljárásfajták és részletszabályok felülvizsgálata, a jogorvoslati rendszer felülvizsgálata, hatékonyabbá tétele, a közbeszerzést érintő ellenőrzési szabályok revíziója.

21. Az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: IHM
A szabályozás célja az Európai Unió jellemző tagállami gyakorlatának, illetőleg a hírközlési törvény kihirdetése óta eltelt közel két év hazai gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával a közösségi joggal teljesen harmonizáló, a hazai ágazati piac gyors változásaihoz hatékony és rugalmas alkalmazkodást lehetővé tevő jogi keretek meghatározása.

22. A postáról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: IHM
A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése (a postai piac liberalizációjának szélesítése, az árszabályozás korszerűsítése, a piacra lépés lehetőségeinek javítása, a verseny kiterjesztése stb.).

23. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: IHM
A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

24. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: NKÖM
A szabályozás célja a jogharmonizációval összefüggő kötelezettségek teljesítése.

25. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: OM
A szabályozás célja a korszerűen képzett szakemberek számának minőségi növelése, az európai uniós normákkal harmonizáló támogatási rendszer fejlesztése.

26. A Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 2002. évi végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: PM

27. Az elektronikus pénzt kibocsátó intézetekről szóló törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

28. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. augusztus
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése mellett a garanciarendszer részletes szabályainak megállapítása, az alkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölése.

29. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: uniós tnm.
A szabályozás célja a törvény 1999. évi módosításakor keletkezett anomáliák megszüntetése, a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének az európai uniós normáknak megfelelő átalakítása.

NOVEMBER

30. A Nemzeti Lakásprogram végrehajtását elősegítő törvénycsomag
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: BM
A szabályozás célja a hatályos jogszabályoknak a megváltozott társadalmi igényekhez történő igazítása, a megfelelő lakbérszint kialakulásának, a társadalom hátrányos helyzetű rétegei felzárkózásának, összességében a kormányprogramban és a nemzeti lakásprogramban meghirdetett hosszú távú lakáspolitikai célkitűzések megvalósításának elősegítése. A csomag tartalmazza:

 • a társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosítását,
 • a lakásszövetkezetről és
 • a lakbér támogatásról szóló törvényjavaslatot.

31. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: BM
A szabályozás célja az Alkotmánybíróság 66/2002. (XII.17.) számú határozatában megállapított jogalkotási kötelezettség teljesítése.

32. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: ESZCSM
A szabályozás célja – a kormányprogram végrehajtása érdekében – az özvegyi nyugdíjak további emelése, a jogharmonizációs feladatok keretében pedig a részmunkaidős nyugdíjhátrányok eltörlése.

33. Egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: FVM

A törvényjavaslat tartalmazza:

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: GKM
A szabályozás alapvető célja a gazdasági kamarák feletti törvényességi felügyelet ügyészséghez történő áttelepítése.

35. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Kis terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: KvVM
A szabályozás célja a jogharmonizáció teljessé tétele.

36. A filmről szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: NKÖM
A szabályozás célja a magyar filmipar és filmművészet viszonyainak átfogó rendezése, európai szinten való versenyképessé tétele.

37. A Nemzeti Kutatásfejlesztési és Kutatáshasznosítási Alapról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: OM
A szabályozás célja, hogy elősegítse a magyar gazdaság tudásra és innovációra alapozott modernizációs fordulatát, és a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaival összhangban hozzájáruljon a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez.

38. Az adókról, a járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 2004. évre vonatkozó módosításáról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: PM

A törvényjavaslat tartalmazza:

39. Az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a jelenlegi szabályozás egyszerűsítése és a teljes körű jogharmonizáció.

40.

 1. A regisztrációs adó bevezetéséről és a fogyasztási adó megszűntetéséről szóló törvényjavaslat
 2. A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényjavaslat

Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a jelenlegi szabályozás egyszerűsítése és a teljes körű jogharmonizáció.

DECEMBER

41. A polgári rendeltetésű kézi lőfegyverek és lőszerek forgalmának, megszerzésének és tartásának szabályairól szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: BM
A szabályozás célja a fegyvertartás korszerű, az európai uniós normáknak megfelelő szabályozása.

42. A fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás szabályozásáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: BM
A szabályozás szükségessége az önkormányzati törvényt módosító 2003. évi I. törvény 2. §-ában foglaltakból következik.

43. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról az egységes munkaügyi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatban, valamint az ezzel összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: FMM

A törvényjavaslat tartalmazza:

44. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. november
Parlamenti előadó: FVM
A szabályozás célja a szőlő- borágazat keretjellegű, az európai uniós normáknak megfelelő szabályozása.

45. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: GYISM
A szabályozás célja a sporttörvény hatálybalépése óta felhalmozott tapasztalatok tükrében a törvény egyes hiányosságainak megszüntetése, bizonyos mértékű deregulációja. A módosítás következtében a sportszervezetek autonómiája növekedni fog, a sportélet szereplőinek feladatai, a törvény fogalomrendszere pontosításra kerül, az eljárási szabályok egyszerűsödnek.

46. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: IM

47.

 1. A vámszervezetről szóló törvényjavaslat
 2. A nemzeti vámról szóló törvényjavaslat

Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésével a vámszervezet uniós csatlakozás utáni feladatokhoz igazodó módosítása, a tagállamok hatáskörébe utalt vámszabályozás megalkotása.

48. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a teljes körű jogharmonizáció.

49. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
Közepes terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. október
Parlamenti előadó: PM
A szabályozás célja a kormányprogram VII. és II/B. fejezetében foglaltak megvalósítása, valamint jogharmonizációs kötelezettség teljesítése. A törvényjavaslat tartalmazza:

50. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről, valamint a hároméves kerettörvényről szóló törvényjavaslat
Nagy terjedelmű szabályozás.
Benyújtás időpontja: 2003. szeptember
Parlamenti előadó: PM