Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja először az államfő március 13-án megküldött indítványát, amelyben Sólyom László a köztársaság elnök állami kitün­tetés-adományozási jogkörének értelmezését kérte a testülettől.

z alkotmánybírák folytatják az önálló orvosi te­vékenységről szóló 2000. évi II. tör­vény (az úgynevezett praxistörvény) egészének, valamint a hivatkozott részeinek alkotmányosságával kapcsolatos határo­zattervezet tárgyalását.

Megvitatják a háziorvosi működési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működte­tési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) be­kezdésének harmadik mondata alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Határozat készül a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 15. §(1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is.

Kedden kerül a testület elé a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté­sükre vo­natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (1) és (3) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Napirenden szerepel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (5) és (7) bekezdése, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12. § (8), (9), (11), és (12) bekezdése alkotmányellenességének vizsgá­lata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 303/B. § (1) és (2) bekezdésének alkotmányosságát támadja. Az érintett két rendelkezés a pénz­mosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását szankcionálja.