Az Alkotmánybíróság január 22-i teljes ülésén titkos szavazással Paczolay Pétert vá­lasztotta meg három esztendőre a testület helyettes elnökének. A döntés értelmében Paczolay Péter március 11-től foglalja el új tisztségét, miután elődjének, Erdei Ár­pádnak március 10-én jár le a kilencéves alkotmánybírói mandátuma. Az Alkot­mánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 17. § (2) bekezdése szerint „az Alkot­mánybíróság elnökét akadályoztatása esetén a helyettes elnök helyettesíti”.

Az Alkotmánybíróság történetében eddig öt helyettes elnök volt: Sólyom László (1989-1990), Herczegh Géza (1990-1993), Lábady Tamás 1993-1998), Holló András (1998-2003) és Erdei Árpád (2003-2007). A hatodik helyettes elnök Paczolay Péter lesz.

Sólyom László (1942)
1989 novembere és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság tagja. 1989 novem­bere és 1990 júliusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. 1990 júliusa és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság elnöke. 1965-ben végzett a pécsi jogi karon. 1966-tól 1969-ig a jénai Friedrich Schiller Egyetem Jogi Karán tanársegéd. 1969-től a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében tu­domá­nyos munkatárs, illetve könyvtáros az Országgyűlési Könyvtárban. 1980-tól az állam- és jogtudományok doktora. 1982-től egyetemi tanár az ELTE Pol­gári Jogi Tan­székén. 2005. június 7-e óta a Magyar Köz­társaság elnöke.

Dr. Herczegh Géza (1928)
1990 júliusa és 1993 májusa között az Alkotmánybíróság tagja. 1990 jú­liusa és 1993 májusa között az Ab helyettes elnöke. 1967-től a pé­csi jogi kar nemzet­közi jogi tan­szék­vezetőjének ne­vezték ki. 1965-ben a jogi tu­domá­nyok kandi­dá­tusa, 1979-ben doktora, 1985-ben az Akadémia le­velező tagja, 1990-ben pedig rendes tagja. 1993. június 1-jétől 2003. feb­ruár­ 5-ig a hágai Nemzetközi Bíróság bírája.

Dr. Lábady Tamás (1944)
1990 júniusa és 1999 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja. 1993 júliusa és 1998 novembere között az Abhelyettes elnöke. 1968-ban a Pécsi Tudományegyetem Ál­lam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. 1970. július 1-től polgári peres ügyekben ítélkező bíró, 1980-tól megyei bírósági tanácsvezető. 1973-tól oktat a pécsi jogi karon pol­gári jogot, ezen belül elsősorban kártérítési, felelősség- és biztosításjo­got. 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1991-től egyetemi docens. 2003 óta a Pécsi Ítélőtábla elnöke.

Dr. Holló András (1943)
Az Országgyűlés 1996 novemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 1998 novembere és 2003 júliusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. 2003 au­gusztusa és 2005 novembere között az Al­kot­mánybíróság elnöke. 2005. november 14-én újra alkotmánybí­róvá vá­lasztották. Az ELTE Állam- és Jog­tudományi Karán vég­zett 1966-ban. 1971-től 1979-ig ügyész. 1981-től alapító tanárként tagja a Miskolci Jogi Kar Államtudományi Intézete Alkot­mányjogi Tanszékének, mely­nek 1993-ig tan­szék­vezetője volt. 1979-1989 között az Államigazga­tási Szervezési Intézet tudomá­nyos főmun­katársa, kutatásve­zetője. 1989-90-ben részt vett az új Alkot­mány előké­születeinek munkálataiban. 1990-től alkotmánybí­róvá meg­vá­lasztá­sáig az Alkot­mánybíróság főtitkára.

Dr. Erdei Árpád (1939)
Az Országgyűlés 1998 márciusában választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 2003 augusztusa óta az Alkotmány­bíróság helyettes elnöke. 1962-ben szer­zett jogi diplo­mát az ELTE Állam- és Jogtu­domá­nyi Karán. 1970-ig az Országos Kriminalisztikai Intézet munkatársa, azt követően az ELTE Állam- és Jogtu­dományi Kar Büntető Eljá­rásjogi Tanszék­ének okta­tója, tíz éven át tanszékvezetője. 1985-ben szerzett kandi­dátusi fo­kozatot, 1994-ben habi­litált. 1994-ben az Országos Vá­lasz­tási Bi­zott­ság tag­jának vá­lasztották. Részt vett a büntetőeljárási törvény előké­szítésében.

Dr. Paczolay Péter (1956)
Az Országgyűlés 2006 februárjában választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 1980-ban szerzett dip­lomát az ELTE Ál­lam- és Jogtudományi Karán. 1983-tól az ELTE ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tan­székén tu­do­mányos továbbképzési ösztöndíjas, majd oktató, docens, 1990-2000-ben a Politoló­gia Tanszéken docens. Közben 1992-2000-ben a sze­gedi József Attila Tudományegyetem politoló­gia tanszékvezető docense, 1994-98-ban dékán­helyet­tes. 1989 óta az állam- és jogtudományok kandi­dátusa, 1999-ben habi­litált. 1990–1996-ig az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996-2000-ig az Alkot­mánybíróság főtit­kára. 2000-2005-ig a Köztársasági Elnöki Hi­vatal vezető he­lyettese, 2005 augusz­tusától alkotmánybíróvá megvá­lasztá­sáig a Köztársa­sági Elnöki Hi­vatal vezetője volt.