Az Alkotmánybíróság folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. A testület kedden foglalkozik a képzési hozzájárulást, a vizitdíjat, a nyugdíjasok munkavállalását és a családi gaz­dálkodók elővásárlási jogát érintő négy népszavazási kérdéssel.

Az alkotmánybírák hétfőn másodszor tárgyalnak az elvárt társasági adó alkotmá­nyosságáról. Az indítványozók a társasági adóról és az oszta­lék­adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5) és (6) bekezdése alkotmányellenes­ségé­nek megállapítását ké­rik a testülettől. A törvénymódosítást az Országgyűlés múlt nyáron, az úgynevezett Gyurcsány-csomag keretében fogadta el.

Egy másik indítványozó megtámadta a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tör­vény 7. § (1) bekezdését, a 7. § (3) bekezdés e) pontját, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekezdését.

Napirenden lesz a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 77. § (1)-(2) és 86. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata.

Megvitatják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 145. § (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggő tervezetet.

Határozat készül a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatáról.

Megtárgyalják a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (6) be­kezdése, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelés­ről szóló 1994. évi LXXX. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességé­nek vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kedden megvizsgálják „A felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény, vala­mint a számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvez­mény (Sulinet-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” című APEH irány­mutatás alkotmányosságát.

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határo­zata elleni kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését meg­tagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmá­nyokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Ugyancsak szó lesz az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határo­zata elleni kifogásról. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Ezt a határozatot is a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátá­sért, és a járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?”

A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 570/2006. (X. 21.) OVB határozata elleni is, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldá­nyának hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjasok továbbra is a 2006. október 23-án hatályos törvényi rendelkezések sze­rint vállalhassanak munkát?”

Két magánszemély támadta meg az Országos Választási Bizottság 571/2006. (X. 21.) OVB határozatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a – 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálko­dót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Végül megtárgyalják a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 76/D. § (1)-(5) be­kezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt is.