Az Ab január 29-én kezdte tárgyalni a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdemé­nyezé­sét érintő OVB határozatok elleni kifogásokat. A hét kérdésből jövő kedden négy (a képzési hozzájárulást, a vizitdíjat, a kor­mánytagok költségvetési hiányért viselt felelősségét, a gyógyszerek patikán belüli árusítását érintő) kérdés kerül napirendre.

Az elmúlt hónapban mind a hét népszavazási kérdés megfordult az Alkotmány­bíró­ság teljes ülésén. A tandíj ügye február 27-én már negyedszer kerül az alkotmánybí­rák elé. Eddig háromszor került napirendre a családi gaz­dálkodók elővásárlási jogá­val kapcsolatos népszavazási kérdés. A többi kifogás eddig kétszer szerepelt, illetve jövő kedden másodszor szerepel a tanácskozás napirendjén. Bihari Mihály, az Ab elnöke szerint március végéig megszülethetnek a határozatok.

Az alábbiakban összefoglaljuk az eddig történteket:

1.) Negyedszer vitatják meg kedden az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határo­zata elleni kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív minta­példányának hitele­sítését meg­tagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmá­nyo­kat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzá­járulást fizetniük?”

  • 4 tárgyalás (február 6., február 13., február 20., február 27.)

2.) Másodszor tárgyal kedden az Ab a vizitdíjról. A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határo­zata ellen. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogá­szati ellátá­sért, és a járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?”

  • 2 tárgyalás (február 6., február 27.)

3.) Kedden másodszor tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 572/2006. (XI. 20.) OVB határo­zata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív minta­példányának hitele­sítését meg­tagadta. A határo­zatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Ország­gyűlés – a fegyelmi és kártérítési felelősség mellett – törvényben szabályozza a mi­niszterelnök és a Kor­mány tagjai speciális, objektív felelősségét is a költségvetési hiány túllépéséért?”

  • 2 tárgyalás (először február 20., február 27.)

4.) Másodszor tárgyalják kedden az Országos Választási Bizottság 569/2006. (XI. 21.) OVB határo­zatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. A hatá­rozatot két ma­gánszemély támadta meg. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön az­zal, hogy gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?”

  • 2 tárgyalás (február 20., február 27.)

5.) Eddig kétszer szerepelt a napirenden az Országos Választási Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB határo­zata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív minta­példányát hitelesítette. A határozatot két ma­gánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egés­zségügyi közszolgál­tató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

  • 2 tárgyalás (január 29., február 20.)

6.) Eddig kétszer tárgyalt az Ab a nyugdíjasok munkavállalását érintő népszava­zási kérdésről. A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bi­zottság 570/2006. (X. 21.) OVB határozata elleni is, amely megtagadta az aláírás­gyűjtő ív mintapéldá­nyának hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjasok továbbra is a 2006. október 23-án hatályos törvényi rendelkezések sze­rint vállalhassanak munkát.

  • 2 tárgyalás (február 6., február 13.)

7.) Eddig háromszor került napirendre az Országos Választási Bizottság 571/2006. (XI. 21.) OVB határozata, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. A határozatot két ma­gánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a – 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálko­dót első helyen illesse meg elő­vásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”
3 tárgyalás (február 6., február 13., február 20.)