Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmá­nyosságát támadó indítványt. Az érintett rendelkezés kimondja: „Az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”

Szó lesz a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 27. §-áról.

A testület elé kerül a Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtá­sáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 75. § (1) bekezdésével kapcsolatos tervezet.

Határozat készül a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXV. törvény 2. § b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Harmadszor tűzik napirendre az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 573/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív minta­példányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egye­tért-e ön azzal, hogy vendéglátó üzletek vendégeinek a sörért ne kelljen fizetniük?”

Megvitatják a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény értelmező rendelkezéseivel összefüggésben mulasztás­ban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Kedden tanácskoznak a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 28. § (1), (2) és (3) bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezetről.

Szóba kerül „A felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény, valamint a szá­mítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Sulinet-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” című APEH iránymutatás alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2001. január 1-jétől 2002. augusztus 31-ig hatályos 79/D. § utolsó mondatát támadja.

Vitatják az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.. törvény 91. §-a alkot­mányosságát.

Megtárgyalják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339/A. §- ának „a meghozatalakor hatályban való jogszabályok” szövegrészét kifogásoló indítványt.

Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztar­tás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. tör­vény 36. § (1) be­kezdésének hivatkozott szövegrésze; 38. § (1)-(2) bekezdése alkot­mányellenességé­nek vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.