Ma Magyarországon körülbelül százezer önkor­mányzati rendelet van hatályban. Ezek közül több mint ezer jogszabály már megfordult az Alkotmánybíróság (Ab) előtt. Az év első két hónapjában az Ab háromtagú tanácsai összesen tíz helyi ren­deletet vizsgáltak felül, és közülük kettőt alkotmányellenesnek találtak.

Az Alkotmánybíróság az elmúlt tizenhét esztendőben 22 554 indít­ványt kapott, és ezek közül 2006. december 31-ig 21 066 ügyet fejezett be. A nagy horderejű ügyek többsége törvényt érint. Az indítványok jelentős hányada azonban a törvénynél ala­csonyabb szintű jogszabályt – egyebek között kormány-, illetve miniszteri rendeletet, továbbá önkormányzati rendeletet és határozatot – támad. Az Ab döntéseinek mint­egy negyede-ötöde a helyi rendeletalkotás „produktumait” veszi górcső alá.

Az Ab 2002-ben például 287 határozatot és végzést hozott, és ezek közül hetvenöt döntés önkormányzati rendeletet vagy határozatot érintett. A hetvenöt alkotmánybí­rósági döntésből harminchét (49,3 százalék) a támadott helyi rendeletnek egy vagy több rendelkezését megsemmisítette.
Az Ab működésének első éveiben ez a „megsemmisítési arány” még magasabb volt. 1990 és 1993 között a testület összesen hetvenhárom önkormányzati rendeletet vizsgált felül, és ezek közül negyvenhárom esetben (58,9 százalék) talált alkotmány­sértő rendelke­zést, illetve rendelkezéseket.

A legfrissebb statisztikák arról árulkodnak, hogy – legalábbis arányaiban – vala­me­lyest javult a helyi rendeletalkotás alkotmányossági színvonala. Az Ab 2007 első két hónapjában tíz önkormányzati rendelet utólagos normakontrollját végezte el (öt határozatot és öt végzést hozott), és a megvizsgált jogszabályok közül „csupán” két esetben állapított meg al­kotmányellenességet.

A két döntés közül az elsőnek jelentős politikai visszhangja is volt. Az Ab három­tagú tanácsa (Balogh Elemér, Ko­vács Péter és Paczolay Péter előadó alkotmánybíró) február 12-én arról az indítványról határozott, amelyben azt kifogásolták, hogy a Fő­városi Önkormányzat rende­lete közterület-használati engedélyhez köti építmények, berendezések, valamint jármű­vek – parkolásnak nem minősülő – elhe­lyezését politi­kai rendezvényeken. Az Ab a rendelet kifogásolt szabályait alkot­mányellenessé nyil­vánította és meg­semmisítette. A háromtagú testület kimondta: a helyi önkormányzat nem egészítheti ki a gyülekezési jogról szóló tör­vényben meg­határozott feltételrend­szert, mivel a politikai rendezvények – és más, a törvény ha­tálya alá tartozó rendez­vények – jogi feltételeinek szabályozására sem a gyülekezési jogról szóló törvény, sem más jogszabály jogalkotási felhatalmazást nem ad, önálló szabályozási jogköre pedig a helyi önkormányzatnak a gyülekezési jog, mint alap­vető jog tekintetében nincs.

A másik ez évi megsemmisítő határozat a Szigetcsép Községi Önkormányzat Kép­vi­selő-testületének a helyi adókról szóló rendeletét érintette. Az indítványozó állás­pontja szerint az önkormányzati rendelet önkényesen különbséget tett a lakóingat­lanban életvitelszerűen élő tulajdonosok között, „ráadásul úgy, hogy azt a területet, ahol a mi lakóházunk évtizedek óta áll, és ahol évtizedek óta élünk, egy 2 évvel eze­lőtt hozott rendelettel minősített adófizetéses övezetté nyilvánították, miközben egy utcával arrébb lakók adómentesek”. Az Ab háromtagú tanácsa (Bihari Mihály, Holló András és Kiss László előadó alkotmánybíró) február 26-án hozott határoza­tában megalapo­zottnak találta az indítványt.

Az év első két hónapjában a következő helyi rendeletalkotási ügyekben döntött az Alkotmánybíróság:

  • a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (határozat);
  • a Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendelete (határozat);
  • a Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló rendelete (határozat);
  • a Balatonfenyves Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulla­dékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a köz­szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelete (határozat);
  • Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló rendelete (hatá­rozat);
  • a Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testületének helyi Építési Szabályzata (végzés);
  • a Tiszaújváros Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hul­ladék gyűjtéséről szóló rendelete (végzés);
  • a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületé­nek helyi Városrendezési és Építési Szabályzata (végzés);
  • a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat építményadóról szóló rendelete (végzés);
  • a Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszol­gáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelete (végzés).