Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a Polgári törvénykönyv hatály­balépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 75. § (1) be­kezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezettel.

Napirenden lesz a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 28. § (1), (2) és (3) bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezet.

Határozat készül „A felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény, valamint a szá­mítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Sulinet-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” című APEH iránymutatás alkotmányosságáról.

Egy indítványozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2001. január 1-jétől 2002. augusztus 31-ig hatályos 79/D. § utolsó mondatát támadja.

Vitatják az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.. törvény 91. §-a alkot­mányosságát.

Megtárgyalják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339/A. §- ának „a meghozatalakor hatályban való jogszabályok” szövegrészét kifogásoló indítványt.

A testület elé kerül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Szó lesz a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideig­lenes külföldi szolgálatot teljesítő, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásá­ról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmány összege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányosságáról .

Napirendre tűzik a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. tör­vény 3. § (1) bekezdése és a 22. § (1), (4) és (5) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Szóba kerül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 67/A. §-a alkotmányos­ságával kapcsolatos határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az Országgyűlés nem gondoskodott a kulturális örökség védel­méről szóló 2001. évi LXIV. törvény 58. §-ában meghatározott külön jogszabály meg­alkotásáról.
Kedden vitatják meg az alkotmánybírák az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. § (5) bekezdésének „határozatlan időre” szóló szöveg­része, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tör­vény 11. § (2) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában ké­szült tervezetet.

Tárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (1) és (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet is.