Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén másodszor tárgyalja az országos nép­szavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdé­sének alkotmá­nyosságát támadó indítványt. Az érintett rendelkezés kimondja: „Az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre köte­lező.”

Megvitatják meg az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. § (5) bekezdésének „határozatlan időre” szóló szöveg­része, valamint a bírák jogál­lásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tör­vény 11. § (2) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában ké­szült tervezetet.

Szóba kerül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 67/A. §-a alkotmányos­ságával kapcsolatos határozattervezet.

Negyedszer tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 573/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitele­sítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e ön azzal, hogy vendéglátó üzletek vendégeinek a sörért ne kelljen fizetniük?”

Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztar­tás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. tör­vény 36. § (1) be­kezdésének hivatkozott szövegrésze; 38. § (1)-(2) bekezdése alkot­mányellenességé­nek vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Kedden tárgyalják meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az állam­háztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvénynek az irányított beteg­ellátási modellkísérletre vonatkozó részei, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50. §-a alkotmányosságával kapcsolatos határozat­tervezetet.

Az Alkotmánybíróság legközelebb május 7-én és 8-án tart teljes ülést.