A kormány a tegnapi ülésén elfogadta A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat.

A Miniszterelnöki Hivatal koordinálásával az elmúlt félév ötpárti tárgyalásai során az Országgyűlés képviselőcsoportjainak delegáltjai között – négy párt támogatásával – az alábbi megállapodás jött létre:

A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslatokat (Dtv.) egyeztetett tartalommal, a lehető legrövidebb időn belül a kormány benyújtja az Országgyűlésnek, hogy még a tavaszi ülésszakon elfogadásra kerüljenek.

Az ötpárti tárgyalásokon a pártok képviselői megállapodtak továbbá abban, hogy a médiaszabályozás tartalmi kérdéseiről további egyeztetéseket folytatnak a készülő Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia koncepcióját figyelembe véve. E tekintetben a képviselő csoportok megállapodtak abban, hogy a Dtv.-ben meghatározott digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó szolgáltatásra kiírt pályázati eljárás eredményének kihirdetéséig az Országgyűlés kétharmados többséggel elfogadja az audiovizuális médiaszabályozás tartalmi kérdéseit rögzítő média „Alaptörvényt”. Erről az Országgyűlés külön határozatban a Dtv. végszavazása előtt dönt.

A televíziózás és rádiózás digitális átállásának sikeres lebonyolítása Magyarország érdeke és kötelezettsége. A pártok képviselői egyetértettek abban, hogy a hírközlési és médiapolitikai szempontok együttes érvényesítése mellett szükséges a multiplexerek pályáztatása, annak mielőbbi eredményes lezárása.

A pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzésének megteremtése érdekében az ötpárti tárgyalások résztvevői – a Dtv. elfogadásával egyidejűleg – megállapodtak egy országgyűlési eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felállításában.

Megegyezés született a Bizottság működéséről az alábbiak szerint:

A Bizottság tagjai az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy képviselője és állandó meghívottként egy-egy szakértője. Szavazati joggal a képviselő rendelkezik, a szavazati arányok a képviselőcsoportokat megillető mandátumok arányában oszlanak meg. A Bizottság állásfoglalásait és ügyrendjét kétharmados többséggel fogadja el.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) javaslatát a pályázati kiírás kidolgozása során a Bizottság visszaküldheti. Ehhez minden esetben egyharmados szavazati arány szükséges.

A pályázatok érvényességéről és eredményességéről szóló hatósági döntés során a Bizottság jóváhagyására a közigazgatási hatósági eljárásnak a szakhatósági hozzájárulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Bizottság a jóváhagyást kétharmados többséggel adhatja meg. A Bizottság a jóváhagyást csak jogszabálysértés, valamint eljárási szabálysértés (ideértve a pályázati kiírás szabályainak megsértését is) esetén tagadhatja meg.

A jóváhagyás elmaradása esetén az NHH a pályázat eredménytelenségéről hoz döntést, amelynek bírósági felülvizsgálata során a bíróság a „szakhatósági hozzájárulás” elmaradását érdemben felülbírálhatja. Amennyiben a Bizottság a jóváhagyást jogszabálysértően nem adta meg, a bíróság erre vonatkozó döntése esetén az NHH jóváhagyás nélkül meghozhatja döntését.

A Bizottság tagjai az NHH döntésével szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhetnek.

Bíróságként a Fővárosi Ítélőtábla háromtagú tanácsban jár el, 30 napon belül határoz, döntésével szemben fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye.

A pályázati eljárásra és a Bizottságra vonatkozó szabályokat a felek a tájékoztatási monopóliumok megakadályozását célzó alapvető rendelkezésnek tekintik, ezért egyetértenek a törvényjavaslat előterjesztőjének azon minősítésével, hogy e rendelkezések elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A Bizottság a pályázati kiírási dokumentáció és a bírálati szempontok jóváhagyásakor a Dtv.-ben meghatározott feltételek és értékelési szempontok érvényesülését veszi figyelembe. A képviselőcsoportok delegáltjai elfogadták, hogy a törvényben foglalt garanciális elemeken túlmenően további, a médiatartalomra vonatkozó kérdéseket – kötelező erővel – nem kívánnak a pályázati kiírásba emelni.

Megegyezés született a pályázati eljárásról az alábbiak szerint:

 1. A digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt ( A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendeletet) kell a Dtv. 39-43. §-okban foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni.
 2. A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:

a közszolgálati műsorszolgáltató Rttv. 132. § (3) bekezdésében meghatározott televízió műsorainak és a Magyar Rádió túlnyomóan hír és közéleti tematikájú műsorának kötelező továbbítását,

 • az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatályba lépésekor legalább négy éve működő legalább két hír, illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató műsorszolgáltatóval szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező hálózaton és más hálózaton történő műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget és részletes szabályait,
 • legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval szemben fennálló, műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók esetében akkor alkalmazható, ha a szerződés megkötésével vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórását 2009. december 31-ig befejezik,
 • a pályázaton elnyerhető digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemzőit,
 • digitális rádió-, illetve televízió műsorszóró hálózat, illetve a műsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét, illetve üzemeltetése megkezdésének időpontját,
 • a digitális műsorszóró hálózaton, illetve a műsorszóró adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakossági elérésének ütemezését,
 • a felhasználók és előfizetők tájékoztatását, valamint digitális vevődekóder kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakításának és működtetésének ajánlatát,
 • a közreműködést az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában,
 • a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetésére külön gazdasági társaság alakítását, amelyben a Dtv. 39.§ (4) bekezdésben megjelölt vállalkozások, illetve azokban befolyásoló részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok nem vehetnek részt,
 • a Dtv. 39.§(4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel folyamatos teljesítését.

3. A pályázaton nem vehet részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely

 1. előfizetőinek összesített száma a műsorterjesztési piacokon meghaladja a

háromszázezret, vagy

 1. az Rttv. hatálya alá tartozó, elsősorban a Magyar Köztársaság területére

irányuló műsorszolgáltatást végez.

A pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymással, vagy egyike a másikkal, irányítási viszonyban áll.

A megállapodás részét képezi a jelen megállapodást aláíró frakciók kötelezettségvállalása arra, hogy a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslat, valamint az ezzel egy időben benyújtott, a médiatörvény jogharmonizációs módosításáról szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során benyújtott módosító indítványok áttekintésére az ötpárti egyeztetés újra összeül. Összehívásáról a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. A Dtv. jelen megállapodásban rögzített alapelveit esetleges módosító javaslatokat a megállapodást aláíró képviselőcsoportok nem támogatnak. A törvényjavaslatok elfogadását a megállapodást aláíró országgyűlési képviselőcsoportok szavazatukkal biztosítják.