Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok tárgyalását.

A két ellenzéki párt kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 105/2007. (III. 29.) OVB határozata ellen, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldá­nyá­nak hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen kép­zési hozzájárulást fizetniük?”

A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 106/2007. (IV. 11.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hi­tele­sítését meg­tagadta. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fi­zetni?”

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 107/2007. (IV. 11.) OVB határo­zata ellen beterjesztett kifogás is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hi­tele­sítését meg­tagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kell­jen kórházi napidíjat fizetni?”

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény utólagos norma­kontrolljára irányuló indítványokat.

Negyedszer tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 577/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegessé­gének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?”

Egy indítványozó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvános­ságáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 19. § (4) bekezdése alkotmányosságát támadta meg.

Az alkotmánybírák foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a bíróságok szerveze­téről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, 30. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 439. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 441. § (2) és (3) bekezdése.

Az alkotmánybírák folytatják az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány tárgyalását.
Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztar­tás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvénynek az irányított betegellátási modellkísérletre vonatkozó részei, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészség­biztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50. §-a alkotmányosságával kapcsolatos tervezet is.

Egy indítvány szerint alkotmányellenes a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § a) pontja.