Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a védjegyek és a földrajzi áru­jelzők oltalmáról szóló törvény 33. § (4) bekezdésének alkotmányosságával.

Naprendre kerül a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény egyes rendel­kezé­seinek alkotmányossági vizsgálata.

Megvitatják a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. a) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Ismét napirendre tűzik Sólyom László ál­lamfő azon indítványát, amelyben a köztár­saság elnök állami kitün­tetés-adomá­nyo­zási jogkörének értelmezését kéri.

Határozat készül a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságával összefüggésben.

Szóba kerül az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény 207. § (5) bekezdése alkotmányosságával összefüggő határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a tervezet, amelynek indítványozója szerint az Országgyűlési nem nyilvánította önálló bűncselekménnyé a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IX. törvényben a hátrá­nyos megkülönböztetés tilalmának megszegését.

Egy indítványozó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak­ról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29. § (7) be­kezdése alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megtárgyalják azt az indítványt, amely szerint a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 50. § (1) bekezdés első mon­data alkotmányellenes.

Egy indítvány a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény 107. §-a alkot­mányosságát támadta meg.

Kedden foglalkozik a testület azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a bíróságok szerveze­téről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, 30. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 439. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 441. § (2) és (3) bekez­dése.

Megvitatják az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonat­kozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4. § (2) be­kezdése alkotmányosságát firtató indítványt.

Szó lesz az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 2. sz melléklete 2.a) és b) pontja, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklet 152. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát támadó indítványról.

A testület elé kerül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Megbeszélik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontja, valamint a 7. § b) pontja alkotmányosságával kapcsolatos tervezetet.

Az alkotmánybírák folytatják az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány tárgyalását.

Megvizsgálják a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamin t a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontja a ?köteles a vadkár elhárításában? szövegrészének az alkotmányosságát.

Napirendre kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 298/C. §. (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Határozat készül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. § (1) bekezdés hivatkozott szövegrészének alkotmá­nyosságával összefüggésben is.