Hétfőn kerül az Alkotmánybíróság elé az a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet, amely a tanú személyes adatainak kezelését veszi górcső alá a polgári eljárásban.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség a tárgya annak a tervezetnek is, amely szerint a törvényhozó a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 61. § (3) bekezdésében – a perből való elbocsátással összefüggésben – nem rendelkezett a jogalanyisággal rendelkez szervezetek jogutódlással történ megszünéséről.

Tizenkét népszavazási ügy is napirendre kerül. Az Országos Választási Bizottság 254., 258-261., 264., 265., 267-270., 272./2007. (VII. 31.) OVB határozatok ellen benyújtott kifogások tárgyában végzéstervezetek készültek. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányának hitelesítését B. L. magánszemély országos népszavazási kezdeményezései esetében azért tagadta meg, mert azok semmi olyan elemet nem tartalmaznak, amely alapján az Országgy lés jogalkotói hatáskörét gyakorolva eleget tehetne egy sikeres népszavazásból ered kötelezettségének.

Napirenden lesz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 88. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 93. § (2) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megvizsgálják a helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 6. §-ának alkotmányosságát.

Egy indítvány a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 312. § (1) bekezdés első mondata alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Végzés készül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdésének „jogellenesen” fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Kedden tűzi napirendjére a testület a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 131. § (1)-(2) bekezdéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Folytatják a büntet eljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Egy indítványozó a kormányzati szervezet-átalakítással összefügg törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény egyes rendelkezéseinek megsemmisítést kérte.

Határozat készül a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12 330/1945. M.E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosításáról, kiegészítéséről és összefoglalásáról szóló 12 200/1947. Korm. számú rendelet 10. §-a alkotmányosságával összefüggésben.

Naprendre kerül a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (2) bekezdése és a (4) – (6) bekezdései, valamint a 101. § (1) – (3) bekezdései, továbbá a közalkalmazotti jogviszony és a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésé nek jogkövetkezményeit meghatározó törvényi rendelkezések alkotmányosságával
kapcsolatos határozattervezet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. § (1) bekezdés „86/A” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában határozattervezet, míg a törvény 34. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 34. § (4) bekezdésének „vagy a munkáltató kérelmére” szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben végzéstervezet készült.

Szintén végzés készül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 145. § (2) bekezdése és a Legfelsőbb Bíróság PK. 9. sz. állásfoglalásának 1./ pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.