Határozat készül a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12 330/1945. M. E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosításáról, kiegészítéséről és összefoglalásáról szóló 12 200/1947. Korm. számú rendelet 10. §-a alkotmányosságával összefüggésben.

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 101/2007. (III. 26.) OVB határozata ellen beérkezett kifogás, amely hitelesítette a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő érdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiség nek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

Szintén napirendre tűzik a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezésével kapcsolatos tervezetet. Az Országos Választási Bizottság 168/2007. (VII. 18.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgy jt ív mintapéldányát. Az íven szerepl kérdés:„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 312. § (1) bekezdés els mondata alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 127. § (1) bekezdése – a 49. § hatályba léptetése tekintetében fennálló – alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Az alkotmánybírák elé kerül az a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet, amely a tanú személyes adatainak kezelését veszi górcs alá a polgári eljárásban.

Folytatják a büntet eljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Szó lesz a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesít , valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 2. sz. mellékletében az „Alapdeviza-ellátmányösszege (USD/hó)” szövegrésze alkotmányosságáról.

Döntés készül a rádiózásról, és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésének első fordulatát követ szövegrésze, valamint a 3. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata a tárgya annak a tervezetnek, amelynek témája: a törvényalkotó az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényben nem szabályozta teljes körben az országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését végz szerv eljárását.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet.

Megtárgyalják a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányosságával összefügg tervezetet.

Kedden a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 6. §-ának alkotmányossági vizsgálatát tűzik napirendre.

Határozat készül a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben a pótmagánvád intézményét szabályozó egyes rendelkezések alkotmányosságával összefüggésben.

Szóba kerül a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 121. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Egy indítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontját és a 76. § (3) bekezdését támadta meg.

Megvitatják egyes jogszabályok közjogi érvénytelenségének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 103/2007. (III. 26.) határozata ellen, amelyben megtagadták az országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szerepl kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az a magyar állampolgár, aki az MSZMP vagy a KISZ meghatározott országos vezet testületeinek tagja volt (az MSZMP KB tagja, az MSZMP PB tagja, az MSZMP KB titkára, az MSZMP KB osztályvezetője, az MSZMP KB osztályvezetőhelyettese, a KISZ KB tagja, a KISZ KB titkára), ne tölthessen be szakállamtitkári, államtitkári, miniszteri vagy miniszterelnöki tisztséget az erről szóló törvény hatályba lépésétől számított 25 éven keresztül?”