Az Alkotmánybíróság 2007. november 13-án hozott határozatában elbírálta a kormányzati szervezetalakítással összefügg törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvénnyel (Kszt.)összefüggésben benyújtott indítványokat.

E határozatában az Alkotmánybíróság megállapította: azzal, hogy a Kszt.-ben – azaz egyszer többséggel elfogadott törvénnyel – módosította az Alkotmány 44/C. §-a alapján a jelenlevő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó helyin önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § (1) bekezdését, és adott felhatalmazást a Kormánynak a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogállásának megváltoztatására, a törvényhozó megsértette az Alkotmányt. Ezért az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. § (1) bekezdésének első mondatát, valamint az alkotmányos törvényi alapok hiányában megalkotott, a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet 2008. június 30-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján formai szempontból vizsgálta a vitatott rendelkezések alkotmányosságát, az államigazgatási szervek regionális szinten való szervezésének alkotmányossága tárgyában nem foglalt állást.

Az Alkotmánybíróság ugyancsak megsemmisítette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (Ket.) a Kszt. által módosított 100. § (1) bekezdésének, valamint 174/A. §-ának azon rendelkezését is, amely felhatalmazást adott a kormánynak arra, hogy rendeletben kizárja a fellebbezés lehet ségét valamely közigazgatási határozat ellen. Az Alkotmánybíróság szerint a megsemmisített rendelkezések sértik az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz való jogot, valamint az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, mely szerint alapvet jogot csak törvényben lehet szabályozni.