A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosítása miatt a jövőben ittas vezetés esetén ismét kötelezővé válik a vezetői engedély elvétele.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet alapján 2008. január 20-i hatállyal az R. 27. § (1) bekezdésének b) pontja ismételten kötelezővé tette a vezetői engedély rendőri intézkedés során történő elvételét abban az esetben, ha a jármű vezetője az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható.

A módosítással a R. tulajdonképpen visszatért a korábban 2004. június 30-ig hatályban volt szabályozáshoz, e pont tekintetében attól nem tér el.

A közúti közlekedési szabályokról szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 4. § (1) bekezdése c) pontjának második fordulata szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A Szr. 42. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az ittas vezetés szabálysértését az követi el, aki vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogyszervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

Fenti tényállás elkövetési magatartásának egyik eleme a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte, azaz arra az esetre tartalmaz szabályozást, amikor az alkoholfogyasztás még nem okoz alkoholos befolyásoltságot, hanem pusztán az alkohol szervezetben való jelenléte teszi jogellenessé a járművezetést. Ennek megfelelően, a szabálysértési tényállás megvalósulásának nem feltétele a befolyásoltság megállapítása, ahhoz elegendő az alkohol szervezetben való jelenlétének bizonyítása.

A Rendőrség a Spiratest típusú alkoholkimutató indikátorcsövet (alkoholszondát) és a Lion Alcometer SD-400 típusú kézi elektromos alkoholmérő berendezést használja a vezetést megelőző alkoholfogyasztás helyszíni ellenőrzésére, illetve bizonyítására. Az eszközök a kilélegzett levegő etil-alkoholtartalmát érzékelik. Az elektromos eszköz alkalmas a légalkohol-koncentráció numerikus kijelzésére.

A Spiratest alkoholszonda töltete a rajta átfújt levegő alkoholtartalmától az eredeti sárgáról zöld színűre változik. Minél nagyobb az átfújt levegő légalkohol koncentrációja, annál hosszabban és mélyebb zöldre változik a cső töltete. A cső a mintavétel során, annak eredményétől függetlenül, a kémiai reakció hatására felforrósodik, amellyel ellenőrizni lehet, hogy a mintaadás megfelelő-e. Ha a cső nem forrósodik át, akkor a mintaadó nem rendeltetésszerűen fújja a szondát, amely megalapozhatja további kényszerintézkedés, így például vér- és vizeletminta vételre történő előállítás szükségességét is.

Amennyiben felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja, de a vezető magatartása nem utal nyilvánvalóan súlyosabb alkoholos befolyásoltságra, az alkoholszonda csak kis mértékben színeződik el, illetve az elektromos alkoholmérő berendezés 0,5 mg/l-t meg nem haladó értéket mutat, az ellenőrzés alá vont személyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkoztatni kell az alkoholfogyasztásról.

Amennyiben a nyilatkozattételt az elkövető nem tagadja meg, ellene ez alapján a KRESZ 4. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése miatt szabálysértési feljelentést kell tenni. A rendőri intézkedés során ebben az esetben a R. 27. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a vezetői engedélyt el kell venni. További kényszerintézkedésnek ebben az esetben helye nincs.

Amennyiben az alkoholszonda jelentős mértékben elszíneződik, vagy az elektromos szonda mérési eredménye 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az intézkedés alá vont személyt a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 33. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hitelesített, SERES Ethylometer 679-TH, vagy SIEMENS Alcomat típusú légalkoholmérő készülékkel végzett légalkoholvizsgálat céljából a rendőri szervhez elő kell állítani.

Amennyiben a hitelesített eszközzel végzett ellenőrzés eredménye is 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az alkoholos befolyásoltság mindenképpen megállapítható és emiatt a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 188. §-ba ütköző járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást kell kezdeményezni.

Amennyiben légalkohol-vizsgálatra egyéb okok – például szemmel látható súlyos alkoholos befolyásoltság, a mintaadás megtagadása, vagy ha annak eredményét az ellenőrzött személy nem fogadja el – miatt nincs mód, az elkövetőt vér- és vizeletminta-vétel céljából elő kell állítani. A vezetői engedélyt ebben az esetben a R. 27. § (1) bekezdésének a) pontja alapján el kell venni.

Amennyiben a LION Alcometer SD-400 típusú kézi elektromos alkoholmérő berendezéssel végzett ellenőrzés során a készülék 0,1 mg/l-t meg nem haladó légalkohol-koncentrációtjelez, az igazságügyi orvosszakértői gyakorlat alapján önmagában az eredmény nem bizonyítja az alkoholfogyasztás tényét, ezért az alkoholfogyasztásra utaló egyéb adat (pl. tanúvallomás) hiányában eljárás nem kezdeményezhető, a vezetői engedélyt elvenni nem lehet.

A helyszínen elvett vezetői engedélyt az elvétel okának megjelölésével együtt az eljáró hatóság az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedésigazgatási hatóságnak három munkanapon belül megküldi. A vezetői engedélyt csak a közlekedésigazgatási hatóság adhatja vissza, méltányosságot vagy egyedi elbírálást az intézkedő rendőr vagy rendőri szerv képviselője ez esetben sem alkalmazhat.