Meglena Kuneva, európai uniós biztos a mai napon bejelentette, hogy a Bizottság új „fogyasztói piaci megfigyelési” (Consumer Market Watch) rendszert vezet be, amely a fogyasztók szempontjából vizsgálja a különböző gazdasági ágazatok piacainak teljesítményét

Az új rendszer két lépésből áll. Első lépésben a Bizottság öt fogyasztói indikátor alapján – árak, panaszok, váltási gyakoriság, megelégedettség és biztonság – átfogó átvilágításnak (screening) veti alá a kiskereskedelmi piacokat, azon jellemző mintákat keresve, melyek a piac helytelen működésére utalhatnak. E szabálytalanságok, melyek a fogyasztói döntés befolyásolására, valamint a kiskereskedelmi verseny megakadályozására irányuló gyakorlatra utalhatnak, magukkal vonhatják az eljárás második szakaszának megindítását, amely a fogyasztói piacok mélyreható és célirányos vizsgálatát, és esetleges korrekciós intézkedések meghozatalát jelenti. E kiterjedt új fogyasztói piaci megfigyelési rendszer értékeli egyben a különböző tagállamokban jellemző fogyasztói környezetet, valamint a belső kiskereskedelmi piac integrációjának mértékét. A rendszer az egységes piacnak a közelmúltban történő felülvizsgálatban javasolt ellenőrzési és elemzési intézkedések kiegészítésének tekinthető. A mai napon közzétett első átvilágítási eredmények hangsúlyozzák, hogy a kulcsterületeken hiányoznak az átfogó, uniószerte összehasonlítható fogyasztói adatok. Így ezen adatok összeállítása a következő évek fogyasztóvédelmi politikájának legfőbb feladata. A rendelkezésre álló adatok alapján, melyek több mint húsz ágazatot ölelnek át (szolgáltatások és áruk) jellemzők szerinti bontásban, Kuneva biztos kifejezte azon szándékát, miszerint partnerként kíván együttműködni McCreevy biztossal a jelen kezdeményezések előmozdítása érdekében a lakossági banki szolgáltatások terén, különösen a fogyasztók által tapasztalt lakossági banki feltételeket illetően, amit a 2008-as év mélyreható fogyasztói piaci elemzésének kiemelten fontos területeként tart számon.

Nagy utat tettünk meg az elmúlt 15 évben az egységes piac terén, azonban meggyőződésünk, hogy a fogyasztók továbbra sem azt kapják, ami nekik kijárna. Ezen új eszköz segítségével hatékonyan vizsgálhatók a fogyasztók tényleges napi piaci tapasztalatai. Mi tántorítja el a fogyasztókat, amikor váltani próbálnak? Mi a helyzet a komplex árképzéssel? És mi van a rejtett költségekkel, vagy a kapcsolt, illetve csomagban kínált ajánlatokkal? Ezen új vizsgálatok keretében rendszeresen ellenőrzik a fogyasztói érdekek figyelembevételét. Európában alapvető hangsúlyeltolódás megy végbe, melynek során a fogyasztói érdekek a politikai döntéshozatal fókuszába kerülnek.

Az átvilágítás (screening)

Az első átvilágítás eredményeit a 2008. évi fogyasztói eredménytáblában (consumer scoreboard) teszik közzé. Ez a még gyerekcipőben járó fogyasztói eredménytábla az Európai Bizottság szervezeti egységeitől szerzi adatait – beleértve a verseny, az információs társadalom, a gazdaság és a fogyasztóvédelem terén működőket – valamint az Eurostattól (az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala), amely a nemzeti statisztikai hivatalokkal együttműködve dolgozik. A jelen bemutatott adatok többsége már a nyilvánosság számára is elérhető.

Az eredmény

Az első fogyasztói eredménytábla központi megállapítása szerint hiányoznak az összehasonlítható és átfogó fogyasztói adatok a fogyasztók számára kulcsfontosságú területeken. Sok lesz a teendő 2008-ban és az azt követő években ezen adatok összegyűjtésében, ami a tagállami statisztikai hivatalokkal, fogyasztói szervezetekkel és döntéshozókkal szorosan együttműködve valósulhat csak meg. A 2008. évre meghatározott kulcsfontosságú feladatok közé tartoznak többek között a következők:

 • konzultációs eljárás kezdeményezése a fogyasztói panaszok uniós szinten megvalósuló osztályozásának kifejlesztésről;
 • együttműködés az Eurostattal és a nemzeti statisztikai hivatalokkal összehasonlítható áradatok kifejlesztése céljából.
 • a fogyasztói elégedettség ellenőrzésének kiterjesztése egyéb ágazatokra.

Az első átvilágítás során az országok és ágazatok szerinti bontásban megadott fogyasztói indikátorok – árszint, váltás, panaszok stb. – arra engednek következtetni, hogy kiskereskedelmi szinten több fogyasztói piacon is zavarok mutatkozhatnak, ami további vizsgálatot tehet szükségessé. Az alábbi öt példa olyan problémákat szemléltet, melyekkel a fogyasztók kiskereskedelmi szinten találkoznak. Például:

 • 1. Egyes fogyasztói szervezetek jelentése szerint a digitális kamerák ára 30%-kal is különbözhet, akár két szomszédos országban is[1]. Hogyan lehet mindezt összeegyeztetni egy állítólagos „egységes piac” elvével?
 • 2. Portugáliából származó adatok azt mutatják, hogy az mobilelőfizetők 90%-a nem használja a számára költségkímélő tarifát. A tanulmány rámutatott arra, hogy a portugál fogyasztók átlagosan évi 100 eurót dobnak ki az ablakon.[2]
 • 3. Miért 20%-kal drágább a vezetékes telefonszolgáltatás Belgiumban mint Hollandiában? Lehet, hogy az adók miatt, ám lehet hogy nem. Meg akarunk bizonyosodni róla. Az elektromos áram Olaszországban kétszer annyiba kerül, mint Finnországban vagy Görögországban. Miért?
 • 4. A bankszámla-vezetés átlagköltségei nulla és több mint 80 euró között mozoghatnak európaszerte. Miért?
 • 5. Zűrzavar tapasztalható az energiapiacokon, ahol a fogyasztók nehezen tudják átlátni, illetve összehasonlítani az ajánlatokat, ennélfogva nem váltanak szolgáltatót. Egy egyesült királyságbeli tanulmány kimutatta, hogy a 2000-ben, az energiapiacok liberalizációját követően szolgáltatót váltók 20-32%-a számára kedvezőtlenebb szerződésre váltott[3].

A következő lépések

Több kulcságazatban, mint pl. a távközlés vagy az energia területén is folyik az ezirányú munka, amely során egyre több kérdésre találunk megoldást. Tekintettel a korlátozott forrásokra, és az eredménytábla átvilágítási szakaszában rendelkezésre álló adatok alapján Kuneva biztosasszony három olyan területet jelölt ki, melyek prioritásként jelennek meg a 2008-as intézkedések között:

 • 1. Kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások A Bizottság által a lakossági pénzügyi szolgáltatások terén folyatott munkára építve további mélyreható elemzéseket végzünk, különösen a fogyasztó szempontjából nézve. Célirányos vizsgálatot fogunk folytatni annak érdekében, hogy érthetőbbé tegyük, mely faktorok játszanak szerepet az árak átláthatóságában, összehasonlíthatóságában és a pénzügyi szolgáltatások terén tapasztalható fogyasztói mobilitásban. Ennek eredményeit egy éven belül közzétesszük.
 • 2. A kereskedelmi fogyasztási cikkek (kamerák, CD-k, könyvek) határokon átívelő értékesítése. A határokon átívelő kereskedelem iránt továbbra is alacsony a fogyasztók bizalma, és meg kell vizsgálni a határokon átívelő kereskedelemben forgalomba hozható termékek közti árkülönbséget. Az e területen hozott intézkedések prioritásként kezelendők – a jelentés 2008-ra várható.
 • 3. Fogyasztói jogorvoslatok: A fogyasztók nemzeti és nemzetközi szinten sem számítanak panaszaik megfelelő kezelésére, sem hatékony jogorvoslatra. A jövőben célirányosan fogunk dolgozni e problémák feloldásán.

Háttér

Egyre több ágazatban tapasztalható, hogy a piacon kiskereskedelmi szinten igen sokféle gyakorlat létezik és van terjedőben, ami negatívan befolyásolhatja a fogyasztói választást és magatartást, és esetenként akadályozhatja a hatékony versenyt is. Vonatkozik ez pl. a megtévesztő gyakorlatokra, vagy az összetett árképzésre, ami megnehezíti a fogyasztó számára az árak összehasonlítását, s egyúttal az ideális döntéshozatalt. Ide tartoznak azon kereskedelmi gyakorlatok, amelyek a fogyasztók elfogultságát kihasználva megtévesztő ajánlatok útján próbálnak hatást gyakorolni a vásárlói döntésekre, vagy több ajánlatot összekapcsolva, illetve szolgáltatáscsomagokat kínálva kihasználják azt, hogy nagyobb vásárlás esetén a fogyasztók kevésbé körültekintők. Továbbra is jelen vannak a fogyasztói választást egészen szemléletes módon korlátozó gyakorlatok is, mint pl. tisztességtelen szerződési feltételek, melyek kötik a fogyasztót és megnehezítik számára a szolgáltatásváltást.

Az Európai Bizottság és a tagállamok is rendelkeznek piacfelügyeleti eszközökkel. Vizsgálatokat végeznek a versenyre vonatkozóan, és adatgyűjtést folytatnak a belső piac megvalósítását akadályozó tényezők tekintetében is. Ezek a vállalatoktól származó információkra építenek, és szokás szerint az üzleti környezet jótékony hatását hangsúlyozzák. A piaci megfigyelés (Market Watch) fogja biztosítani azon eszközöket, melyek segítségével ki lehet értékelni, hogy megfelelő feltételeket biztosítunk-e a kiskereskedelem végső céljainak elérése tekintetében- tudniillik a végfelhasználó tényleges vásárlására nézve. Azt szeretnék, ha a tényleges vásárlás zavartalan és tudatos döntésen alapulna, támogatva a szolgáltatások és az áruk minőségi megítélésén alapuló egészséges versenyt.


[1] Test-Achat Nr.515, 2007. december
[2] Adatforrás: DECO/PRO TESTE, 2005. február
[3] ‘Do consumers switch to the best suppliers?'(A számukra legmegfelelőbb szolgáltatóhoz váltanak a fogyasztók?) Chris Wilson―Catherine Price, CCP Working paper, 2006. május