A 2009. január 12-től 16-ig, valamint a január 19-23-ig tartó munkaheteken a túlzott összegű ÁFA-visszaigénylés, az állami postai szolgáltatások ÁFA-mentessége, valamint az Iráni ellenőrzésű pénzintézet pénzeszközeinek befagyasztása kérdéskörével kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A január 12-től január 16-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. január 15., csütörtök

C-502/07 K-1 – ítélethírdetés

[Adózás – Túlzott összegű ÁFA-visszaigénylés – Kiegészítő adó – Forgalmi típusú adók]

A K-1 nevű lengyel cég azt állítja, hogy ellentétes a közösségi joggal a lengyel ÁFA-szabályozás azon rendelkezése, amely kiegészítő adó megfizetésére kötelezi az adóalanyokat, amennyiben azok az adóbevallásukban visszatérítendő adókülönbözet vagy visszatérítendő előzetesen felszámított adó címén az őket megillető összegnél magasabb összeget jelölnek meg. A cég szerint ugyanis a kiegészítő adó, amelynek összege a jogalap nélkül visszaigényelt összeg 30%-ának felel meg, a hatodik ÁFA-irányelv által tiltott, forgalmi típusú adónak minősül. Az ügyben eljáró lengyel bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses kiegészítő adó összeegyeztethető-e a közösségi joggal.

Háttéranyagok

C-357/07 TNT Post UK – Főtanácsnoki indítvány

[Állami postai szolgáltatások ÁFA-mentessége – Postai szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások]

A hatodik ÁFA-irányelv értelmében az állami postai szolgáltatások ÁFA-mentességet élveznek. Az angol állami postai szolgáltató e rendelkezés alapján tehát nem köteles ÁFA-fizetésre, a postai ágazat liberalizációját követően az Egyesült Királyságban hasonló szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások viszont igen.

2004 áprilisában a TNT nevű vállalkozás szerződést kötött az állami postával, melynek értelmében a cég a saját ügyfelei postai szállítmányait összegyűjti, osztályozza és az állami posta egy regionális gyűjtőhelyére szállítja, ahonnan már ez utóbbi gondoskodik a küldeménynek a címzettek részére történő kézbesítéséről. A TNT-nek az angol szabályozás alapján fel kell számítania az ÁFA-t az ügyfeleinek, akik nagy része viszont olyan pénzügyi szolgáltató vállalkozás, akik ÁFA-visszaigénylésre nem jogosultak. Ezért fontos a TNT számára, hogy az ügyfeleinek felszámítandó ÁFA összegét minimalizálja.

A TNT keresetet indított az angol adóhatóság ellen, azt állítva, hogy nem jogszerű őt egy olyan szolgáltatás után ÁFA felszámítására kötelezni, amelyet az állami posta ilyen kötelezettség nélkül nyújthat.

Az ügyet tárgyaló High Court számos kérdést intézett az Európai Bírósághoz az állami postai szolgáltató fogalmának értelmezését kérve, és lényegében arra vár választ a luxembourgi testülettől, hogy a postai szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások is beletartozhatnak-e e fogalom hatókörébe.

Háttéranyagok

A január 19-től január 23-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. január 20., kedd

C-350/06 Schultz-Hoff és C-520/06 Stringer és mások – Ítélethírdetés

[Fizetett éves szabadságra való jogosultság a táppénz időtartama alatt]

A Németországból és az Egyesült Királyságból érkezett ügyek tárgya annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a táppénzen lévő munkavállalók jogosultak-e a táppénz időtartama alatt – vagy annak letelte után utólag, de a táppénzen töltött időszakra tekintettel – fizetett éves szabadság kivételére, vagy a fizetett éves szabadság kivételére való jogosultság előfeltétele-e az, hogy a munkavállaló munkaképes legyen. A fizetett éves szabadság táppénz alatt történő kivételének azért lehet jelentősége, mert a szabadság idejére járó rendes bér összege meghaladhatja a táppénz összegét, illetve a szabadság kivételével meghosszabbítható a munkaképtelenség miatti fizetett távollét időtartama.

Az említett ügyekben az is kérdésként merült fel, hogy amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a táppénz időtartama alatt megszűnik, és a táppénzen töltött időre járó fizetett éves szabadságát a táppénzen töltött időszak alatt nem vette / vehette ki, úgy jogosult-e munkavállaló a természetben már nem kivehető fizetett éves szabadság pénzben való megváltásának követelésére.

Trstenjak főtanácsnok 2008. január 24-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a munkavállalónak a közösségi jog alapján minden esetben joga van minimum négy hét fizetett éves szabadságra. A főtanácsnok szerint, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya úgy szűnik meg, hogy nem vette ki a munkaviszony megszűnése előtti időszakra arányosan járó fizetett éves szabadságot, úgy jogosulttá válik a ki nem vett szabadság pénzben való megváltásának követelésére, akkor is, ha a kérdéses időszakban táppénzen volt.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. január 24. (C-350/06)
A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. január 24. (C-520/06)

Elsőfokú Bíróság

2009. január 20., kedd

T-246/08 Melli Bank kontra Tanács és T-332/08 Melli Bank kontra Tanács egyesített ügyek – Tárgyalás

[Iráni atomprogram – Iráni ellenőrzésű pénzintézet pénzeszközeinek befagyasztása]

Az Egyesült Királyságban működő Melli Bank közvetetten az iráni állam ellenőrzése alatt áll. 2008 júniusában a Tanács az iráni atomprogram egyes elemei kibontakozásának megakadályozása érdekében elrendelte a Melli Bank pénzeszközeinek befagyasztását. A bank a Tanács e határozatát támadja az Elsőfokú Bíróság előtt.

Háttéranyagok