A 2009. február 16-20. munkahéten a menekültek nemzetközi és közösségi jogi védelme, valamint a géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A február 16-tól február 20-ig tartó munkahét

2009. február 17., kedd

C-465/07 Elgafaji – télethirdetés

[Menekültek nemzetközi és közösségi jogi védelme – A kiegészítő védelem megadásának feltételei]

Az iraki állampolgárságú M. Elgafaji és felesége, a szintén iraki állampolgárságú N. Elgafaji 2006 decemberében ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtottak be Hollandiában. Kérelmükben előadták, hogy a síita M. Elgafaji két évig dolgozott egy személyvédelemmel foglalkozó brit szervezet biztonsági alkalmazottjaként Bagdadban, és hogy ezzel összefüggésben a férj és szunnita felesége egy fenyegető levelet kapott, amelyben az állt, hogy „halál a kollaboránsokra”. A fenyegetés komolyságára utal az is, hogy M. Elgafaji nagybátyja, aki szintén a brit szervezet alkalmazásában állt, már korábban terrortámadás áldozatául esett.

2006. december 20-án a holland hatóságok elutasították a kérelmet azzal az indokkal, hogy a házaspár által bemutatott dokumentumok alapján nem állapítható meg, hogy Irakba történő visszaküldésük esetén fennállna annak a veszélye, hogy kínzás, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód áldozatává váljanak. Márpedig az alkalmazandó holland jogszabályok alapján, amelyek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény vonatkozó rendelkezésein alapulnak, e körülmények fennállásának hiányában nem lehet a hazájukban fenyegetett külföldieknek tartózkodási engedélyt kiadni.

A házaspár ezután a menekültek védelméről szóló közösségi irányelv alapján kérte a tartózkodási engedély kiadását. Az irányelv ugyanis kiegészítő védelmet biztosít azoknak, akik nem ismerhetők el menekültként, de akiknek mégis védelemre van szükségük, különösen amiatt, hogy belső vagy nemzetközi fegyveres konfliktusban életük súlyos fenyegetettségnek van kitéve.

Az eljáró holland bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy milyen kritériumok alapján ítélhető meg, hogy valaki jogosult-e az irányelv szerinti kiegészítő védelemre.

Poiares Maduro főtanácsnok 2008. szeptember 9-én megtett indítványában úgy vélte, hogy az élet súlyos fenyegetettségén alapuló kiegészítő védelem megadásához szükséges, hogy a származási országban ténylegesen súlyos és megkülönböztetés nélküli erőszak fenyegesse a kérelmezőt.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. szeptember 9.

C-552/07 Azelvandre – Ítélethirdetés

[Géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés]

2004 áprilisában P. Azelvandre azzal a kéréssel fordult a franciaországi Sausheim város polgármesteréhez, hogy tegye számára hozzáférhetővé a géntechnológiával módosított szervezeteknek a város területéhez tartozó földeken történő kibocsátására vonatkozó iratokat, valamint hogy tájékoztassa a 2004-ben a város területén tervezett minden új kibocsátásról. Mivel a polgármester nem válaszolt a megkeresésre, ezért P. Azelvandre a hivatali iratok hozzáférési bizottságához fordult, amely a kért iratok egy részének megismerhetősége mellett foglalt állást. Az ültetési jegyzékhez és a kibocsátások helymeghatározását tartalmazó térképhez való hozzáférés kérdésében azonban a bizottság álláspontja elutasító volt, mivel úgy vélte, hogy a hozzáférés megadása veszélyeztetné az érintett mezőgazdasági termelőknek a biztonságát és a magántitok védelméhez való jogát. A 2004-es kibocsátásokra vonatkozó kérelmet a bizottság szintén elutasította. A polgármester ezután megküldte P. Azelvandre részére azon iratok egy részét, amelyek hozzáférhetővé tételét a bizottság is támogatta.

P. Azelvandre ezt követően a strasbourgi közigazgatási bírósághoz fordult, amely utasította a polgármestert a bizottság által támogatott valamennyi irat kiadására, valamint az ültetési jegyzék anonimizált változatának hozzáférhetővé tételére. Sausheim városa ezen ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a francia államtanácshoz, amely azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy „géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátásának helyszíne” alatt, amely a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 90/220/EGK irányelv értelmében nem kezelhető bizalmasan, az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott földrészletet kell-e érteni, vagy pedig olyan nagyobb földrajzi egységet, amely megfelel akár annak a községnek, amelynek a területén a kibocsátásra sor kerül, vagy akár még ennél is kiterjedtebb egységnek (járásnak, megyének). Arra az esetre, ha a luxembourgi bíróság az előbbi kérdésre azt a választ adná, hogy a helyszín alatt az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott földrészletet kell érteni, a francia bíróság azt is tudni szeretné, hogy a közrend védelmére vagy a titokvédelemre lehet-e hivatkozni a kibocsátás helyszíne helyrajzi számának hozzáférhetővé tételével szemben.

Sharpston főtanácsnok 2008. december 22-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a kibocsátás helyszínének az irányelvben előírt értesítési eljárás során az illetékes hatóságoknak benyújtott értesítésben meghatározott területi egység tekintendő. A főtanácsnok emellett azon az állásponton van, hogy a kibocsátás helyszínéről való tájékoztatás megtagadásának indokolásaként nem lehet a közbiztonság védelmére vonatkozó kifogásokra hivatkozni.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. december 22.

A február 23-tól február 27-ig tartó munkahét

2009. február 23-a (hétfő) és 2009. március 1-je (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. „semaine blanche” lesz, azaz ezen a héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok felolvasására sem.