Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálatával.

Szó lesz arról a határozattervezetről, amely egyes rendeletek egészségügyben történő adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálja. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 413/2007. (X. 18.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a Gy. I. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a népszavazásra kerülő kérdések társadalmi szint megvitatásáról annak érdekében, hogy a szavazó állampolgár minél jobb, megalapozottabb döntést hozhasson?”

Megvitatják a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésének „a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik” szövegrésze, illetve 15. § (1) bekezdése, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12./1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A. § (3) bekezdése alkotmányosságát.

Megtámadták a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjainak alkotmányosságát.

Napirendre kerül az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIIII. Törvény 23. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Határozattervezet készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 8. 14. pontja hivatkozott szövegrészének alkotmányosságával összefüggésben.

Megkérdőjelezték a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (2) bekezdés a) pontjának, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontjának alkotmányosságát.

Először tárgyalnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát kifogásoló indítványokról is.

Kedden tárgyalják az Országos Választási Bizottság 203/2008. (VI. 25.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Magyar Nyugdíjasok Segélyező Egyesülete képviseletében Szekeres Margit elnök által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy magyar termőföld állandó jelleggel legalább 10 év óta nem itt lakó külföldi állampolgárnak ne legyen eladható?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 184/2008. (V. 6.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a Gy. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törölje el az 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdéseiben a pártok számára biztosított területi és országos listaállítási jogot, hogy ezentúl az Országgyűlésbe csak egyéni választókerületekből kerülhessenek képviselők?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. H. T. által a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Európa Uniós jogharmonizáció keretében az 1978. évi IV. törvénybe „A Büntető Törvénykönyvről” bekerüljön, mint bűncselekmény a Holokauszt tagadásának tényállása, mely szerint bűntettet követ el az a személy, aki nyíltan felvállalva hirdeti, hogy nem történt a német koncentrációs táborokban zsidó és cigány népirtás, azaz tagadja a Holokauszt megtörténtét?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 309/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány olyan tartalmú módosítását, hogy országos népszavazást lehessen tartani az Országgyűlés feloszlásáról.”

Ugyancsak kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 310/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az egyéni országgyűlési képviselők a választókerületükben névjegyzékbe vett választópolgárok egyötödének kezdeményezésére tartandó szavazáson, a választókerületben névjegyzékbe vett választópolgárok szavazatainak egyszer többségével visszahívhatók legyenek.”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 311/2008. (X. 30.) OVB határozatát is. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy a köztársasági elnököt a választásra jogosult választópolgárok a szavazataik egyszer többségével választhassák meg.”

Kifogást terjesztettek be az Országos Választási Bizottság 350/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a Magyar Néppárt képviseletében eljáró Sebők István által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy előre hozott országgyűlési képviselő választás legyen?”

Napirenden lesz Az Országos Választási Bizottság 351/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen emelt kifogás. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy törvény rendelkezzen arról, hogy országos és helyi népszavazás, illetve országos és helyi népi kezdeményezés során aláírást csak olyan személy gyűjthessen, akit a területi választási bizottság aláírásgyűjtőként nyilvántartásba vett?”

A keddi teljes ülés végén nyolc végzéstervezetről is tárgyalnak.