Az Alkotmánybíróság (Ab) március 16-án három – az Országgyűlés feloszlatásával, a képviselők visszahívhatóságával és az államfő közvetlen választásával kapcsolatos – népi kezdeményezésről döntött. A testület helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) határozatait, amelyeket a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott népi kezdeményezések ügyében hoztak.

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 309/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány olyan tartalmú módosítását, hogy országos népszavazást lehessen tartani az Országgyűlés feloszlásáról.” Az Ab álláspontja szerint a kifogás nem megalapozott, ezért az OVB határozatát helybenhagyta. A testület indokolásában emlékezetett: az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének e) pontja az Országgyűlés feloszlatásáról való döntést kifejezetten kizárja az országos népszavazás tárgyköreiből, erről a kérdésről országos népszavazást tartani (következésképp kezdeményezni) nem lehet. Népi kezdeményezés esetén ezzel szemben – mutatott rá az Ab – az Országgyűlésnek a kérdés napirendre tűzésére, megtárgyalására és döntéshozatalra van kötelezettsége, de ennek a döntésnek a tartalmát a népi kezdeményezés nem köti meg. Éppen ezért a népi kezdeményezésnek mindaddig, amíg az alkotmányosság keretében marad – ellentétben a népszavazással – az Alkotmányban megfogalmazott tárgyköri korlátja nincs, és a kérdésnek nem kell konkrét jogalkotási kötelezettséget megfogalmaznia.

A népi kezdeményezésből csupán törvényhozási kérdésben való vita és döntés következik. Így a népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívén szereplő kérdéssel szemben is mindössze annyi az elvárás, hogy törvényhozási tárgykörre vonatkozzon. A határozathoz Bragyova András és Kiss László alkotmánybírák különvéleményt fűztek.

Ugyancsak kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 310/2008. (X. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az egyéni országgyűlési képviselők a választókerületükben névjegyzékbe vett választópolgárok egyötödének kezdeményezésére tartandó szavazáson, a választókerületben névjegyzékbe vett választópolgárok szavazatainak egyszerű többségével visszahívhatók legyenek.” Az Ab megalapozatlannak találta a kifogást, s ezért – az előző határozathoz hasonló indokolással – helybenhagyta az OVB határozatát. Az indokolás felidézi: a testület korábbi határozataiban már megállapította, hogy a képviselői visszahívhatóság ellentétes az Alkotmány 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal, vagyis az alaptörvény nem teszi lehet vé az országgyűlési képviselői megbízatás visszahívás útján történ megszüntetését. Annak azonban nincs alkotmányos akadálya, hogy a kérdést az Országgyűlés napirendjére tűzze, hiszen majdani döntés tartalmát a népi kezdeményezés nem köti meg. Ehhez a határozathoz is Bragyova András és Kiss László alkotmánybírák csatoltak különvéleményt.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 311/2008. (X. 30.) OVB határozatát is. Az OVB hitelesítette az Ádám Attila a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy a köztársasági elnököt a választásra jogosult választópolgárok a szavazataik egyszer többségével választhassák meg.” Az Ab álláspontja szerint ez a kifogás sem volt megalapozott, ezért az OVB határozatát helybenhagyta. A testület indokolásában kifejtette: az Ab korábbi határozatának megállapítása szerint az országos népszavazás nem irányulhat az Alkotmány – akárcsak burkolt – módosítására sem. Az alaptörvény kizárja a népszavazás lehetséges tárgyköreiből az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket. Az Ab szerint azonban itt sincs akadálya a népi kezdeményezésben megfogalmazott törvényhozási kérdés Országgyűlés általi megtárgyalásának. Ezzel a határozattal szemben is különvéleményt fogalmaztak meg Bragyova András és Kiss László alkotmánybírák.