A Szegedi Ítélőtábla 2008-ben végzett munkáját értékelték és meghatározták a táblabírság előtt álló 2009. évi legfontosabb feladatokat a táblabíróság március 20-án, pénteken megtartott összbírói értekezletén.

A megbeszélésen – többek között – részt vett dr. Fazekas Sándor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnökhelyettese, a Pesti Központi Kerület Bíróság (PKKB) elnöke és dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébet az OIT Hivatal vezetője, valamint a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó három megyei bíróság elnöke, így dr. Czene Klára (Csongrád megye), dr. Bicskei Ferenc (Bács-Kiskun megye) és dr. Baur Péter (Békés megye).

A tanácskozáson dr. Heidrich Gábor, a Szegedi Ítélőtábla elnöke fűzött szóbeli kiegészítést a táblabíróság munkáját értékelő írásbeli beszámolóhoz. Kiemelte: 2008-ban minden szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltétel adott volt ahhoz, hogy a Szegedi Ítélőtábla magas színvonalon végezhesse a munkáját. Hozzátette: egyetlen olyan rendkívüli esemény nem történt tavaly (és a korábbi években), ami megzavarhatta volna a tárgyalások menetét, az ítélkezési munkát.

Dr. Fazekas Sándor az OIT elnökhelyettese úgy értékelte, hogy a Szegedi Ítélőtábla megfelelt a vele szemben támasztott magas követelményeknek, munkáját kiválóan látta el, különösen kiemelkedő az ügyek intézésének gyorsaságában felmutatott teljesítménye. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács munkájáról szólva elmondta: bár tavaly júniusa óta nincs elnöke a Legfelsőbb Bíróságnak, és így az OIT-nak sem, szó sincs válsághelyzetről. A magyar bírósági szervezet munkáját zökkenőmentesen, magas színvonalon, időszerűen végzi, minden szempontból betartja a még takarékosabb gazdálkodásra vonatkozó követelményeket is. Az országos adatokat említve kiemelte: 2000 óta folyamatosan nő a bírósági ügyek száma, tavaly már mintegy 1,6 millió ügy érkezett a magyar bíróságokra, ezek 26 százaléka volt peres ügy. Különösen a peren kívüli ügyek száma nőtt az elmúlt évben, ezen belül is a cégbírsági határozatok és a felszámolási ügyek száma emelkedett jelentősen.

Tények, adatok a Szegedi Ítélőtábla 2008. évi munkájáról

A Szegedi Ítélőtábla 21 bíróval és 41 igazságügyi alkalmazottal végzi munkáját a szegedi Sóhordó utca 5. szám alatti épületében. Két szakmai kollégium – a büntető és a polgári – működik az ítélőtáblán. A büntető ügyszakban 2 – tanácsonként 4-4 főből álló – ítélkező tanács, a polgári ügyszakban 3 – tanácsonként 3-3 főből álló – ítélkező tanács dolgozik.

2008-ban az ítélőtábla működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak voltak, a Szegedi Ítélőtábla 647 millió forintból gazdálkodhatott. Tavaly zajlott a 2005-ben átadott épület garanciális javítása, ami 53 millió forintba került, a költségek a táblabíróságot építő fővállalkozó céget terhelték.

Ügyforgalmi adatok

A Szegedi Ítélőtáblán 2007 végén 198 folyamatban maradt ügy volt – ebből büntető 39, polgári 83, gazdasági pedig 76 ügy.

2008-ban 1668 ügy érkezett a táblabíróságra, közöttük 442 büntető, 627 polgári és 599 gazdasági ügy. Ezek közül a peres ügyek száma: 96 (büntető), 269 (polgári), 159 (gazdasági), vagyis összesen 524 peres ügy érkezett a Szegedi Ítélőtáblára.

2008-ban a táblabíróság 1672 ügyet fejezett be, ami a 2007 végén folyamatban maradt és a 2008-ban érkezett ügyek 89,6 százaléka. Ebből 442 büntető, 639 polgári, 591 gazdasági ügy volt. A befejezett ügyek között 96 büntető, 276 polgári és 144 gazdasági ügy található. Összesen 516 peres ügyet tárgyalt meg a táblabíróság.

2008 végén összesen 194 ügy maradt folyamatban, köztük 133 a peres ügyek száma.

A polgári kollégium munkájáról

A polgári kollégium a 2008-ban érkezett 1230 ügyből 3 hónapon belül 930 ügyet, 6 hónapon belül 265 ügyet, 12 hónapon belül 34 ügyet fejezett be, csupán egyetlen olyan ügy volt, amelynek befejezési ideje meghaladta az 1 évet.

Megyénkénti megoszlás szerint vizsgálva az ügyintézést, megállapítható, hogy a legtöbb befejezett ügy Bács-Kiskun megyei (479), míg Csongrád megyéből érkezett befejezett ügyek száma 476, a Békés megyei ügyeké pedig 271 darab. A legtöbb peres ügy tárgya vagyonjogi per volt, de jelentősen nőtt (20 százalékkal) a cégek felszámolásával kapcsolatos másodfokú ügyek száma. Ezek mellett szerződésszegéssel, kártérítéssel, orvosi műhibaperekkel, személyiségi jogsértéssel, sajtó-helyreigazítással kapcsolatos perek tették ki a polgári kollégium munkájának nagy részét.

Az érdemi ítélkezés színvonalát jól érzékelteti, hogy az ítélőtábla polgári kollégiumának döntéseivel szemben a Legfelső Bírósághoz (LB) benyújtott felülvizsgálati kérelmek tárgyában a visszaérkezett 69 határozat közül 17 ügyben a LB a kérelmet elutasította, 40 ügyben a határozatot hatályában fenntartotta, 12 ügyben hatályon kívül helyezte.

A büntető kollégium munkájáról

A Szegedi Ítélőtábla büntető kollégiumának munkája – akárcsak a polgári kollégiumé – rendkívül időszerű volt, az ügyek 93,2 százaléka 3 hónapon belül befejeződött, s csupán egyetlen olyan ügy volt, amely a táblához érkezés után egy éven túl zárult le. Tárgyukat tekintve a befejezett peres ügyek közel fele élet, testi épség elleni bűncselekmény miatt indult.

Az összes ügy negyedének emberölés volt a tárgya, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények aránya 9,4 százalékot, míg a hivatali bűncselekmények aránya 8,2 százalékot tett ki. A Btk. módosítására figyelemmel, hatásköri változás miatt csökkent a nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt, ugyanakkor nőtt a kábítószerrel visszaélés miatt (10,6 százalék) indult peres ügyek száma. Jelentős volt a nagyobb terjedelmű, bonyolult tényállású gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények miatt indult ügyek aránya, elérte a 22 százalékot.

A megyénként megoszlás alapján a következő sorrend állítható fel. A befejezett ügyek között a legtöbb Bács-Kiskun megyei volt (197), emellett 139 Csongrád megyei és 105 Békés megyei ügyben ítélkezett a büntető kollégium.

A Szegedi Ítélőtábla büntető kollégiuma 2008-ban 465 év 7 hónap szabadságvesztés büntetést szabott ki, emellett 3 életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés született.

A Legfelsőbb Bíróság 10, az ítélőtáblára visszaérkezett felülvizsgálati ügyben hozott határozatot. Négy ügyben az indítványt elutasította, 3 határozatot hatályában fenntartott, 1 határozatot megváltoztatott, 1 határozatot hatályon kívül helyezett. A 24 fellebbezett nemperes határozat közül 23-at a LB helybenhagyott, és csupán 1 esetben változtatta meg az ítélőtábla döntését.

Tervek 2009-re

A Szegedi Ítélőtábla 2009-ben is a jó színvonalú és időszerű ítélkezési munka további javítását tűzi ki célul. Ítélkezése során azt szeretné elérni, hogy az ügyek a lehető legrövidebb idő alatt, a táblabírságra érkezést követően 3 hónapon belül befejeződjenek.

A Szegedi Ítélőtábla továbbra is részt kíván venni abban a szakmai együttműködésben, amely az utóbbi években alakult ki a LB és az ítélőtáblák között, az ítélőtáblák egymás közötti kapcsolatában, valamint az ítélőtábla és az illetékességi területéhez tartozó bíróságok között. Ez ugyanis nagyban hozzájárul a még egységesebb bírói jogalkalmazás kialakításához.

A Szegedi Ítélőtábla munkaszervezetét úgy alakítja, hogy a fent megfogalmazott célokat a lehető legjobban szolgálja.