A 2009. március 30-tól április 3-ig tartó munkahéten a hatósági árbefagyasztás és árcsökkentés, a versenykorlátozó megállapodások, az erőfölénnyel való visszaélés, a távközlés és a fogyasztói szerződések kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A március 30-tól április 3-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. április 2., csütörtök

C-352/07 Menarini és társai – Ítélethírdetés

[Gyógyszerek – Hatósági árbefagyasztás és árcsökkentés]

A gyógyszerek árának megállapításáról szóló közösségi irányelv lehetővé teszi a tagállamoknak a gyógyszerárak befagyasztását. Az árbefagyasztással élő tagállamnak évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia, hogy az árbefagyasztás változatlan fenntartása továbbra is indokolt-e, illetve a vizsgálat eredményének függvényében a tagállam dönthet a kérdéses gyógyszerek árának emeléséről vagy csökkentéséről.

2005 és 2006 folyamán az olasz hatóságok a gyógyszerek árának csökkentéséről döntöttek, anélkül, hogy előzőleg befagyasztották volna a gyógyszerárakat. Menarini és más gyógyszergyártók ezután az olasz bíróságokhoz fordultak, akik azt kérdezik az Európai Bíróságtól, hogy az irányelv lehetővé teszi-e a gyógyszerárak oly módon való csökkentését, hogy előzőleg nem kerül sor az árak befagyasztására. Az olasz bíróságok arra is kíváncsiak, hogy milyen gyakran élhetnek a tagállamok a gyógyszerár-csökkentés lehetőségével.

Trstenjak főtanácsnok 2008. november 13-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a gyógyszerárak csökkentése akkor is lehetséges, mégpedig évente többször vagy több egymást követő évben is, ha előzőleg nem került sor az érintett gyógyszerek árának befagyasztására.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. november 13.

C-260/07 Pedro IV Servicios – Ítélethírdetés

A Pedro IV nevű spanyol vállalkozás és a Total olajipari cég 1989-ben több szerződést is kötöttek egymással egy benzinkút felépítése és üzemeltetése tárgyában. A szerződések értelmében a benzinkutat egy a Pedro IV tulajdonába tartozó földterületen építette fel a Total, azt a földtulajdonos vállalkozás 20 éven keresztül üzemeltethette, és ennek során használhatta az olajipari óriás védjegyeit és egyéb kereskedelmi megjelöléseit, ugyanakkor az értékesítendő üzemanyagot csak a Totaltól szerezhette be egy a két cég által elfogadott számítási módszer alapján meghatározott áron. A szerződések szerint a Pedro IV 20 év elteltével a benzinkút tulajdonosává válik. A Pedro IV 2004-ben keresetet indított a spanyol bíróságok előtt a Totalhoz fűződő említett szerződéses kapcsolatainak a felszámolása végett, arra hivatkozva, hogy a kizárólagos üzemanyag-beszerzési megállapodás a közösségi versenyjogba ütközik, mivel annak időtartama meghaladja a közösségi versenyjogszabályokban az ilyen megállapodások fenntartására engedélyezett maximális időtartamot, illetve mivel abban az érintett felek egymás között, közvetlenül megállapítják a fogyasztói árakat. Az ügyben eljáró spanyol bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az említett kizárólagos üzemanyag-beszerzési megállapodás összhangban van-e a közösségi versenyjognak a termelési-értékesítési lánc különböző szintjein lévő gazdasági szereplők által kötött megállapodásokat a versenykorlátozó megállapodások tilalma alól meghatározott feltételek teljesülése esetén mentesítő rendelkezéseivel.

Mengozzi főtanácsnok 2008. szeptember 4-én megtett indítványában úgy vélte, hogy 2002. január 1-jétől az ügyben említetthez hasonló megállapodások csak akkor részesülhetnek öt évnél hosszabb időn keresztül a vertikális megállapodásokra alkalmazható csoportmentességben, ha a viszonteladó által üzemeltetett üzemanyagtöltő-állomás az üzemanyag-szállító cég tulajdonában van. Emellett a főtanácsnok szerint a szállító által a viszonteladó részére közvetlenül vagy közvetetten megállapított, rögzített vagy minimális fogyasztói árakat tartalmazó megállapodások semmiképp sem részesülhetnek csoportmentességben.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. szeptember 4.

C-202/07 P France Télécom – Ítélethírdetés

[Versenyjog – Erőfölénnyel való visszaélés – Nagysebességű internet-hozzáférés – Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen]

Az eljárás tárgyát képező időszakban a Wanadoo Interactive SA (WIN) a France Télécom-csoporthoz tartozó társaság volt. A Wanadoo és leányvállalataiból álló csoport a France Télécom-csoport összes internetes tevékenységét, valamint a telefonkönyv kiadási tevékenységeit tömörítette. E csoporton belül a WIN a Franciaország területén nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatásokkal – ideértve az ASDL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) szolgáltatásokat – kapcsolatos működési és technikai feladatokat biztosította.

A Bizottság 1999 júliusában úgy határozott, hogy az Európai Unió területén a nagysebességű internet-hozzáférés fejlődésével kapcsolatban ágazati vizsgálatot indít, amely különösen a helyi hurok átengedésével és a háztartási helyi hurok használatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozik. Miután a Bizottság e vizsgálat keretében 2001 szeptemberében hivatalból versenyhatósági eljárást indított, részletesen megvizsgálta a WIN által a franciaországi háztartási fogyasztóknak nyújtott nagysebességű internet-hozzáférési szolgáltatások díjszabásainak feltételeit.

Ezen eljárást követően a Bizottság azt állapította meg, hogy a WIN arra irányuló terve keretében, hogy e piac fejlődésének lényeges szakaszában a nagysebességű internet-hozzáférési szolgáltatások terén piacot szerezzen, az eXtense és Wanadoo ADSL szolgáltatásaival kapcsolatosan olyan felfaló árakat alkalmazott, amelyek nem voltak alkalmasak a 2001 augusztusáig felmerült változó költségeinek, illetve a 2001 augusztusától 2002 októberéig felmerült teljes költségeinek fedezésére. Ezért a WIN magatartása a franciaországi háztartási fogyasztóknak nyújtott nagysebességű internet-hozzáférési szolgáltatások piacán kifejtett erőfölénnyel való visszaélésnek minősült. A Bizottság 2003. július 16-i határozatában 10,35 millió euró összegű bírságot szabott ki a WIN-nel szemben. A WIN e határozat ellen keresetet nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz. A 2004. szeptember 1-jén megvalósított összefonódást követően a France Télécom SA a WIN jogutódjává vált. 2007. január 30-án meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság megerősítette a Bizottság határozatát. A France Télécom ezen ítélet ellen nyújtott be fellebbezést az Európai Bírósághoz.

Mazák főtanácsnok 2008. szeptember 25-én megtett indítványában az Elsőfokú Bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, és az ügynek az Elsőfokú Bíróság elé történő visszautalását javasolta az Európai Bíróságnak.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. szeptember 25.

C-431/07 P Bouygues és Bouygues Télécom kontra Bizottság – Ítélethírdetés

[Állami támogatások – Távközlés – Harmadik generációs mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek]

A Bouygues távközlési vállalkozás a harmadik generációs mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek franciaországi bevezetésének engedélyezése során a versenytársainak (France Télécom és Vivendi Universal) állítólagosan nyújtott állami támogatások miatt fordult panasszal a Bizottsághoz. A Bizottság a panaszt elutasította, és e határozatát az Elsőfokú Bíróság a T-475/04. sz. ügyben 2007. július 4-én meghozott ítéletében megerősítette. A Bouygues most ezen ítéletet támadja az Európai Bíróság előtt.

Trstenjak főtanácsnok 2008. október 8-án megtett indítványában a fellebbezés elutasítását javasolta az Európai Bíróságnak.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. október 8.

C-243/08 Pannon GSM – Tárgyalás

[Fogyasztói szerződések – Tisztességtelen szerződési feltételek – Illetékességi kikötés]A fogyasztókkal kötött szerződésekben a szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a közösségi jog alapján nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

A fogyasztókkal szerződő cégek előszeretettel tesznek bele olyan feltételt a szerződésbe, amely szerint a szerződésből eredő jogvita esetén a jogvitára kizárólagosan illetékes bíróság – az általános, az alperes lakóhelyét követő illetékességi szabálytól eltérően – a cég székhelye szerint illetékes vagy ahhoz közel található bíróság lesz. Így sokszor az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki kisfogyasztók arra kényszerülnek, hogy a díjhátralékból eredő jogvitájukat Budapesten vagy a főváros környéki városokban (ahol többnyire a szolgáltatók székhelye van) rendezzék. A jelen ügyben is erről van szó, és a Pannon GSM és egy Békés megyei rokkantnyugdíjas előfizető közötti jogvitában eljáró Budaörsi Városi Bíróság az Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának pontosítását kéri a luxembourgi bírói testülettől. Az Európai Bíróság korábbi ítéleteiben már megállapította, hogy a nemzeti bíróságok fogyasztói szerződések esetében hivatalból vizsgálhatják azon szerződési feltétel tisztességtelenségét, amely a kereskedő vagy szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki. A magyar bíróság különösen e vizsgálat szempontjainak meghatározását várja az Európai Bíróságtól.

Háttéranyagok

Az április 6-tól április 10-ig tartó munkahét

2009. április 6-tól 2009. április 19-ig az Európai Bíróságon ítélkezési szünet lesz. Ítélethirdetésre – kivételesen – az ítélkezési szünetben is sor kerülhet.